Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štartuje ôsmy ročník projektu HOVORME O JEDLE

Marta Bartošovičová

Žiaci a učitelia základných škôl na Slovensku majú možnosť zapojiť sa do ďalšieho ročníka projektu HOVORME O JEDLE. Hrá sa o zaujímavé ceny pre školy i jednotlivcov.

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 je registrácia otvorená od 16. septembra 2020 a potrvá do 16. októbra 2020.

Organizátori projektu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách, n. o. vychádzajú v ústrety školám a umožňujú im realizáciu jednotlivých aktivít v predĺženom mesačnom termíne. Vyvrcholenie aktivít bude 16. októbra 2020, kedy si pripomíname Svetový deň potravín.

Cieľom projektu HOVORME O JEDLE je vyvolávať a podporovať spoluprácu i aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, ako aj regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Priebeh súťaže

Na ktorýkoľvek deň v uvedenom termíne je pre účely súťaže vyhlásená denná téma týkajúca sa konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej pyramídy) alebo zameraná na základné vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti zásad zdravej výživy, pôvodu potravín, označovania potravín a objavovania významu potravín pre zdravý vývoj ľudského organizmu, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Cieľom aktivít v rámci projektu HOVORME O JEDLE je prebudiť v žiakoch tvorivosť a zvýšiť povedomie o správnych stravovacích návykoch, o pestovaní poľnohospodárskych plodín, chove zvierat či výrobe potravín. Zároveň by sa mohol podporiť záujem škôl o zaradenie nového voliteľného predmetu o zdravej výžive do vyučovacieho procesu. Túto možnosť majú základné školy po prvýkrát už v tomto školskom roku 2020/2021.

Zdroj: O potravinach.sk

Zameranie tvorivých aktivít

Učitelia a žiaci základných škôl na Slovensku v termíne od 16. septembra do 16. októbra 2020 budú môcť tvorivo pracovať s tematikou potravín, zdravého stravovania a budovania zdravého životného štýlu a dopadu výroby a spotreby potravín na životné prostredie. Počas vyučovania i po jeho skončení v rámci školských klubov, prípadne formou elektronického vyučovania sa môžu zapojiť do štyroch aktivít, a to do:

  • súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE,
  • výtvarnej súťaže CHUTNÉ MAĽOVANIE,
  • literárnej súťaže POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ NIE JE IBA PRÁZDNA FRÁZA,
  • fotografickej súťaže OČAMI GURMÁNA.

Hlavnými hodnotiacimi kritériami sú nápaditosť, originalita a precíznosť spracovania. Vyhodnotenie súťažných príspevkov hodnotiacou komisiou sa uskutoční v dňoch od 24. októbra 2020 do 8. novembra 2020. Ôsmy ročník projektu HOVORME O JEDLE je organizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podrobné informácie k realizácii súťaže sú k dispozícii na www.opotravinach.sk.

Projekt finančne podporil Mliečny fond (ktorý vytvoril Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka), Únia potravinárov Slovenska a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Trnave. Odborným garantom je Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a potravinárske profesijné zväzy a združenia.

Registrácia prebieha v dňoch od 16. septembra do 16. októbra 2020. Realizáciu aktivít je možné uskutočniť ktorýkoľvek deň v uvedenom termíne.

(MB)

Zdroj: MPRVSR
Foto: O potravinách.sk

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky