Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Osobnosti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

VEDA NA DOSAH

ilustračná foto

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach je významnou vedeckou inštitúciou založenou v roku 1963, na ktorej pôde sa postupom času, ako aj schopnosťou jej vedúcich predstaviteľov, vybudovala fakulta so silným zázemím v prírodovedeckých odboroch ako sú biológia, fyzika, chémia, informatika a matematika, a iné. Fakulta okrem štúdia prírodovedných odborov, či už samostatne alebo v učiteľských smeroch, podporuje spoluprácu s praxou, realizáciu grantov a európskych vedeckých projektov, rozširuje medzinárodnú spoluprácu, realizuje a vykonáva aj ďalšie vedecké a výskumné činnosti.

Ocenenie osobností, ktoré pôsobili alebo v súčasnosti ešte pôsobia na fakulte, je prezentované prostredníctvom Galérie osobností, ktorá bola v chodbových priestoroch dekanátu fakulty inštalovaná v roku 2013.

Galérii osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach sa nachádzajú mená ako prof. RNDr. Juraj Dubinský (založil Katedru jadrovej fyziky a stal sa jej prvým vedúcim), prof. Ing. Karol Kristian, DrSc. (založil Katedru organickej chémie a bol jej prvým vedúcim; bol prodekanom pre vedecký výskum Prírodovedeckej fakulty UPJŠ); prof. Ing. Anna Sopková, CSc. (vedúca Katedry anorganickej chémie; zakladateľka odbornej skupiny Anorganická chémia Slovenskej chemickej spoločnosti vo východoslovenskej pobočke v Košiciach a jej predseda), a ďalší.

Galéria osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Galéria osobností sa rozrástla o nové mená

Začiatkom júna 2016 sa za účasti rektora UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., dekana Prírodovedeckej fakulty (PF) UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., vedenia PF UPJŠ v Košiciach a členov Akademickej obce PF UPJŠ v Košiciach, konalo v priestoroch Historickej auly Rektorátu UPJŠ v Košiciach slávnostné uvedenie ďalších osobností fakulty do Galérie osobností. K už spomínaným menám, ako aj ďalším už v minulosti uvedeným osobnostiam, pribudli: prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc., prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc., prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc., prof. RNDr. Eva Mišúrová, PhD.

Uvedenie do Galérie osobností 2016

 

Krátke predstavenie nových „členov“ v Galérii osobností

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.

prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. Matematik, zakladateľ Košickej školy teórie množín a základov matematiky. Vedecké bádanie profesora Bukovského bolo zamerané na matematickú teóriu nekonečna v rámci teórie množín a logiky s dôrazom na aplikácie v iných matematických disciplínach (topológia, teória miery, teória reálnych funkcií, trigonometrické rady). Jeho výsledky o mocninách nekonečných kardinálov patria k základom modernej teórie množín a sú uvádzané v učebniciach po celom svete.

prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc. Geograf, významná osobnosť v oblasti geomorfológie a kvartérnej geológie. Už ako začínajúci geograf bol profesor Košťálik priekopníkom vo využití moderných metód vo výskume – metód RTG, elektrónovej mikroskopie, mikromorfológie či termoluminescencie hlavne na príklade sprašových sedimentov, ale aj fosílnych pôd, čím prispel k ich stratigrafickému zaradeniu. Počas štipendijného pobytu na univerzitách v nemeckom Bonne a Kolíne nad Rýnom koncipoval monografické dielo o fosílnych pôdach a sprašiach na Nitrianskej pahorkatine, prvú svojho druhu, spracovanú komplexnými teoreticko-metodologickými i empirickými prístupmi.

prof. RNDr. Eva Mišúrová, PhD.

prof. RNDr. Eva Mišúrová, PhD.Bunková biologička, významná osobnosť v odbore rádiobiológia, vysokoškolská učiteľka. Zameranie vedeckovýskumnej práce profesorky Mišúrovej bolo predovšetkým na skúmanie účinkov rôznych druhov ionizujúceho žiarenia a neskôr aj faktorov kozmických letov (stav beztiaže, hypergravitácia, imobilizácia a i.) na nukleové kyseliny, rozpad chromatínu (apoptózu) a syntézu DNA v krvi a krvotvorných a lymfatických orgánoch zvierat v modelových pokusoch na Zemi a v podmienkach reálnych kozmických letov u zvierat zo siedmich biologických družíc série Kozmos. Spolu so svojimi spolupracovníkmi sa okrem proliferačne aktívnym krvotvorným a lymfatickým orgánom venovala aj skúmaniu účinkov žiarenia a ťažkých kovov na proliferačne málo aktívne orgány z hľadiska vzniku, kumulácie a uchovávania latentného cytogenetického poškodenia, resp. jeho prenosu na potomstvo, prostredníctvom indukovanej nestability genómu.

prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. Biochemik, významná osobnosť v oblasti biochémie peptidov a bielkovín. Pedagogická činnosť profesora Podhradského spočívala v zabezpečení výučby biochémie v odboroch chémie, biológie a v učiteľskom štúdiu. Dosiahol akreditáciu odborného a doktorandského štúdia biochémie. Založením katedry biochémie, jej materialnotechnickým, personálnym a koncepčným zabezpečením položil základ toho, že biochémia dosiahla a dosahuje na fakulte vo vedeckej činnosti a v úspešnosti absolventov významné výsledky. Motívom jeho práce vo vede bolo zistenie, že trans-mastné kyseliny u kvasiniek sa dokážu len čiastočne odbúravať, ktoré zistil už počas študentskej diplomovej práce a dodnes má charakter objavu. V prostredí klinického laboratória zaviedol metódu stanovenie steroidných hormónov pomocou plynovej chromatografie, ktorá bola v ČSR použila po prvýkrát.

prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc.

prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc.Fyzik, pedagóg, ktorý sa výraznou mierou pričinil o rozvoj výskumu v oblasti magnetizmu v Košiciach. Profesor Potocký sa na začiatku svojej vedeckej kariéry zaoberal vplyvom mechanických vlastností, najmä elastických a plastických deformácií na magnetické vlastnosti polykryštalických feromagnetík a významne prispel k vysvetleniu charakteru ich magnetizačných procesov. Venoval sa skúmaniu strát feromagnetických materiálov na báze Fe-Si s Gossovou textúrou pod vplyvom mechanického namáhania pri premagnetovaní v striedavom magnetickom poli. Pri skúmaní magnetických vlastností tenkých amorfných feromagnetických vrstiev na báze kobaltu a niklu sa zoberal vplyvom torzného namáhania na tvar hysteréznej slučky, koercivity a vzniku anizotropie. Najdôležitejšie výsledky dosiahol pri skúmaní magnetických vlastností magneticky mäkkých amorfných feromagnetických zliatin, pripravených metódou rýchleho ochladenia taveniny. Významné sú závery jeho prác vykonávaných pri skúmaní magnetického stavu feromagnetika (magnetický moment a Curieho teplota) v závislosti od chemického zloženia a štruktúry amorfného feromagnetika pri prechode do kryštalického stavu.

 

História zriadenia jednotlivých katedier 

Viac o osobnostiach slávnostne uvedených do Galérie osobností Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v júni 2016 si prečítate v súvisiacej tlačovej správe

 

Zdroje:

Súvisiaca tlačová správa

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/7896/

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/fakulta/historia-fakulty/

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/fakulta/historia/7312/

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: UPJŠ v Košiciach

Ilustračná foto: www.pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky