Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Marcová Veda v CENTRE: Čitateľská gramotnosť – včera, dnes a zajtra

VEDA NA DOSAH

O príčinách slabej čitateľskej gramotnosti a spôsoboch, ako ju u mladých ľudí nanovo vybudovať, sa budeme rozprávať s Oľgou Zápotočnou.

Zdroj: CVTI SR

Čitateľská gramotnosť na Slovensku dlhodobo upadá a mladí ľudia majú čoraz väčšie problémy s porozumením čítaného textu. Čiastočne za to môžu donedávna uplatňované učebné spôsoby, ale aj rýchly nástup nových technológií, ktoré výrazne menia mediálny a verejný priestor. Človek, ktorý sa v týchto technológiách neorientuje dostatočne, prichádza k množstvu obsahu, ktorý nedokáže pochopiť správne, alebo ho tento obsah zámerne vystavuje dezinformáciám.

O príčinách slabej čitateľskej gramotnosti a spôsoboch, ako ju u mladých ľudí nanovo vybudovať, sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 30. marca 2023 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Našou hostkou bude prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., z Ústavu sociálnej komunikácie SAV a z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. marca 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk.

Žiaci a mládež majú problém s čitateľskou gramotnosťou

Vďaka medzinárodným meraniam, do ktorých sa Slovensko pravidelne zapája, vieme, že slovenskí žiaci a slovenská mládež majú výrazný problém s čitateľskou gramotnosťou. V tejto oblasti dosahujú naši žiaci podpriemerné výsledky v porovnaní s ich rovesníkmi z celého sveta. Problém nedostatočného porozumenia textu môže neskôr mládež vystaviť viacerým komplikáciám v bežnom živote: jednotlivec nedokáže porozumieť úradnému tlačivu, nie je schopný pochopiť a uplatňovať vlastné práva a povinnosti, ľahko dôveruje dezinformáciám, nevie rozlíšiť medzi užitočnou a zbytočnou informáciou a vyhodnotiť z čítaného textu potrebné závery. Príčinou tohto stavu u mládeže je najmä donedávna uplatňovaná zastaraná vzdelávacia prax a rýchly nástup technológií, ktoré sa dynamicky menia a človeka vystavujú ustavičným zmätočným obsahom. Napriek svojej dôležitosti pre spoločnosť čitateľská gramotnosť upadá. Cieľom prednášky je zhodnotenie stavu čitateľskej gramotnosti a reflektovanie príčin jej zostupu, podnietenie diskusie o význame a hodnote čítania tradičných tlačených médií a o dôsledkoch čítania (a nečítania) na psychológiu jednotlivca.

Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc., pôsobí v Ústave sociálnej komunikácie SAV a ako vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci vedecko-pedagogickej profilácie sa dlhodobo venuje otázkam rozvíjania gramotnosti v kontexte predškolského a primárneho vzdelávania z rozličných hľadísk a v širších kultúrnych a spoločenských súvislostiach. Počas pôsobenia v SAV a neskoršej spolupráce s viacerými univerzitnými pracoviskami publikovala desiatky vedeckých a odborných štúdií, podieľala sa na riešení a vedení viacerých domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Jej výskumné aktivity sú zamerané na skúmanie kognitívno-psychologických, pedagogických a sociokultúrnych aspektov vývinu čitateľskej gramotnosti so zameraním na riešenie otázok a aktuálnych problémov gramotnosti v súčasnom vzdelávacom a informačnom prostredí.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky