Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo vyzdvihli laureáti ocenenia Vedec roka SR 2023 v oblasti vedy na Slovensku?

Justína Mertušová
Zuzana Šulák Hergovitsová

Prečítajte si zaujímavé odpovede ocenených vedcov a vedkyne, ktorí patria medzi špičku v oblasti vedeckého bádania na Slovensku.

Laureáti ocenenia Vedec roka 2023. Zľava: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.; RNDr. Ivana Šišoláková, PhD.; prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.; doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. a prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2023. Zľava: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.; RNDr. Ivana Šišoláková, PhD.; prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.; doc. Ing. Miloš Mičian, PhD. a prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Včera 21. mája 2024 sa v priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia Vedec roka SR za rok 2023. Počas 27. ročníka boli ocenené významné slovenské osobnosti pôsobiace v rôznych oblastiach vedy a techniky.

Hodnotiaca komisia 27. ročníka podujatia Vedec roka SR vybrala spomedzi 48 nominácií päť vedeckých osobností, ktoré získali ocenenie v nasledujúcich kategóriách: Vedec roka/Vedkyňa roka, Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka, Inovátor roka/Inovátorka roka, Technológ roka/Technologička roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Laureátmi ocenenia Vedec roka SR za rok 2023 v piatich kategóriách sa stali:

  • Vedec roka/Vedkyňa roka: prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.
  • Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka: RNDr. Ivana Šišoláková, PhD.
  • Inovátor roka/Inovátorka roka: doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
  • Technológ roka/Technologička roka: doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Najvýznamnejšie osobnosti a najlepšie výsledky vo vede a výskume na Slovensku

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Tohtoroční laureáti patria medzi vedeckú špičku v oblastiach, ako sú kvantové technológie, materiálová veda, strojárenské technológie, fyzikálna chémia či umelá inteligencia.

Aj slovenská veda a vedci majú svetu čo ponúknuť. Piatim laureátom ocenenia Vedec roka SR 2023 sme preto položili otázku: Ak by ste mali vyzdvihnúť niečo pozitívne, čo vás zaujalo v oblasti vedeckého bádania na Slovensku, čo by to bolo?

Fyzik Martin Orendáč, laureát v kategórii Vedec roka/Vedkyňa roka:

„Tvorivé zanietenie a schopnosti našich vedeckých pracovníkov považujem za veľmi povzbudzujúce. Napriek skromnejším podmienkam, v akých sa vedecký výskum na Slovensku často realizuje, má naša vedecká komunita svetu čo ponúknuť. Máme v nej múdrych, šikovných kolegov a kolegyne, zapálených pre prácu, ktorí keď sa dostanú na renomované zahraničné pracoviská, tak sa dokážu presadiť. Tento moment je veľmi dôležitý najmä pre mladých vedcov, ktorí si svoju odbornú kariéru ešte len začínajú budovať.

Naopak, pre spoločnosť je veľmi dôležité, aby mladí vedeckí pracovníci, po nadobudnutí skúseností získaných počas dlhodobých zahraničných pobytov, mali záujem a možnosť vrátiť sa späť a pôsobiť u nás. Pokiaľ sa podarí presvedčiť rozhodujúcu väčšinu z nich, že aj na Slovensku je možné robiť vedecký výskum na veľmi dobrej úrovni, o budúcnosť našej vedy sa nemusíme obávať.“ 

prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.

prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc.

Prof. Ing. Martin Orendáč, DrSc., získal ocenenie Vedec roka 2023 za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného magnetizmu, multidisciplinárnej oblasti, ktorá spája fyziku, chémiu, materiálovú vedu a kvantové technológie, a za jeho rozsiahlu publikačnú činnosť v prestížnych karentovaných časopisoch a grantovú úspešnosť. Profesor Orendáč zároveň prispel k rozvoju experimentálnej základne v oblasti veľmi nízkych teplôt, zaviedol metodiku elektrónovej paramagnetickej rezonancie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vedie oddelenie fyziky nízkych teplôt, ktorého infraštruktúru využívajú aj externí používatelia zo Slovenska a zahraničia.

Fyzikálna chemička Ivana Šišoláková, laureátka v kategórii Mladý vedecký pracovník/Mladá vedecká pracovníčka:

„Pozitívum slovenskej vedy vidím hlavne vo vysoko odborných a cieľavedomých vedcoch, ktorí napriek diametrálne odlišným podmienkam v porovnaní so zahraničím sú schopní dosahovať vynikajúce výsledky. Myslím si, že ich odhodlanie a oddanosť vede boli vidieť najmä počas pandémie, keď mnoho vedcov spojilo sily a orientovalo sa na výskum v tej chvíli prospešný pre spoločnosť.“ 

RNDr. Ivana Šišoláková, PhD.

RNDr. Ivana Šišoláková, PhD.

RNDr. Ivana Šišoláková, PhD., pôsobí na Katedre fyzikálnej chémie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa venuje vývoju elektrochemických senzorov na diagnostiku ochorení. Počas pandémie koronavírusu sa jej výskum orientoval primárne na vývoj senzorov na diagnostiku vírusových ochorení. V roku 2021 bola finalistkou ESET Science Award a tím EDEVIR, ktorého je súčasťou, sa stal vedecko-technickým tímom roka 2021. V súčasnosti je lídrom medzinárodného projektu TERRITORY, ktorého konzorcium je zložené zo zahraničných univerzít a firiem.

Strojár Alexander Schrek, laureát v kategórii Inovátor roka/Inovátorka roka:

„V súčasnosti si pripomíname 75. výročie založenia Výskumného ústavu zváračského, s ktorým je neodmysliteľne spojený Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Ústav mechanickej technológie, ktorý sa po mnohých rokoch a organizačných zmenách stal základom dnešného Ústavu technológií a materiálov SjF STU v Bratislave. Zakladateľom všetkých týchto inštitúcií bol vedec, pedagóg, organizátor a inovátor prof. Dr. h. c. prof. Dr. Ing. ESSA Jozef Čabelka, DrSc., ktorý svoje myšlienky a invenčnosť dokázal dokonale a komplexne zrealizovať.“ 

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.

doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.

Doc. Ing. Alexander Schrek, PhD., pôsobí v Ústave technológií a materiálov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave a je uznávaným odborníkom v oblasti technológií tvárnenia. Pôsobil vo funkcii vedúceho ústavu, v súčasnosti je prodekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Je členom dvoch vedeckých rád a troch redakčných rád časopisov. Výsledky vedecko-výskumnej práce prezentuje  na zahraničných i domácich konferenciách a pravidelne publikuje v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch a časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a Scopus.

Strojár Miloš Mičian, laureát v kategórii Technológ roka/Technologička roka:

„V tomto prípade neostanem pri strojárstve. Som veľký fanúšik astronautiky a vesmírneho bádania. Takto pred rokom sa konala na Slovensku medzinárodná konferencia ESA Day in Slovakia v rámci 16. ročníka Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2023. Bol som prítomný ako člen komisie pre vedu, techniku a vzdelávanie Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, ktorý bol zároveň jedným z organizátorov.

Dôležitou informáciou, ktorá bola spomenutá, bolo, že Slovenská republika sa na jeseň 2022 stala pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Hoci naša krajina spolupracovala s agentúrou už dlhší čas, pridružené členstvo umožní Slovensku participovať aj na významných európskych projektoch a podieľať sa napríklad na budovaní nových európskych satelitov, nosných rakiet alebo na budúcich výskumných misiách. Okrem stretnutia s Ivanom Bellom a jeho kolegom na misii Jeanom-Pierrom Haignerém bolo zaujímavé aj rozprávanie našej prvej marsonautky Michaely Musilovej.

Zároveň tam boli prezentované výskumné aktivity v oblasti kozmonautiky na Slovensku. Zaujalo ma, že aj taká malá krajina, ako sme my, vie ponúknuť veľa podnetných výsledkov výskumu v tejto oblasti. Zároveň, asi ma to zasa vráti k strojárstvu, firmy, ktoré získajú požadované certifikáty, môžu pri súčasnom status quo Slovenska voči agentúre ESA dodávať komponenty s vysokou pridanou hodnotou pre aplikácie vo vesmírnom programe. A to je zaujímavá výzva pre slovenský priemysel.“ 

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

doc. Ing. Miloš Mičian, PhD.

Doc. Ing. Miloš Mičian, PhD., pôsobí na pozícii zástupcu vedúcej Katedry technologického inžinierstva Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa špeciálne zameriava na zvariteľnosť kovových materiálov a plastov, vysokopevných ocelí a ich správanie pri zváraní. V praxi sa orientuje na metalografickú analýzu zvarových spojov, tvorbu postupov zvárania, spájkovania, tepelného delenia materiálov a na testovanie zvarových spojov NDT a deštruktívnymi metódami.

Informatik Igor Farkaš, laureát v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce:

„Potešilo ma, že slovenská vedecká komunita sa zmobilizovala v súvislosti s prezidentskými voľbami a vyzývala ľudí, aby išli voliť. Súčasne svojou výzvou vyjadrila jasný postoj k tomu, ako vníma svet a hodnoty liberálnej demokracie. Život na Slovensku sa týka všetkých nás, aj vedcov, ktorí dokážu lepšie tvoriť, ak žijú v priaznivom spoločenskom ovzduší.“ 

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

Prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Patrí k popredným odborníkom v oblastiach umelej inteligencie a kognitívnej vedy. Dlhodobo skúma modely umelých neurónových sietí. Absolvoval dlhodobé pobyty na univerzitách v USA (Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium) a v Nemecku (Humboldtovo štipendium). Viedol viacero národných vedeckých projektov, v súčasnosti koordinuje medzinárodný rozvojový projekt v programe Horizont Európa. Je garantom medzinárodného interdisciplinárneho magisterského študijného programu kognitívna veda. V ostatných rokoch je aktívny v oblasti medializácie umelej inteligencie. Je držiteľom striebornej medaily FMFI UK za angažovanú prácu pri budovaní fakulty a šírenie jej dobrého mena.

Ocenenie Vedec roka SR

Nad 27. ročníkom podujatia prevzal záštitu minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker. Už 27. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR vyhlásilo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Slovenská akadémia vied (SAV) a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS).

Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Interway, hlavným partnerom podujatia je spoločnosť SPP, partnermi podujatia sú spoločnosti Datalan, Tatravagónka a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS). Mediálnymi partnermi podujatia sú Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) a relácia VAT – Veda a technika, magazín Nextech a časopis Quark.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky