Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chcete zmeniť svet vedy cez Horizont Európa? Nezmeškajte webináre

VEDA NA DOSAH

Koncom apríla a začiatkom mája organizuje Národná kancelária Horizontu 6 tematických webinárov prevažne z oblasti globálnych výziev.

Symboly webináru a online tréningu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Horizont Európa 2021 – 2027 je deviatym rámcovým programom Európskej únie pre výskum a inovácie, ktorý je pokračovaním Horizontu 2020. Program sa v novom období sústreďuje prostredníctvom troch pilierov na podporu excelentnej vedy, na globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu (prostredníctvom 6 tematických klastrov) i na podporu inovácií.

„Každý pilier sa zaoberá iným typom výskumu. Prvý podporuje projekty hraničného výskumu. Druhý podporuje kolaboratívny výskum týkajúci sa veľkých spoločenských výziev a jeho cieľom je posilňovať technologické a priemyselné kapacity. Tretí pilier má stimulovať prelomové riešenia, inovácie,“ vysvetľuje Katarína Šimková, marketingová manažérka pre Horizont Európa z Národnej kancelárie Horizontu v CVTI SR.

Najbližších 5 webinárov sa zameriava práve na jednotlivé globálne výzvy a 1 webinár bude venovaný rozširovaniu účasti. Ide o klastre, v rámci ktorých budú výskumníci hľadať riešenia spoločenských problémov EÚ. Sú to: 1. zdravie; 2. kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť; 3. civilná bezpečnosť pre spoločnosť; 4. digitalizácia, priemysel a vesmír; 5. klíma, energetika a mobilita a 6. potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie. Samostatný webinár bude venovaný diskusii o rozširovaní účasti a šírení excelentnosti v programe.

„V marci 2021 už prebehlo celkové predstavenie programu a niekoľko webinárov z každého piliera, v apríli a máji pokračujeme ďalej. Špecifikum druhého piliera Horizontu Európa je zameranie sa na spoluprácu v rámci projektov. Do výziev sa teda nezapájajú jednotlivci alebo samostatné subjekty, ale medzinárodné konzorciá partnerov z rôznych krajín EÚ, ale aj mimo nej, projekt koordinuje vždy jeden koordinátor,“ vysvetľuje Katarína Šimková.

Dodáva, že program je otvorený pre všetkých. Do týchto výziev sa môžu zapojiť napríklad vedeckovýskumné inštitúcie, univerzity, podniky, firmy, malé a stredné podniky, prakticky každý právny subjekt.

Program Horizont Európa je špecifický z pohľadu pravidiel účasti a financovania. Funguje systémom zverejňovania výziev na špecifickom portáli Funding & tender opportunities, ktoré sú otvorené zvyčajne 3 mesiace a majú presne zadefinované pravidlá. „Práve preto sú žiadateľom zdarma k dispozícii poradenské služby Národnej kancelárie Horizontu, v ktorej máme vždy najaktuálnejšie informácie priamo z Európskej komisie. Sme schopní žiadateľov previesť celým procesom a poradiť v každej fáze zapojenia, poprípade zorganizovať a obsahovo zabezpečiť akékoľvek školenie týkajúce sa programu presne podľa potrieb záujemcov,“ vysvetľuje marketingová manažérka.

Webináre Horizontu Európa v najbližšom období:

Priemysel: Nadchádzajúce príležitosti v programe Horizont Európa

22. apríl 2021, 10.00 – 11.30, online

Počas webináru predstaví Národná kancelária Horizontu nadchádzajúce výskumné a inovačné príležitosti v rámci klastra 4, t. j. digitalizácia, priemysel a vesmír, v novom rámcovom programe Horizont Európa (2021 – 2027).

Cieľovou skupinou webináru sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblasti priemyslu, nerastných surovín a materiálov v rámcovom programe Horizont Európa.

Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

28. apríl 2021, 09.00 – 12.00, online

Predstavenie plánovaných výziev na predkladanie žiadostí v rámci rozširovania účasti a šírenia excelentnosti, príklady úspešných projektov z praxe a praktické rady.

Cieľovou skupinou sú zástupcovia výskumno-vývojových inštitúcií, vysokých škôl a podobne.

Klíma, energetika a mobilita

29. apríl 2021, 09.00 – 12.30, online

Počas podujatia budú predstavené nadchádzajúce výskumné a inovačné príležitosti daného tematicky bohatého klastra. Národní zástupcovia v misijných pracovných skupinách priblížia účastníkom aktuálny stav prípravnej fázy dvoch výskumných a inovačných misií s názvom Adaptácia na zmenu klímy a Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá. Misie predstavujú kľúčovú novinku rámcového programu Horizont Európa. Nebude chýbať prezentácia systému európskej spolupráce prostredníctvom partnerstiev relevantných pre oblasti klímy, energetiky a mobility.

Cieľovou skupinou podujatia sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci klimatických tém a oblastí.

Zdravie

29. apríl 2021, 14.00 – 15.45, online

Na podujatí bude predstavený pracovný program pre klaster zdravie a očakávané výzvy na roky 2021 – 2022. Venovať sa budeme aj novinke v programe Horizont Európa, výskumnej a inovačnej misii s názvom Rakovina i európskym partnerstvám relevantným pre oblasť zdravia. Nevynecháme súvisiace etické aspekty v projektoch. Vystúpi tiež príslušný národný delegát a so svojimi cennými skúsenosťami sa s účastníkmi webinára podelí hodnotiteľ H2020 projektov.

Cieľovou skupinou podujatia sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblasti zdravia.

Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

03. máj 2021, 13.00 – 15.00, online

Webinár o základných politikách formujúcich klaster, štruktúre klastra, otvorených výzvach a témach na rok 2021 v rámci jednotlivých destinácií pracovného programu klastra, nadchádzajúcich podujatiach v rámci klastra, národnej podpore účasti v programe Horizont Európa a príprave projektu z pohľadu hodnotiteľky projektov v rámci výzvy v kybernetickej bezpečnosti programu Horizont 2020.

Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

04. máj 2021, 09.30 – 12.45, online

Témy plánovaných výziev predstaví Stanislav Hronček, delegát programového výboru. Monika Bideau Repčíková vysvetlí význam misií a európskych partnerstiev. Synergie národných a medzinárodných nástrojov i aktérov z pohľadu žiadateľa priblíži Dana Peškovičová.

Webinár je venovaný všetkým, ktorí majú jedinečné riešenia konkrétnych tém a svojimi návrhmi prispejú k posilneniu vedomostnej a inovačnej základne či zvýšeniu konkurencieschopnosti Európy. Očakáva sa, že ponúknu udržateľné riešenia.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky