Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výskyt obezity u mládeže je na vzostupe

VEDA NA DOSAH

Infografika: Ilustračný obrázok metra a lieku

„Napriek trvalému úsiliu v boji proti detskej obezite sa stále odhaduje, že jedno z troch dospievajúcich detí v Európe trpí nadhmotnosťou alebo obezitou, pričom najvyšší výskyt bol pozorovaný v krajinách južnej Európy. Obzvlášť znepokojujúce je to, že epidémia obezity rastie aj vo východoeurópskych krajinách, kde bol výskyt nadhmotnosti a obezity u dospievajúcich v minulosti relatívne nízky,“ hovorí Dr. Zsuzsanna Jakab, regionálna riaditeľka úradu WHO pre Európu. Na dosiahnutie cieľa trvalo udržateľného rozvoja sú potrebné ambiciózne politické kroky na zastavenie nárastu detskej obezity. Vlády musia zamerať svoje úsilie a prelomiť nežiadúci trend nárastu obezity u detí a dospievajúcich.“

Najnovšie zistenia výskumného tímu Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach potvrdili, že počet obéznych adolescentov naďalej stúpa v mnohých krajinách európskeho regiónu. Tieto zistenia boli prezentované v novej správe Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Európskom kongrese o obezite v Portugalsku.

Detská obezita a jej dôsledky

Adolescencia ja obdobím v živote človeka, v ktorom sú položené základy budúceho zdravia pre obdobie dospelosti. Zároveň je dobou, kedy je možné hovoriť o vynikajúcich príležitostiach pre udržanie dobrého zdravotného stavu, či už po stránke fyzickej, ako aj po stránke psychickej.

Infografika: Mladí ľudia strávia  60 % svojho času sedením
Detská obezita je považovaná za jeden z najvážnejších problémov verejného zdravia tohto storočia. Obézne deti sú vystavené väčšiemu riziku diabetu 2. typu, astmy, porúch spánku, problémov s pohybovým aparátom, ako i riziku srdcovo-cievnych ochorení v dospelosti, ale i riziku častejších absencií v škole, psychologickým problémom a sociálnej izolácii.

Podľa Dr. Joao Breda, programového manažéra pre výživu, fyzickú aktivitu a obezitu na regionálnom úrade WHO pre Európu, sa väčšine mladých nepodarí zbaviť obezity ani do dospelosti. „Asi  štyria z piatich dospievajúcich, ktorí sú obézni, budú mať problémy s hmotnosťou aj ako dospelí. Obezita prináša zvýšené riziko ochorenia, stigmy a diskriminácie. Okrem toho chronická povaha obezity môže obmedziť sociálnu mobilitu a udržovať nežiadúci medzigeneračný cyklus chudoby a zlého zdravotného stavu“ zdôrazňuje Dr. Joao Breda.

Správa ďalej zdôrazňuje pretrvávajúce nerovnosti v obezite medzi mladými ľuďmi. Všeobecne platí, že mladší dospievajúci, chlapci a tí, ktorí žijú v rodinách s nižším socioekonomickým statusom majú vyššiu pravdepodobnosť byť obézni. Tieto zistenia naznačujú, že prebiehajúce snahy v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb zamerané na zníženie obezity v detskom veku nedokážu adekvátne podchytiť tieto skupiny.

Preventívne opatrenia

Iniciatívy v oblasti politiky a preventívne opatrenia sa musia zamerať na vysoko rizikových dospievajúcich v kontexte rodín, škôl a širších komunít a uprednostňovať politiky, ktoré zlepšujú prístup mladých ľudí k zdravej výžive a strave. Je tiež Obálka publikácie:Obesity and related behaviourspotrebné vynaložiť úsilie na zlepšenie prostredia, v ktorom mladí ľudia žijú. To vplýva na obnovenie fyzickej aktivity, ako neoddeliteľnej súčasti každodenného života mladých ľudí.

Obezita u dospievajúcich a s tým súvisiace správanie: trendy a nerovnosti v krajinách európskeho regiónu WHO, 2002 – 2014 (v originálnom znení „Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002 – 2014“)

Informácie o HBSC štúdii

Health Behaviour in School Aged Children (ďalej len HBSC) je jedna z prvých medzinárodných prierezových štúdií, ktorá začala ako iniciatíva troch krajín v roku 1983 (UK, Fínsko a Nórsko). Postupne sa pridávali ďalšie krajiny a štúdia bola prijatá Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO (1983). V súčasnosti na nej spolupracuje 44 krajín Európy a Severnej Ameriky. Slovensko participovalo doteraz na piatich zberoch údajov. Posledný sa uskutočnil v školskom roku 2013/2014. Zúčastnilo sa ho 9 836 žiakov zo 130 základných škôl na celom Slovensku. K realizovaniu štúdie prispela aj podpora Kancelárie WHO na Slovensku a podpora Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Situácia na Slovensku

Výskyt nadhmotnosti a obezity bol na Slovensku vo všetkých vekových skupinách na úrovni HBSC priemeru – v skupinách dievčat a v skupinách chlapcov sa pohyboval medzi 7 % (11-roční) až 15 % (15-roční). V porovnaní s predchádzajúcim obdobím ale výskyt nadhmotnosti a obezity u slovenských školákov rastie, a to najmä v skupine 11-ročných chlapcov.

Energetické a sladené nápoje sú pre školákov bez obmedzení

Približne štvrtina školákov uviedla každodenné pitie sladených nápojov. Každý piaty školák uviedol, že pije energetické nápoje jedenkrát týždenne alebo častejšie. Približne 4 z 10 školákov vo veku 11 rokov rodičia nijako neobmedzujú, teda jesť sladkosti a piť sladené nápoje môžu kedykoľvek.

Tretina školákov nemá nijako organizovaný voľný čas

Pri porovnaní zistení štúdie HBSC z rokov 2010 a 2014 sme zistili významný nárast v pravidelnej fyzickej aktivite u 11-ročných chlapcov aj dievčat; u 15-ročných chlapcov naopak došlo k poklesu. Vo veku 11 rokov je pravidelne fyzicky aktívnych 37 % chlapcov a 27 % dievčat, no vo veku 15 rokov je to už len 24 % chlapcov a 14 % dievčat. Dve tretiny školákov denne strávia sledovaním televízie, hraním počítačových hier či prácou s počítačom aspoň 2 hodiny počas pracovného týždňa. Štvrtina chlapcov a pätina dievčat strávi týmito aktivitami 4 a viac hodín denne. Športové aktivity, ako i krúžky v základných umeleckých školách patria k najčastejším organizovaným voľno-časovým aktivitám. Tretina školákov vo veku 13- a 15- rokov nenavštevuje žiadnu organizovanú voľno-časovú aktivitu. Viac než 40 % dievčat a 30 % chlapcov vo veku 13- a 15- rokov denne alebo niekoľkokrát za týždeň trávi voľný čas nakupovaním v supermarketoch.

 
Informácie poskytla: Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Viac informácií vám poskytne Mgr. Peter Kolarčik, PhD., člen slovenského tímu HBSC, Ústav psychológie zdravia, Lekárska fakulta Univerzita P. J. Šafárika.

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VAT pri CVTI SR

 
Ďalšie informácie a zdroje:

Prehľad údajov o krajinách: http://bit.ly/2pjh3mg

Správa dostupná na: http://www.euro.who.int/en/hbsc-obesity-report

Národná správa štúdie HBSC

Porovnanie krajín V4: http://www.coherent.sk/docs/nar-sprava-kratka-verzia-sk-4web.pdf

Ilustračný obr. Pixabay.com

Infografika: https://www.facebook.com/WHOEurope

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky