Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Prešovskej univerzite v Prešove otvorili novú vzdelávaciu učebňu

VEDA NA DOSAH

Na Fakulte zdravotníckych odborov si budú môcť študenti nacvičiť ošetrovateľské postupy detských pacientov.

Zdroj: Fakulta zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove

Učebňa. Zdroj: Fakulta zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove slávnostne otvorila novú intermediálnu učebňu určenú na nácvik a simuláciu ošetrovateľských intervencií u detí. Učebňa je koncipovaná do troch častí – detská izba, vyšetrovňa, učebňa – tak, aby výučba v čo najväčšej miere simulovala klinické vzdelávanie a zvýšila sa jej kvalita.

Starostlivosť o deti je iná ako o dospelých

Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti deťom je veľmi špecifickou a odlišnou oblasťou v porovnaní so starostlivosťou o dospelého pacienta. „Dlhoročné skúsenosti pri vzdelávaní študentov v klinickej praxi s detským pacientom, ako aj výsledky výskumov poukazujú na to, že študenti radia pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti detí k problémovým oblastiam odlišnosť komunikácie s detským pacientom, manažment farmakoterapie, zaistenie bezpečnosti dieťaťa či posúdenie jeho potrieb a zdravotných problémov.“

„Študentom chýba dostatok sebadôvery pri vstupe na klinickú pôdu, pociťujú stres a úzkosť, obávajú sa, že by mohli dieťaťu ublížiť,“ vysvetlila Slávka Mrosková z Katedry ošetrovateľstva FZO. Slávka Mrosková je zároveň vedúcou projektu KEGA, vďaka ktorému sa podarilo zriadiť nový vyučovací priestor. „Dôsledkom uvedených javov je nízka motivácia absolventa pracovať na detských či novorodeneckých pracoviskách, ale aj slabšia pripravenosť ošetrovateľských zručností absolventov pre potreby praxe,“ dodala.

Náročnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti detskému pacientovi si teda vyžaduje špecifický vzdelávací prístup a vstupným krokom je vytvorenie kvalitného vzdelávacieho prostredia. Na Fakulte zdravotníckych odborov sa preto za týmto účelom podarilo zriadiť novú učebňu, ktorá je výstupom projektu KEGA s názvom Intermediálna učebňa na nácvik ošetrovateľských postupov u dojčiat ako prostriedok zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a prepájania teórie s praxou.

Zdroj: Fakulta zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove

Zdroj: Fakulta zdravotníckych odborov (FZO) Prešovskej univerzity v Prešove

Učebňa je určená pre študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie

Nové vzdelávacie prostredie aktuálne disponuje základným materiálno-technickým a prístrojovým vybavením, zakúpené boli detské modely a figuríny nízkej a strednej úrovne vernosti. Vybavenie učebne vo výške 22-tisíc eur bolo financované z projektu KEGA. „Učebňa je určená pre študentov odboru ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Primárne pre prvé ročníky – vstupná demonštrácia a nácvik ošetrovateľských postupov u detí –, ale budú ju využívať tiež študenti vyšších ročníkov. Keďže pregraduálne všeobecne orientované vzdelávanie sestier istým spôsobom pediatriu dostáva do úzadia, učebňa umožní skorigovať nepomer medzi vzdelávaním orientovaným na dospelého pacienta a detského pacienta,“ doplnila Mrosková. Súčasne môže vykrývať limity klinického vzdelávania na detských oddeleniach, kde sa ráta s nižším počtom lôžok, skracujúcou sa dĺžkou hospitalizácie, orientáciou sa na primárnu a následnú zdravotnú sféru.

„Veríme, že intermediálna učebňa už dnes umožní zmenu vo vzdelávaní a v budúcnosti, najmä jej dodatočným vybavením sofistikovanejšími detskými modelmi a prístrojmi vytvorí priestor pre rozvoj ďalších schopností študenta, ako je klinické rozhodovanie či kritické myslenie, ale hlavne motiváciu študentov zaujímať sa o prácu na pediatrických oddeleniach, kde sa začína prejavovať výrazný nedostatok personálu,“ zdôraznila počas otvorenia dekanka FZO Štefánia Andraščíková.

Študujte na FZO

Na FZO, ktorá tento rok oslavuje 20. výročie vzniku, aktuálne študuje 1420 študentov a jej brány doteraz opustilo viac ako 5300 absolventov. Fakulta v súčasnosti ponúka vzdelanie v siedmich študijných programoch, ako je ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, fyzioterapia, urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena, rádiologická technika a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, a to v dennej a externej forme štúdia, na bakalárskom i magisterskom stupni.

Zdroj: TS Prešovská univerzita v Prešove
(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky