Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti cirkulujúcim nádorovým bunkám

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: nemocnica; Pixabay.com /pandoraferrari/

Cirkulujúce nádorové bunky (CTC) sú druhy buniek uvoľňujúce sa z nádoru do krvného riečiska, prostredníctvom ktorého sa môžu šíriť do iných častí tela. Predstavujú heterogénnu populáciu nádorových buniek a hrajú zásadnú úlohu v metastatickej kaskáde a pri progresii nádoru v procese nazvanom self-seeding. Výskumu týchto buniek v rámci spolupráce s Národným onkologickým ústavom sa venujú pracovníci Biomedicínskeho centra SAV. Zodpovednou riešiteľkou projektu Identifikácia a validácia signálnych dráh asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami pri karcinóme prsníka (Identification and validation of signalling pathways associated with circulating tumor cells in breast cancer) je Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

„CTC sú nezávislým prognostickým faktorom u primárneho, ako i metastatického karcinómu prsníka a predstavujú skvelý nástroj, prostredníctvom ktorého možno monitorovať priebeh ochorenia. Ide o heterogénnu populáciu nádorových buniek, ktoré hrajú zásadnú úlohu v metastatickom rozseve a pri progresii nádoru,“ vysvetlila Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. Cieľom realizátorov projektu je pripraviť nádorové bunkové línie, uvoľňujúce CTC do cirkulácie v laboratórnych in vivo modeloch a skúmať signálne dráhy zapojené do metastatického šírenia nádorových buniek. „Prítomnosť CTC v periférnej krvi je znakom metastatickej schopnosti nádoru a horšej prognózy pacienta. Identifikácia signálnych dráh spojených s prítomnosťou CTC v periférnej krvi by mohla pomôcť v identifikácii nových terapeutických cieľov u karcinómu prsníka, ako aj pri monitorovaní progresie ochorenia.“

Ako priblížili riešitelia, tento projekt je zameraný na identifikáciu biomarkerov a následne signálnych dráh v primárnom nádore spojených s rôznymi podskupinami CTC s použitím vysoko výkonných technológií genomiky a bioštatistiky cez translačný výskum zahŕňajúci analýzu biologického materiálu od pacientov a ich následnú prospektívnu validáciu.

Projekt má realizačné obdobie 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021.

 

Vyjadrenia poskytla: Mgr. Svetlana Miklíková, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /pandoraferrari/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky