Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Týždeň mozgu 2019 v duchu hesla Spoločne proti demencii

Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: mozog

Mozog obsahuje trilióny buniek, ktoré sa začínajú vytvárať ešte pred narodením. Bunky medzi sebou neustále komunikujú, vytvárajú siete, ktoré sa stále reorganizujú a vytvárajú nové a nové prepojenia, aby spracovali mnohé najrôznejšie podnety a informácie. Tieto prepojenia sa vytvárajú veľmi aktívne už po narodení a v 5. roku života je už skompletizovaná architektúra ľudského mozgu.

Každá zdravá nervová bunka (neurón) vytvára až 10 tisícok spojení s ďalšími zdravými neurónmi. Každé takéto spojenie dokáže za jednu sekundu vykonať vyše 200 operácií. Týmto spôsobom sa vytvára štrukturálny základ kapacity nášho mozgu ukladať podnety a zážitky do pamäti a štrukturálny základ našej schopnosti myslieť. Pamäť, myslenie, vnímanie, pozornosť, učenie, predstavy a iné sú vyššie funkcie mozgu.

Na otázky súvisiace s mozgom sa každoročne sústreďujú aj podujatia, ktoré organizujú odborníci pre širokú verejnosť v rámci Týždňa mozgu, ktorý sa oslavuje vo svete od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Podujatie je podporené Federáciou európskych neurovedných spoločností (FENS/Dana Brain Awareness Week).

Týždeň mozgu 2019 sa nesie v duchu hesla „Spoločne proti demencii“

V rámci Týždňa mozgu 2019 sa Bratislave a v Košiciach v týždni od 11. do 17. 3. 2019 uskutoční séria prednášok a workshopov. Na príprave podujatí sa aktívne podieľa Slovenská spoločnosť pre neurovedy, Neuroimunologický ústav SAV,  Centrum MEMORY a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF). Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie o pokroku a prínosoch výskumu mozgu pre širokú verejnosť a zdôrazniť, čo bolo dosiahnuté vo výskume neurovedy na Slovensku za posledných tridsať rokov. Okrem toho sa verejnosť dozvie o výsledkoch inovatívnej liečby pomocou bunkovej terapie.

Vo všetkých krajoch Slovenska bude mať laická verejnosť možnosť zapojiť sa v tomto týždni do diskusií a workshopov, ktoré pripravujú členovia a spolupracovníci Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a tréneri pamäti. Aktivity realizované v rámci Týždňa mozgu sú zamerané na všetky vekové kategórie – od detí v materských školách až po kluby seniorov, zariadenia sociálnych služieb, mestské knižnice. Napríklad 11. 3. 2019 o 15.00 hod. sa v Staromestskej knižnici na Panenskej 1 v Bratislave uskutočnila prednáška riaditeľky Centra MEMORY Márie Čunderlíkovej na tému „Nedovoľme mozgu starnúť“.

„Veľa seniorov je aktívnych a kognitívne zdravých. Dôvodom je nielen genetika, ale aj zdravý životný štýl, primeraná fyzická a mentálna aktivita, zdravá vyvážená strava a dostatok sociálnych kontaktov, ktoré pomáhajú udržiavať mozog v dobrej kondícii. Určite k tomu pomáhajú aj tréningy pamäti, ktoré prebiehajú v Centre MEMORY v Bratislave, ale aj v kluboch dôchodcov, zariadeniach sociálnych služieb, v knižniciach na celom Slovensku,“ pripomína PaedDr. Mária Čunderlíková z Centra MEMORY n.o. v Bratislave.

Týždeň mozgu 2019 - logo

Podujatie v Bratislave so zahraničnou účasťou: Spoločne proti demencii – Together against dementia

Slovenská spoločnosť pre neurovedy a Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied (NiU SAV) v spolupráci s Centrom MEMORY a Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou usporiada dňa 12. 3. 2019 v priestoroch Centra MEMORY na Mlynarovičovej 21 v Bratislave podujatie zamerané na demenciu spojenú s normálnym, ale aj chorobným starnutím, napríklad pri Alzheimerovej chorobe.

V úvode sa uskutoční tlačová beseda s novinármi, kde s informáciami vystúpia: prof. MVDr. Michal Novák DrSc., riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc., predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre neurovedy, prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., významná medzinárodne uznávaná vedkyňa z oblasti neurovied a prof. MUDr. Boris Mravec, DrSc., PhD., prodekan LF UK.

V druhej časti odznejú prednášky na témy: Poďme sa rozprávať o mozgu; Aktivuj svoj mozog a staň sa jeho sochárom; Kmeňové bunky a biomateriály v liečbe chorôb mozgu a miechy. Prednášať bude aj prof. Eva Syková, DrSc., propagátorka liečby kmeňovými bunkami, z Českej republiky. S prezentáciami vystúpia: Mgr. Simona Krakovská, psychologička Centrum MEMORY; MUDr. Veronika Režnáková, psychiatrička, Centrum MEMORY a Mgr. Michaela Nováková, psychologička Centrum MEMORY.

Projekty v Centre MEMORY v Bratislave

Jedným zo spôsobov, ktorým sa dá znižovať riziko vzniku demencie, je pravidelná mentálna aktivita. Centrum MEMORY preto už 15 rokov realizuje skupinové tréningy pamäti, ktorých sa v súčasnosti raz za týždeň zúčastňuje približne 100 seniorov. Vďaka projektu „Prevenciou proti zhoršovaniu pamäti“ vytvorili v roku 2018 nový pracovný zošit na trénovanie pamäti a iných poznávacích funkcií a otvorili skupinu kognitívneho tréningu pre začiatočníkov. Projekt podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne. I

Hlavným cieľom  projektu „Alzheimerfórum pre rodinných opatrovateľov“, ktorý Centrum MEMORY n.o. realizuje v roku 2019, je vzdelávanie laickej verejnosti o problematike demencie a zručností potrebných pre poskytovanie starostlivosti členmi rodiny v domácom prostredí. Zámerom projektu je vytvoriť sériu edukačných inštruktážnych videí, ktoré umožnia včas a správne identifikovať prejavy demencie, osvojiť si odporúčané spôsoby zvládania špecifických problematických situácií, ktoré sa vyskytujú v domácej starostlivosti a vyplývajú z ochorenia demencie u konkrétneho človeka. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci dotácie podpora duševného zdravia v Slovenskej republike pre rok 2018.

Seminár odborníkov v Košiciach: Spoločne proti chorobám mozgu

Univerzita Veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach pri príležitosti 70. výročia svojho založenia, Slovenská spoločnosť pre Neurovedy, FENS-DANA Brain Awareness Week, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Neuroimunologický ústav SAV a Centrum Memory v rámci podujatia Týždeň mozgu organizuje dňa 14. 3. 2019 v priestoroch UVLF, Komenského 73 v Košiciach, seminár na tému: Spoločne proti chorobám mozgu.

V prvej časti programu budú odborné prednášky z oblasti klinickej humánnej medicíny: Kam sme sa posunuli v liečbe cievnych mozgových príhodprof. MUDr. Zuzana Gdovinova, PhD; Hĺbková mozgová stimulácia pri liečbe pohybových ochorenídoc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. V druhej časti budú odborné prednášky z klinickej veterinárnej medicíny: Kde môžu pomôcť kmeňové bunky?doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.; Akútne prípady vo veterinárnej neurológiiMVDr. Aladár Madari, PhD.; Ako nikto z nás nemladneMVDr. Jana Farbáková, PhD.

Súčasťou podujatia bude séria prednášok a posterová prezentácia výsledkov prác mladých vedeckých pracovníkov z oblasti neurovied, ktorá potrvá do 17. 3. 2019.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: www.neuroscience.sk/

www.alzheimer.sk

www.centrummemory.sk/alz.html

Informácie o tréningoch pamäti: www.centrummemory.sk/sluz2.html

Ilustračný obrázok: ElisaRiva-Pixabay

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky