Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sedemdesiate výročie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

VEDA NA DOSAH

Slávnostné otvorenie osláv 70. výročia LF UPJŠ

V týchto dňoch Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach oslávila sedemdesiate výročie svojho vzniku. Fakulta začala s výučbou budúcich lekárov v septembri 1948 a odvtedy ich pripravila na svoje budúce povolanie už vyše 12-tisíc. Má svoje nezastupiteľné miesto v rozvoji lekárskych vied a vo vzdelávaní lekárov v oblasti humánnej medicíny nielen pre potreby Slovenska, ale aj mnoho iných krajín sveta. Veľmi úspešne plní svoje základné spoločenské poslanie a vychováva nielen kvalitných lekárov, ale realizuje aj postgraduálne vzdelávanie a moderný medicínsky výskum.

Aktuálne študuje na UPJŠ LF takmer tritisíc študentov. Fakulta aktuálne ponúka denné štúdium v šesťročných doktorských študijných programoch Všeobecné lekárstvo (kt. aktuálne navštevuje takmer 1250 študentov), Zubné lekárstvo (vyše 250 študentov), General Medicine (viac ako tisíc študentov) a Dental Medicine (vyše stopäťdesiat študentov) a tiež výučbu bakalárskych a magisterských študijných programoch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapiaa  Verejné zdravotníctvo (vyše 160 študentov spolu v týchto troch nelekárskych programoch).

Historická fotka

Kvalitná výučba lekárov poskytuje veľmi dobrý základ pre uplatnenie sa jej absolventov na trhu práce a to tak u slovenských, ako aj zahraničných lekárov. Od roku 1992 umožňuje UPJŠ LF absolvovať štúdium medicíny v anglickom jazyku aj zahraničným študentom a túto možnosť využívajú v súčasnosti mladí ľudia z viac než 50 krajín sveta.

Od vzniku fakulty ukončilo úspešne štúdium takmer pätnásťtisíc absolventov, z toho 9624absolventov Všeobecného lekárstva, 2 327 absolventov Zubného lekárstva (a v minulosti päťročného štúdia Stomatológie), 641 absolventov General Medicine, 186 absolventov Dental Medicine (predtým Dentistry) a 2 134 absolventov nelekárskych študijných programov.

Prvých zahraničných študentov UPJŠ LF prijala už pred štvrťstoročím – v roku 1992 a prví absolventi končili v študijnom programe Dentistry v roku 1997 a v General Medicine o rok neskôr. Počet študentov sa postupne zvyšoval – napríklad zatiaľ čo v akademickom roku 2009/2010 študovalo na fakulte 205 zahraničných študentov, o rok neskôr ich bolo 315, v AR 2014/2015 ich bolo 899 a v tomto akademickom roku presiahol ich počet tisícku. Je to dôkazom dobrého mena Lekárskej fakulty UPJŠ a kvality poskytovaného štúdia – absolventi opúšťajú fakultu s veľmi slušnými komplexnými vedomosťami a nemajú problémy s uplatnením sa v medicínskej praxi.
UPJŠ LF realizuje aj doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, vrátane špecializačného štúdia.

Vedeckovýskumná činnosť

Okrem pedagogickej činnosti má fakulta aj bohaté vedeckovýskumné aktivity v rámci národných aj medzinárodných projektov s využitím unikátnych laboratórií a prístrojov získaných z prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov. Orientácia fakulty na významné výskumné projekty zvyšuje kvalitu vedeckých výstupov, rating a prestíž Lekárskej fakulty UPJŠ a tiež kvalitu štúdia, ktorá zohľadňuje aktuálne poznatky medicínskej vedy.

Výskum na UPJŠ LFIlustračné foto: Výskum na LF UPJŠ

Projekty

Lekárska fakulta UPJŠ je zapojená do vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom rôznych klinických štúdií a projektov, napríklad DSV (Dlhodobý strategický výskum). Rieši projekty výziev vypísaných agentúrami ako sú APVV, VEGA a KEGA a projekty hradené zo štrukturálnych fondov v rámci výziev Veda a výskum. Napríklad CEMIO (Centrum excelentnosti pre výskum faktorov ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a imunokompromitovaných osôb), CEVA (Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií  – srdcového a mozgového infarktu), SEPO (Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu), CEEPM (Centrum excelentnosti pre elektromagnetické polia v medicíne), CEBT (Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií) či NEUREG (Centrum excelentnosti pre neuroregeneračný výskum). Zapája sa tiež do medzinárodnej spolupráce v rámci krajín EÚ ako je 6. rámcový program či projekt Horizont 2020. Témami jej výskumu je regeneračná medicína, oblasť spánkovej medicíny a chronobiológie, kardiovaskulárnych ochorení či respiologie a metabolizmu, výskum protinádorových účinkov extraktov niektorých rastlín, epileptických stavov a degeneratívnych ochorení mozgu, ďalej výskum nových biokompatibilných materiálov pri rekonštrukčných operáciách lebky, výskum účinku probiotík a iné.

„Chcem povzbudiť súčasnú generáciu a manažment Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k tým najambicióznejším plánom. Je naozaj na čom stavať. Excelentná vedecká infraštruktúra v CEX a UVP, široká medzinárodná spolupráca a multinárodná komunita talentovaných študentov sú piliere, ktoré jej dávajú sebavedomie k tomu, aby sa uchádzala o ďalšie vizionárske projekty a budovala tie najperspektívnejšie medicínske techniky a odbory,“ hovorí rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

„Sedemdesiat rokov je dostatočne dlhý čas na to, aby sme mohli skonštatovať, že história Lekárskej fakulty v Košiciach je bohatá a naša fakulta prežila krásne, ale aj ťažké obdobia. Myšlienka jej vzniku súvisela s nedostatkom lekárov v povojnovom období. Fakulta bola pôvodne pobočkou Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, neskôr sa stala súčasťou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do dnešného dňa vychovala takmer 12-tisíc slovenských lekárov a vyše osemsto zahraničných,“ konštatuje dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., podľa ktorého je zaujímavé, ako sa doba mení – kedysi to nebolo ľahké dostať sa na západ a dnes nielenže môžu žiť a študovať Slováci v zahraničí, ale dokonca sa študenti ‚zo západu‘ usilujú dostať sa k nám, aby sa stali lekármi a získali diplom, ktorý je platný takmer na celom svete.

 

Informácie a fotografie poskytla: Jaroslava Oravcová – hovorkyňa, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

 

              

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky