Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvé Slovenské sympózium o cievnom prístupe s medzinárodnou účasťou

VEDA NA DOSAH

Slovenské sympózium o cievnom prístupe

V júni sa uskutočnilo v Košiciach prvé Slovenské sympózium o cievnom prístupe s medzinárodnou účasťou. Klinika cievnej chirurgie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s. zorganizovala odborné podujatie, ktoré sa konalo pod záštitou generálneho riaditeľa VÚSCH, a. s. doc. MUDr. Františka Sabola, PhD., MPH, MBA a dekana UPJŠ LF v Košiciach prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD. Hlavnou témou boli cievne prístupy využívané pri hemodialýze a zúčastnilo sa ho viac než 100 účastníkov.

Prednášky boli určené predovšetkým lekárom z odborov nefrológia, cievna chirurgia, intervenčná rádiológia, angiológia, chirurgia, interná medicína a lekárom z dialyzačných stredísk, no vítaná bola aj účasť sestier. „Prvý okruh odborného programu bol venovaný technikám zavádzania cievnych prístupov pre chronicky dialyzovaných pacientov. Väčšine transplantácií obličiek musí predchádzať dialyzačná liečba (umelou obličkou) a nie každý pacient s obličkovou nedostatočnosťou môže byť transplantovaný. To však vyžaduje vhodný cievny prístup na končatine vytvorením cievneho spojenia medzi tepnou a žilou alebo implantáciu katétra. Do hemodialyzačného programu sú čoraz častejšie zaraďovaní pacienti v staršom veku, čo vyžaduje uplatnenie najvhodnejších techník a neustálu inováciu doteraz zaužívaných postupov. Situáciu sťažuje aj polymorbidita (viac chorôb) pacientov,“ hovorí prednostka Kliniky cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., prezidentka Slovenskej spoločnosti pre cievny prístup (na snímke v titulke v strede), ktorú mimoriadne teší účasť prezidenta Európskej spoločnosti pre cievny prístup prof. MUDr. Jana Malíka, CSc. na tomto sympóziu. Odborník podujatie obohatil hneď dvoma prednáškami o cievnom prístupe z pohľadu kardiológa.

Druhá časť Slovenského sympózia o cievnom prístupe sa konala formou praktického ultrazvukového kurzu v priestoroch Kliniky cievnej chirurgie a bola venovaná lekárom, ktorí cievne prístupy sledujú ultrazvukovo pred operáciou na končatine a počas dialyzačnej liečby pri komplikáciách, pričom optimálne postupy sa určujú v spolupráci s nefrológmi. Kurz viedol cievny chirurg MUDr. Roman Necpal a tešil sa mimoriadnemu záujmu (foto nižšie).

Slovenské sympózium o cievnom prístupe

Nezanedbateľnou odbornou a spoločenskou stránkou celého podujatia konaného pod hlavičkou Slovenskej spoločnosti pre cievny prístup bolo prehlbovanie medziodborovej spolupráce lekárov rôznych špecializácií a hľadanie správnej cesty v modernej medicíne v záujme optimálnej starostlivosti o pacienta.     

„Spoločnosť pre cievny prístup vznikla na Slovensku v roku 2017 a pripojila sa tak k ostatným európskym štátom, v ktorých tieto viacodborové spoločnosti existujú. Dúfame, že počas krátkej doby budeme môcť organizovať kongres spoločne s Českou spoločnosťou pre cievny prístup,“ konštatuje viceprezident tejto spoločnosti MUDr. Róbert Roland.

 

Informácie a fotografie redakcii poskytla RNDr. Jaroslava Oravcová, PR manažérka LF UPJŠ v Košiciach.

Redigovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky