Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prevencia a liečba rakoviny – skutočnosť a perspektíva

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto - onkológia

Nadácia Výskum Rakoviny má hlavný cieľ podporovať a propagovať výskum nádorových ochorení na všetkých úrovniach: základný, translačný a klinický s cieľom využitia výsledkov v medicínskej praxi. Aktivity nadácie prispievajú k tomu, aby sa nádorové ochorenia stali opakovane liečiteľné a aby laická aj odborná verejnosť akceptovala onkologickú vedu a výskum ako neoddeliteľnú súčasť boja proti rakovine.

V súčasnosti sa na Slovensku rozbiehajú preventívne opatrenia formou skríningových programov vybraných typov nádorového ochorenia. Čo sa týka primárnej prevencie, teda vedomého vyhýbania sa potenciálne škodlivým vplyvom, tam je spoločnosť stále konfrontovaná s príťažlivosťou a akceptáciou všetkých neduhov konzumného životného štýlu.

V roku 2018 boli rozšírené ASCO postupy o metódy integratívnej terapie, v štúdii EPICS bola potvrdená významná korelácia medzi kvalitou potravín a incidenciou niektorých typov rakoviny a IARC monografia zaradila výrobky zo spracovaného mäsa do skupiny karcinogénov pre ľudí.

Nadácia Výskum Rakoviny - logoNadácia Výskum Rakoviny dlhodobo upozorňuje na potrebu prevencie rakoviny v celej jej šírke, nezabúdajúc na terciárnu prevenciu, teda tú, ktorá sa bezprostredne dotýka života liečených onkologických pacientov. Nadácia zdôrazňuje aj v oblasti prevencie dôležitosť výskumu, lebo táto oblasť nie je atraktívna a nevzbudzuje v spoločnosti toľko pozornosti, ako sa venuje novým liekom a liečebným postupom. Nestavia ich však do protikladu, ale jedným dychom hovorí, že terciárna prevencia má byť súčasťou liečby.

V duchu kampane 13. ročníka Svetového dňa proti rakovine – viesť stály dialóg a diskusiu o kľúčových problémoch – sa 7. marca 2019, v Deň výskumu rakoviny stretli aktéri, ktorí reprezentujú široké spektrum odborností a pozícií v súvislosti s nádorovou chorobou.

V panelovej diskusii s názvom Prevencia a liečba rakoviny – skutočnosť a perspektíva v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, odzneli názory predstaviteľov jednotlivých profesií, odborných komunít, pacientov, ich blízkych, ale aj reprezentantov decíznej sféry. Na podujatí  vystúpili tí, ktorí majú osobne a profesne k rakovine bližšie a tiež tí, ktorí sú zodpovední v rozhodovacích procesoch.

Z panelovej diskusie vyberáme:

Prof. MUDr. Michal Mego, DrSc., hlavný odborník pre klinickú onkológiu  MZ SR, vedúci II. onkologickej kliniky Lekárskej fakulty UK a NOÚ, sa vyjadril k situácii v dostupnosti liekov na liečbu nádorových ochorení. Hovoril tiež o zameraní onkologického výskumu na nádory, ktoré trápia pacientov najčastejšie. Vyslovil sa za integratívnu podpornú terapiu.

Prof. Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR a profesor na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, sa vo svojom príhovore zameral na umelú inteligenciu a otázky súvisiace s liečbou rakoviny. V tejto súvislosti poznamenal, že k tomu potrebujeme množstvo informácií. Vedecká knižnica CVTI SR zabezpečuje zahraničné vedecké informácie pre univerzity a výskumné pracoviská cez svoje Dátové centrum pre výskum a vývoj.

MUDr. Mária Rečková, PhD., riaditeľka Národného onkologického inštitútu, informovala o skríningových programoch, ktoré pripravujú. Na Slovensku už prebieha prevencia, v rámci ktorej oslovili 20 tisíc ľudí. Kľúčové je, aby ľudia tie vyšetrenia podstúpili. Skríning by mal byť následne celoplošný a mala by byť pozvaná celá populácia.

Hosťom panelovej diskusie bol aj prezident Ivan Gašparovič, ktorý poukázal na dôležitosť preventívnych prehliadok  a potrebu väčšej starostlivosti o pacientov. Skríningové programy považuje za prvý krok k riešeniu. Je to lacnejšie, ako keď sa prevencia nerobí.  Mala by sa k tomu prijať príslušná legislatíva.

PhDr. Zuzana Ondrušová, PhD., psychologička onkologických pacientov, Klinika hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB, poukázala na nedostatočnú informovanosť onkologických pacientov. Mnohí ani nevedia, že by sa mohli alebo mali obrátiť na psychológov, aby zvládli toto najťažšie obdobie. Po vypočutí si diagnózy to s nimi zamáva. Pociťujú strach, neistotu, bezmocnosť. Prežívajú nepríjemné emócie a veľmi im pomáha, ak sa môžu vyrozprávať nahlas.  

O svojich osobných skúsenostiach hovorila onkologická pacientka Dana Dimitrovová, členka pacientskej sekcie Slovenskej myelómovej spoločnosti, spolu so svojim partnerom Ing. Tiborom Vaščincom. Podľa nich je veľmi dôležité využiť prácu psychológa, a to sa týka nielen pacienta, ale aj jeho rodiny. Lekár má na pacienta málo času a aj keď mu niečo hovorí, pacient ho nevníma. Pani Dimitrovova k liečbe a cene liekov povedala, aby kompetentní skúsili nevidieť za tým len peniaze, ale skúsili za tým vidieť človeka.

K téme sa tiež vyjadrili:

prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, vedúci Ústavu zdravotníckych disciplín, VŠZaSP sv. Alžbety,

Dott. David Balla, M.A., analytik Národného onkologického inštitútu, člen Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR,

JUDr. Katarína Fedorová, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Združenie pacientov s hematologickými malignitami,

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., štátny tajomník MZ SR,

Ing. Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPaRV SR,

Mgr. Martin Šponiar, PhD., Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR

 

Spracovali: Mária Izakovičová a Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay (Bokskapet)

www.nvr.sk

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky