Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prelomenie bariéry stresom indukovanej pediatrickej hypertenzie

VEDA NA DOSAH

Michal Mešťaník z Univerzity Komenského v Bratislave

Projekt Michala Mešťaníka z Univerzity Komenského v Bratislave, s ktorým sa prezentoval na pilotnom ročníku súťaže Falling Walls Lab Slovakia, je zameraný na zlepšenie a doplnenie diagnostických postupov stresom podmienenej hypertenzie v detskom a adolescentnom veku. Ten z hľadiska prebiehajúcich vývinových zmien predstavuje vulnerabilné obdobie pre vznik dysregulácií jednotlivých orgánových systémov. „Zvýšený tlak krvi – hypertenzia je čoraz častejším nálezom nielen v dospelom veku, ale aj u detských pacientov. Napriek skutočnosti, že neustále stúpa počet štúdií poukazujúcich na úlohu psychického stresu pri vzniku a rozvoji kardiovaskulárnych ochorení, v aktuálnych európskych odporúčaniach pre manažment arteriálnej hypertenzie v pediatrickej kardiológii ostáva tento rizikový faktor opomenutý,“ uvádza odborník.

Výskum moderných psychofyziologických metód stanovenia vplyvu psychického stresu na regulačné funkcie autonómneho nervového systému v súvislosti s rizikom kardiovaskulárnych ochorení tak môže podľa neho otvoriť cestu k účinnejšej prevencii, presnejšej diagnostike a efektívnej nefarmakologickej terapii stresom podmienenej hypertenzie. „Význam psychofyziologického výskumu detskej hypertenzie je o to väčší, že zvýšený tlak krvi obvykle pretrváva aj do dospelého veku (tzv. tracking fenomén), kedy dochádza k pridruženiu ďalších rizikových faktorov. Projekt je súčasťou vedeckého zamerania Psychofyziologického laboratória Martinského centra pre biomedicínu (BioMed Martin) a Ústavu fyziológie na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Dlhodobý výskum v oblasti stresom podmienených ochorení v detskom a adolescentnom veku spolu s interdisciplinárnou spoluprácou s odborníkmi z domácich a zahraničných klinických a biomedicínskych pracovísk umožňuje flexibilnú orientáciu na klinicky aplikovateľné metódy medicíny založenej na dôkazoch.“

Cieľom tohto a ďalších aktuálne riešených projektov je podľa Michala Mešťaníka objektivizácia vplyvu psychického stresu v rámci individualizovanej diagnostiky daných ochorení, čo môže napomôcť k posunu terapeutického prístupu z oblasti symptomatickej farmakologickej liečby jednotlivých prejavov ochorenia ku kauzálnej nefarmakologickej terapii priamo cielenej na mechanizmy vzniku a rozvoja zdravotných komplikácií.

terapia

Projekt bol podporený grantom VEGA 1/0087/14, grantom UK/92/2017 a projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“, ITMS kód projektu: 26220220187.

*********************************************

Na prezentáciu projektov zapojených do súťaže Falling Walls Lab Slovakia, ktorá prebehla 29. septembra 2017 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bolo okrem projektu Michala Mešťaníka vybraných ešte 20 výskumných projektov. Osobne sa zúčastnilo 18 predstaviteľov. Traja súťažiaci sa ospravedlnili zo zdravotných dôvodov.

Projekty Falling Walls Lab Slovakia 2017

Medzi súťažnými projektmi dominovali najmä medicínske témy – napr. DNA; detekcia rakoviny; testosterón, prostata a mozog; diagnostika kondície mitochondrií; liečba nádoru či diagnostika včasného štádia rakoviny prsníka, no okrem medicíny súťažili aj nápady v oblasti matematiky či techniky a tiež návrhy riešenia rozmanitých, primárne celospoločenských otázok. Každý rečník dostal príležitosť prezentovať v anglickom jazyku svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model – v trojminútovom formáte pred odbornou porotou.

„Falling Walls Lab nie je nič menej než prestížna svetová platforma pre budúce prelomové inovácie vo vede a v spoločnosti. Naši mladí vedci a inovátori majú jedinečnú šancu priamo súťažiť s vedcami z celého sveta,“ povedal na otvorení prezident FWLS prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prorektor UK v Bratislave pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium.

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. pripomenul, že išlo o vôbec prvý ročník súťaže Falling Walls Lab usporiadaný na Slovensku. Pevne verí, že sa podarí organizovať aj budúci, druhý ročník a dúfa, že vďaka skvelým projektom „padne ešte viac stien“.

Súťaž Falling Walls Lab Slovakia možno považovať za interdisciplinárny formát, podporujúci vedecké a podnikateľské inovácie. Poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov študentov, doktorandov, mladých inovátorov a výskumníkov z najrozmanitejších vedných disciplín. Na pilotnom slovenskom ročníku sa tak mohli prezentovať so svojím nápadom, výsledkom, objavom či inováciou.

Slovenské kolo Falling Walls Lab zorganizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Podujatie Falling Walls Lab sa doposiaľ konalo v 50 krajinách sveta. Víťaz každého z podujatí v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové Falling Walls Lab finále, ktoré sa uskutoční dňa 8. novembra 2017 v Berlíne, a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference, konajúcu sa dňa 9. novembra 2017.

Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

 

Informácie a foto poskytol: Michal Mešťaník z Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky