Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Ministerstvo zdravotníctva adresovali dve memorandá

VEDA NA DOSAH

Jedno vytvorili pacientske organizácie zamerané na onkologicky chorých, druhé lekári, zubní lekári a farmaceuti.

Starostlivosť o starých. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Aktuálny stav onkologickej starostlivosti i odporúčania pre jej budúcnosť zhrnuli štyri pacientske organizácie v spoločnom memorande, ktoré odovzdali do rúk zástupcom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 18. októbra 2022. Ide o združenie pacientov a príbuzných Lymfoma a Leukémia Slovensko, občianske združenie Liga proti rakovine, pacientsku alianciu NIE RAKOVINE a občianske združenie Amazonky.

Nasledujúci deň podpísali Memorandum o spolupráci predstavitelia troch zdravotníckych komôr, a to Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory s cieľom symbolicky poukázať nielen na potrebu zlepšenia spolupráce medzi jednotlivými zdravotníckymi profesiami, ale i na potrebu vyššej akceptácie úloh a kompetencií profesijnej samosprávy štátnymi orgánmi. Zástupcovia všetkých troch komôr odovzdajú kópiu memoranda aj ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému.

Kríza zdravotnej starostlivosti ohrozuje životy

Pacientske organizácie upozorňujú, že treba vyvinúť maximálne úsilie, aby nedošlo k narušeniu alebo dokonca zastaveniu starostlivosti a činností v oblasti onkologickej prevencie a včasnej detekcie akýmikoľvek budúcimi úspornými opatreniami.

Investičný dlh a nedostatky vo vzdelávaní zdravotníkov a verejnosti znásobila pandémia, ústiaca do odkladania zdravotnej starostlivosti. Dnes túto krízu dopĺňa vyostrená situácia, v ktorej vyše 2000 lekárov podalo výpovede, aby upozornili na to, že v súčasných podmienkach už nie je možné poskytovať bezpečnú a modernú starostlivosť. Zdravotnícky sektor sa búri proti predloženému štátnemu rozpočtu, ktorý podľa nich nezohľadňuje potreby zdravotníctva vrátane onkológie.

„To všetko v realite znamená, že pacienti s rakovinou sa nedostanú vôbec alebo včas k diagnostike a liečbe a ich životy zostanú v ďalšom ohrození. Zdravie našich obyvateľov nikdy nebolo skutočnou, ale len falošnou prioritou tých, ktorí majú moc,“ hovorí Miroslava Fövényes z OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko.

„Pandémia ani nespokojnosť zdravotníkov už ďalej nemôžu byť zámienkou na ignorovanie potrieb desiatok tisíc pacientov,“ hodnotí situáciu Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.

Podľa dát Medzinárodnej organizácie pre výskum rakoviny diagnostikovali na Slovensku len v roku 2020 rakovinu takmer 30 000 pacientom. Najrozšírenejšími onkologickými ochoreniami u nás zostávajú rakovina hrubého čreva, prsníka a prostaty.

Súčasťou požiadaviek pacientov sú konkrétne kroky smerujúce k zlepšeniu manažmentu pacienta, skríningov a prevencie, liečby či paliatívnej a hospicovej starostlivosti na Slovensku. Všetky požiadavky pacientov nájdete na www.onkologickakonferencia.sk.

MUDr. P. Oravec, prezident Slovenskej lekárskej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory, MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov. Zdroj: Snowball communication

MUDr. P. Oravec, prezident Slovenskej lekárskej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory, MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov. Zdroj: Snowball communication

Lekári a lekárnici chcú správne nastavenie systému

Predstavitelia troch zdravotníckych komôr, a to Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory sa zhodli na tom, že nedostatok financií nie je jediný problém zdravotníctva. Východiskovým bodom pre riešenie všetkých problémov v rezorte je podľa nich správne nastavenie systému.

Ako subjekty nezávislé od zdrojov štátneho rozpočtu či akýchkoľvek dotácií iných subjektov, plne financované z prostriedkov svojich členov a vlastnej proaktívnej činnosti, si komory stanovili za ciele spolupráce:

  • zvýšiť rešpekt k odborným spoločnostiam zastupujúcim všetky zdravotnícke povolania,
  • viac využívať reálne kompetencie, ktoré prináležia každej profesii,
  • zlepšiť synergiu medzi jednotlivými zdravotníckymi povolaniami,
  • etablovať profesijnú samosprávu ako prirodzenú autoritu s reálnym dosahom na všetkých zdravotníckych pracovníkov.

Zdravotníctvo ako vzácna spoločenská hodnota

Lekári, zubní lekári a farmaceuti sa zhodujú, že je nevyhnutné zamerať sa na spoluprácu všetkých zainteresovaných strán pre kvalitnejšiu, bezpečnú a na dôkazoch založenú zdravotnú starostlivosť s rešpektom k tradícii zdravotníckych profesií.

Komory chcú preto spoločne participovať na všetkých aktivitách v oblastiach legislatívnych úprav, uplatňovania kompetencií, vzťahu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s orgánmi verejnej správy, odmeňovania zdravotníkov, spolupráce v oblasti vzdelávania, dostupnosti zdravotnej starostlivosti, využívania informatizácie a implementácie digitálnych nástrojov, kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ako aj v etických a ďalších otázkach.

Apel  na ministerstvo    

Zástupcovia všetkých troch komôr odovzdaním kópie memoranda ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému chcú preukázať ochotu otvoriť konštruktívnu diskusiu vedúcu k lepšej synergii zástupcov jednotlivých zdravotníckych profesií a ministerstva, ktorá môže byť východiskovým bodom k zlepšeniu podmienok pre výkon zdravotníckeho povolania a s tým súvisiacim zlepšením zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

Slovenská lekárska komora, Slovenská komora zubných lekárov a Slovenská lekárnická komora apelujú na Ministerstvo zdravotníctva SR, aby pri riešení krízovej situácie v zdravotníctve viedlo dialóg a opieralo sa aj o návrhy konštruktívnych riešení odborníkov z praxe.

Zdroje: TS Seesame, TS Snowball communication
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky