Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

MUDr. Michal Chovanec, PhD. získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

VEDA NA DOSAH

MUDr. Michal Chovanec, PhD.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdáva Ceny za vedu a techniku 2018. MUDr. Michal Chovanec, PhD., získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, a to za prínos v optimalizácii liečby, v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku.

MUDr. Michal Chovanec PhD. pracuje v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) od roku 2008, kam nastúpil po ukončení vysokoškolského štúdia. V súčasnosti zastáva funkciu klinického onkológa na Oddelení klinickej onkológie D NOÚ a zároveň pracuje ako odborný asistent na 2. onkologickej klinike LF UK a NOÚ. MUDr. Michal Chovanec, PhD. je lekár-vedec so špecifickým tréningom orientovaným na výskum testikulárnych nádorov. Jeho kvalifikácia translačného výskumníka-klinika poskytuje vzácny medziodborový prienik, čo takto kvalifikovanému pracovníkovi umožňuje identifikovať klinicky významné problémy, ktoré sú následne preskúmavané na úrovni základného výskumu. Poznatky získané v laboratórnom prostredí následne spätne aplikuje v klinickom výskume a v klinickej praxi. MUDr. Chovanec sa do hĺbky venuje testikulárnym germinatívnym nádorom, u ktorých sa snaží identifikovať nové klinické a molekulárne prognostické a prediktívne markery. Tieto následne využíva ako racionálne stanovené nové liečebné ciele, na podklade ktorých sú na 2. onkologickej klinike LF UK a NOÚ organizované investigátorom iniciované klinické štúdie. Súčasťou daného výskumu je aj identifikácia neskorej toxicity súvisiacej s kuratívnou liečbou testikulárnych nádorov a molekulárnych mechanizmov ich vzniku.

MUDr. Chovanec aktívne pracuje v prostredí slovenskej vedy, no úzko a aktívne spolupracuje aj s Indiana University Cancer Centerm Indianapolis, USA, ktoré je svetovým lídrom v liečbe a výskume testikulárnych nádorov. V súvislosti s udelením ocenenia sme ho požiadali o rozhovor.

A. DEVÁNOVÁ: V rámci Týždňa vedy a techniky ste získali významné ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Čo pre Vás osobne táto cena znamená?

M. CHOVANEC: Táto cena pre mňa znamená viacero vecí. V prvom rade sa z takejto prestížnej ceny veľmi teším a je pre mňa nesmierna česť, že mi bola udelená. Chcem však povedať, že ju vnímam skôr ako ocenenie tímu ľudí, s ktorými spolupracujem, a ktorí ma vedú a učia. Ide o systematickú prácu, ktorá trvá viac ako dve desaťročia a môj vklad prichádza už na silne postavených základoch. Tiež je to pre mňa dôkaz toho, že dlhodobá a systematická práca so zapáleným tímom ľudí prináša výsledky, ktoré majú šancu ovplyvniť klinickú prax, a na ktoré môžeme byť hrdí.

MUDr. Michal Chovanec PhD. počas preberania ocenenia

A. D.: Cenu ste dostali za prínos v optimalizácii liečby a v klinickom a translačnom výskume u testikulárnych nádorov na Slovensku. Vedeli by ste vysvetliť, o čo presne ide?

M. CHOVANEC: Výskumne sa na našej klinike venujeme testikulárnym nádorom (nádorom semenníkov). Je to druh rakoviny, ktorá má v onkológii zvláštne postavenie. Väčšinu našich pacientov (ide o mladých mužov) vieme chemoterapiou a špecifickými typmi operácií vyliečiť, aj ak sa choroba rozšíri do vzdialených orgánov. Napriek tomu však u časti pacientov liečba zlyháva a táto skupina na chorobu zomiera. Doteraz presne nevieme prečo a časťou našej snahy je vyskúmať charakteristiky (biomarkery – klinické, či molekulárne), ktoré nám jednak pomôžu identifikovať pacientov, u ktorých liečba nebude efektívna, a jednak by mohli slúžiť ako liečebné ciele pre novú modernú terapiu. Hypotézu o význame biomarkerov sa snažíme overiť v laboratóriu na bunkových líniách a zvieracích modeloch a následne realizovať vlastné klinické štúdie. Optimalizácia tiež znamená, že starostlivosť o takýchto pacientov je vysoko špecifická a je potrebné sa ju správne naučiť. Existuje niekoľko svetových pracovísk, kde sa tradične venujú liečbe nádorov semenníkov a majú dôkladne vyvinuté protokoly pre liečbu, záchrannú liečbu a operatívu. My sa snažíme tieto protokoly aplikovať v našich podmienkach, t. j. realizujeme transfer vedomostí a skúseností. Aj to je cesta ako zlepšiť liečebné výsledky a minimalizovať nepriaznivé dôsledky liečby.

A. D.: Môžete zjednodušene povedať ako výsledky vašej vedeckej práce pomôžu, či už odborníkom, alebo v konečnom dôsledku pacientom?

M. CHOVANEC: Čiastočne som už odpovedal v predchádzajúcej odpovedi. V praxi nám výsledky našej práce s biomarkermi pomôžu identifikovať rizikovú skupinu pacientov a potenciálne liečebné ciele, na ktoré chceme uplatňovať nové lieky, ktoré by pomohli vyliečiť pacientov zomierajúcich napriek tradičnej liečbe chemoterapiou. Na podklade takéhoto výskumu sa viac učíme o biológii tejto choroby, zisťujeme čo ju „ženie“ vpred aj napriek liečebným snahám. V súčasnosti u nás bežia 3 klinické štúdie, ktoré takéto lieky alebo nové liečebné prístupy testujú a pre ďalšie potenciálne štúdie nám pribúda substrát z nášho translačného výskumu.

A. D.: Súčasťou výskumu je aj identifikácia neskorej toxicity súvisiacej s kuratívnou liečbou testikulárnych nádorov a molekulárnych mechanizmov ich vzniku. Čo si pod tým máme predstaviť?

M. CHOVANEC: Chemoterapia je pre týchto pacientov zázračným liekom. Rakovina semenníkov je smrteľná, ak je neliečená, preto aj liečba je pomerne silná a má svoju krátkodobú aj dlhodobú toxicitu. Krátkodobá toxicita vždy odznie do niekoľkých týždňov, chronická však ostáva a celoživotne jej riziko stúpa. Počet vyliečených pacientov pribúda a po liečbe žijú niekoľko desaťročí, preto je súčasťou starostlivosti aj sledovanie takejto neskorej toxicity (ide o zvýšené kardiovaskulárne riziko, hypertenziu, metabolický syndróm, neurotoxicitu, druhotné nádory a ďalšie). Zatiaľ nevieme veľa o mechanizmoch jej vzniku a aký je jej molekulárny podklad. Očakávame, že ak sa nám podarí takéto mechanizmy postupne odhaľovať, budeme vedieť liečebne alebo preventívne ovplyvniť aj neskorú toxicitu liečby. Tým priaznivo ovplyvníme kvalitu života pacientov a znížime ich chorobnosť ako dôsledok chemoterapie. Tiež sme zahájili štúdiu, kde vyliečení pacienti pol roka pravidelne cvičia pod vedením trénerov a pred, počas aj po tréningu sa sledujú vybrané parametre (biomarkery). V tejto štúdii budeme sledovať dlhodobé priaznivé vplyvy tréningu na neskorú toxicitu.

A. D.: Ďakujem Vám za rozhovor a v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR a z archívu MUDr. Michala Chovanca

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky