Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity chcú zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle

VEDA NA DOSAH

logo projektu: NutriAging

Zdravý životný štýl vrátane stravy a fyzickej aktivity prispievajú k výraznému zníženiu chronických ochorení a k zvýšeniu kvality života vrátane duševného zdravia. Neustály nárast strednej dĺžky života v strednej Európe, sprevádzaný chorobami spojenými s vekom, predstavuje spoločensko-ekonomickú výzvu, ktorá bude v budúcnosti predstavovať pre zdravotníctvo značnú finančnú záťaž.

Vedci z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity chcú preto zvýšiť povedomie seniorov o zdravom životnom štýle. Projekt Nutriaging bude skúmať markery starnutia a vplyv nutrientov, ako aj fyzickej aktivity na zdravie seniorov.

Riešiteľský tím z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity
Riešiteľský tím z Univerzity Komenského a Viedenskej univerzity

Je nutné zvýšiť povedomie seniorov a budúcich seniorov o výžive a strave, a rovnako tak aj odborného personálu a všetkých ľudí, ktorí seniorov podporujú v ich životnej situácii,“ hovorí zodpovedná riešiteľka projektu za slovenskú stranu Jana Muchová z Univerzity Komenského.

Projekt Výživa a zdravé starnutie (Nutriaging) Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK a Ústavu vedy o výžive Viedenskej univerzity je financovaný z grantu EÚ z programu Cezhraničnej spolupráce SR-AT, INTERREG V-A.

Partneri projektu

O projekte: Výživa a zdravé starnutie NutriAging

Neustály nárast strednej dĺžky života v strednej Európe, sprevádzaný chorobami spojenými s vekom predstavuje spoločensko-ekonomickú výzvu, ktorá bude v budúcnosti predstavovať pre zdravotníctvo značnú finančnú záťaž.

Zvlášť cezhraničný región medzi Viedňou a Bratislavou je charakteristický najvyšším výskytom ochorení ako je diabetes, demencia, rakovina alebo kardiovaskulárne ochorenia. Priemerná dĺžka života na Slovensku je 73,2 rokov (muži) /80 rokov (ženy) (SO SR, 2014) a v Rakúsku 78,0 rokov (muži) /83,3 rokov (ženy) (Statistik Austria, 2015). Obyvatelia SR sú lídrami v najkratšom zdravom životnom štýle v EÚ. Príčiny sú rôzne, ale za hlavné môžeme pokladať nedostatok investícií do zdravotníctva, nevhodné stravovacie návyky, ako aj nevhodný životný štýl.

Zdravý životný štýl, vrátane stravy a fyzickej aktivity, prispievajú k výraznému zníženiu chronických ochorení a k zvýšeniu kvality života, vrátane duševného zdravia. Zistilo sa, že najmä niektoré živiny (vitamín D, bielkoviny, omega-3 mastné kyseliny) sa v strave seniorov vyskytujú v znížených množstvách. Okrem toho je vhodná strava v geriatrickej starostlivosti a inštitúciách pre seniorov veľmi často zanedbávaná a nevenuje sa jej dostatočná pozornosť, hoci jej dôležitosť je vedecky podložená.

Preto je nutné zvýšiť povedomie seniorov a budúcich seniorov o výžive a strave a rovnako tak aj všetkých ľudí, ktorí seniorov podporujú v ich životnej situácii.

Ciele projektu

Výsledkom projektu Výživa a zdravé starnutie (Nutriaging) bude vybudovanie dvoch nových laboratórií so špičkovým prístrojovým vybavením na definovanie markerov starnutia, pomocou ktorých sa bude monitorovať vplyv niektorých nutrientov (proteínov, vitamínu D a omega-3 mastných kyselín), ako aj fyzickej aktivity na zdravie seniorov. V spolupráci s partnermi z Viedenskej univerzity sa budú stanovovať markery starnutia na viacerých úrovniach – na úrovni experimentálnych modelov a na humánnej úrovni.

 „Doteraz sme prebudovali dve laboratóriá a zakúpili dva nové prístroje. Hľadáme vhodné markery starnutia najprv na molekulovej úrovni (bunkové kultúry), na orgánovej úrovni (animálne experimenty) a pripravujeme humánnu štúdiu s podávaním omega-3 mastných kyselín,“ opisuje výskum Jana Muchová. Vo Viedni rozbiehajú druhú humánnu štúdiu. V prvej štúdii sledovali vplyv konzumácie proteínov v kombinácii s fyzickým cvičením na zdravotný stav seniorov a v súčasnosti sa realizuje štúdia vplyvu vitamínu D a fyzickej aktivity na vybrané markery starnutia.

Projekt by mal pomôcť najmä seniorom, ale aj profesionálnemu personálu (lekári, fyzioterapeuti, ošetrovatelia) v uplatňovaní nových poznatkov o vplyve životného štýlu v praxi. Riziká spojené s nezdravým starnutím sa snažia eliminovať najmä zavedením poznatkov do sylabov budúcich lekárov, odborníkov na výživu, fyzioterapeutov, geriatrov a lekárov prvého kontaktu. Výstupmi budú aj návody na „zdravé starnutie“, letáky, príručky a prednášky.

 

Informácie poskytla: Lenka Miller, hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave a stránka projektu NutriAging

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky