Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov

Marta Bartošovičová

Obálka knihy Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov

V ostatných rokoch prebiehajú diskusie o formách pregraduálneho a postgraduálneho medicínskeho vzdelávania na celom svete. S rozvojom poznatkov vo vede a s rozvojom technológií rastú aj nároky na budúcich lekárov. V súčasnosti používané tradičné metódy vzdelávania sú konfrontované s modernými prístupmi.

Odborníci z oblasti vzdelávania hľadajú najoptimálnejšie formy, ako v čo najkratšom čase a s minimálnymi nákladmi pripraviť odborníkov, ktorí budú schopní správne liečiť pacientov. Boli predstavené rôzne simulačné techniky – od najjednoduchších až po technicky identické simulátory, aké sa používajú v rutinnej diagnostickej a terapeutickej praxi.

Aj Jeseniova lekárska fakulta v Martine sa začala zaoberať metódami vzdelávania. Fakulta podporuje snahy o zavádzanie nových moderných (nie módnych) foriem vzdelávania v medicínskom vzdelávaní. Na pedagogických konferenciách odznelo mnoho kvalitných prednášok domácich i zahraničných učiteľov. Zhodujú sa v názore, že postupne bude nevyhnutné požadovať pedagogické vzdelanie od každého učiteľa, ktorý sa rozhodne pôsobiť nielen vedecky, ale aj pedagogicky. V praxi sa často stretávajú s absolventmi, ktorí nie sú dostatočne pripravení na verbálnu komunikáciu s pacientom. V budúcnosti bude potrebné, aby svoje skúsenosti a názory prezentovali aj učitelia zo základných klinických odborov.

Strenutie s autormi knihy Trendy v medicínskom vzdelávaní

Trinásťčlenný kolektív autorov zosumarizoval poznatky z oblasti didaktiky vzdelávania, etiky, určovania cieľov a výstupov medicínskeho vzdelávania, prípravy kurikula do publikácie pod názvom „Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov“, vydanej v roku 2018 vo Vydavateľstve Osveta.   

Kolektívu autorov pod vedením prof. MUDr. Jána Hanáčka, CSc. a doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD., sa podarilo charakterizovať požiadavky kladené na kvalitného učiteľa. Popisujú tiež spôsoby, akými sa môžu učitelia v súčasnosti zlepšovať a vzdelávať. V samostatnej kapitole sa venujú rôznym overeným, ale aj novým spôsobom vzdelávania, ku ktorým patrí e-learning, virtuálni pacienti, štandardizovaní pacienti a využívanie simulátorov. Podrobne rozpracovali a zosumarizovali výhody a nevýhody celého spektra metód hodnotenia výsledkov. Samostatnú časť tvorí výkladový anglicko-slovenský slovník pojmov, s ktorými sa záujemcovia o medicínske vzdelávanie stretávajú.

Publikácia obsahuje dôležité informácie o smerovaní súčasného vývoja v oblasti medicínskej pedagogiky. Má ukázať najmä novým uchádzačom o prácu v akademickom prostredí na lekárskych a zdravotníckych fakultách, že súčasťou ich budúcej profesionálnej činnosti bude okrem vedeckej práce, liečby a prevencie chorôb, aj pedagogická práca, počnúc výchovou pacientov cez kolegov v pracovnom kolektíve až po pedagogické pôsobenie na školách a v komunitách.

Nová vysokoškolská učebnica, ktorá zapĺňa biele miesto v tejto oblasti v rámci slovenskej odbornej literatúry, si určite nájde svojich čitateľov na lekárskych a zdravotníckych fakultách nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Dostupná je vo všetkých veľkých kníhkupectvách i na stránkach Vydavateľstva Osveta.

Knihu uviedli do života v Edukačnom centre Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine 22. 2. 2018 za účasti dekana prof. MUDr. Jána Danka, CSc., a riaditeľa Vydavateľstva Osveta Ing. Martina Farkaša. Vyslovili presvedčenie, že toto obsažné a inšpirujúce dielo určite bude pre čitateľov pomôckou nielen pri hľadaní foriem správneho pedagogického prístupu k výučbe, ale aj pri nachádzaní najvhodnejšieho spôsobu hodnotenia vedomostí študentov.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a foto: JLF UK v Martine

Vydavateľstvo Osveta

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky