Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku UPJŠ MEDIPARK do prevádzky

VEDA NA DOSAH

MediPark, Slávnostné odovzdávanie: rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák

Súčasťou osláv 70-výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bolo aj Slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku UPJŠ MEDIPARK do prevádzky, ktoré sa konalo v piatok 28. septembra 2018 v priestoroch UPJŠ LF.

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach realizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako hlavný partner spoločne s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie, Biomedicínskym centrom SAV a Technickou univerzitou v Košiciach, ako partnermi. Strategickým cieľom bolo vybudovanie Univerzitného vedeckého parku MediPark Košice (UVP MediPark) ako špičkového národného centra pre výskum a vývoj a transfer poznatkov do praxe v oblasti medicíny, ktorý sa realizoval v dvoch fázach.

V rámci UPJŠ bude v priestoroch technologického celku na Triede SNP 1 realizovaný špičkový aplikovaný výskum v piatich kľúčových výskumných programoch:

Farmakogenetika a individualizácia liečby (Výskum markerov asociovaných s terapeutickými a nežiaducimi účinkami liečiv, antiangiogénnych liečiv, mechanizmov fotodynamickej liečby nádorov, genetických markerov onkologických chorôb, mechanizmov bunkovej smrti a medzibunkových interakcií a štúdium inovačných postupov v liečbe onkologických chorôb).
Metabolizmus – ateroskleróza – starnutie (Štúdium úlohy bunkového stresu, procesov asociovaných so starnutím, genotypu a prostredia v mechanizmoch spojených so vznikom porúch metabolizmu, diabetu a aterosklerózy. Výskum klinických prejavov spojených s poruchami metabolizmu, aterosklerózou a ich dopadov na zdravotný stav).
Neurovedy (Výskum regeneračných mechanizmov po poškodení CNS, mechanizmov vzniku a rozvoja neurodegeneračných ochorení, ich klinických prejavov a štúdium komplikácií neurologických ochorení).
Regeneračná a reprodukčná medicína  (Výskum v oblasti regenerácie tkanív, kmeňových buniek, bunkovej terapie a využitia bioinžinierskych prístupov v regeneračnej medicíne).
Zoonózy a významné infekčné choroby (Štúdium infekčných chorôb z pohľadu epidemiológie, inovačných postupov ich prevencie, laboratórnej diagnostiky a liečby  – vo veterinárnej a humánnej medicíne).

Predpokladaným výsledkom výskumnej činnosti v UVP MediPark, Košice s transferom do klinickej praxe bude rozvoj personalizovanej medicíny v liečbe nádorových chorôb, ako aj v oblasti reprodukcie; využitie inovatívnych postupov v prevencii, diagnostike a liečbe vnútorných chorôb; využitie nových technológií v mikrochirurgii a minimálne invazívnej endoskopickej chirurgii; inovatívna liečba degeneratívnych ochorení a úrazov nervových tkanív ako aj degeneratívnych ochorení a úrazov skeletu a tiež tlmenie šírenia zoonóz a významných infekčných chorôb.

MediPark Slávnostne odovzdávanie

MediPark predstavuje viac ako 6000 štvorcových metrov laboratórneho priestoru a jeho súčasťou je dátové centrum, laboratórium farmakogenetiky a individualizácie liečby, laboratórium pre výskum v oblasti metabolizmu a aterosklerózy, laboratórium regeneračnej medicíny a výskumu kmeňových buniek a priestor pre vedecký inkubátor a rozvoj komerčných vedeckovýskumných aktivít.

MediPark odovzdávanie

MediPark sa môže stať popri plnení svojich základných úloh aj laboratórnym zázemím pre špičkový klinický výskum.

MediPark: Slávnostné otvorenie

 

Informácie poskytla: Jaroslava Oravcová, PR manažérka a hovorkyňa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: MI, NCP VaT pri CVTI SR

autor foto: Žofia Hnátová, UPJŠ LF

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky