Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky patrí doc. MVDr. Dáši Čížkovej, DrSc.

VEDA NA DOSAH

doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. počas preberania ocenenia

Za zásluhy v oblasti regeneračnej medicíny a v oblasti neurovied si Cenu za vedu a techniku vyslúžila doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Ide o odborníčku na biologické vedy, jej pracoviskom je Ústav anatómie, Katedra anatómie, histológie a embryológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako ste zareagovali na zisk tohto ocenenia? Bolo to pre vás prekvapením?

D. ČÍŽKOVÁ: Nesmierne si vážim ocenenie, ktoré je významným zadosťučinením za roky práce, ale aj záväzkom pre ďalšie obdobie. Táto cena rovnako patrí mojim spolupracovníkom, ktorí stáli pri mne v dobrom aj zlom, mojim študentom, ale predovšetkým mojim rodičom, manželovi a deťom.

Áno, bolo to prekvapenie, s tým som vôbec nepočítala, pretože si myslím, že je na Slovenku veľa šikovných vedcov, ktorí sa venujú bádaniu a experimentálnej práci a neverila som, že budem práve ja ocenená. Musím podotknúť, že hlavnú úlohu v samotnej nominácii zohralo vedenie UVLF v Košiciach.

S. C.: Popíšte, čím sa vo svojej práci zaoberáte?

doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. D. ČÍŽKOVÁ: Očarila ma regeneračná medicína vo vzťahu k nervovému systému. Vieme, že práve nervový systém riadi všetky dôležite funkcie nášho organizmu a pri jeho aj najmenšom poškodení dochádza často ku nezvratným funkčným poruchám. Centrálny nervový systém disponuje aj adaptačnými a opravnými mechanizmami, ktoré sa snažíme pochopiť a následne využiť pri regenerácii. V tejto oblasti zohrávajú dôležitú úlohu aj kmeňové bunky a ich možná aplikácia v humánnej aj vo veterinárnej medicíne. Na UVLF v Košiciach v spolupráci s NiU SAV sa so svojimi kolegami a študentami snažíme vyvinúť bunkovú terapiu, ktorá by dokázala stabilizovať alebo aj liečiť rôzne ochorenia nervového systému.

S. C.: Čo vás viedlo k tomu venovať sa práve tejto problematike?

D. ČÍŽKOVÁ: Som veterinárna lekárka, ktorej poslaním je pomáhať a liečiť pacientov. Psy a mačky, podobne ako ľudia, trpia vážnymi neurologickými ochoreniami. Pre pacientov s traumaticky poškodenou miechou alebo poruchami mozgu často nemáme účinnú liečbu. Na pomoc prichádza bunková terapia, ktorá je u nás, ale aj v zahraničí, na počiatku pri aplikácii v humánnej alebo veterinárnej praxi. Počas posledných troch rokov sme v laboratórnych podmienkach analyzovali rôzne zdroje kmeňových buniek, ich liečebný potenciál a následne sme zahájili klinické štúdie, ktoré poukazujú na sľubné výsledky.

tím doc. Čížkovej

S. C.: Aký je najvýznamnejší počin, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

D. ČÍŽKOVÁ: Je ťažko vybrať ten najdôležitejší výsledok, lebo len vďaka tým čiastkovým úspechom sa dopracujeme k nejakému významnému záveru. Mala som možnosť spolupracovať s mnohými zahraničnými vedcami, ktorí ma určite posunuli ďalej, vďaka ním som dokázala byť na seba a na svoje okolie náročná, ale aj ľudská, lebo to bola jediná cesta pre zotrvanie v európskom konkurenčnom prostredí. Teší ma, že sme publikovali množstvo zaujímavých výsledkov, ktoré sú citované a majú výpovednú hodnotu. Vďaka týmto výsledkom sme mohli začať klinické štúdie, ktoré sú posledným krokom pred zavedením bunkovej terapie do veterinárnej praxe.

S. C.: Čo by ste odkázali mladej generácii vedcov, aby čo najlepšie napredovali a vydržali v neľahkých úlohách?

D. ČÍŽKOVÁ: V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že skutočná veda nie je práca ale poslanie. Ten, kto sa rozhodne pre vedu, ju musí mať rád a zotrvať v nej aj počas neúspechov a pádov. Musí sa naučiť tešiť sa aj z tých maličkých úspechov a rýchlo zabúdať na sklamania. Vychovala som 6 PhD. študentov, z toho dvoch zahraničných. V súčasnosti mám 3 PhD. študentov, ktorí sa aktívne podieľajú na vývoji bunkovej terapie vo veterinárnej regeneračnej medicíne a myslím si, že ich táto téma nesmierne zaujala. Majú moju podporu pri plánovaní experimentov, zavádzaní nových postupov, ale aj získavaní štipendií na domáce alebo zahraničné pracoviská. Snažím sa im odovzdať všetko, čo viem, a mám radosť, keď vidím určitú kontinuitu, ktorá verím, že sa skončí úspešnou aplikáciou bunkovej liečby pri rôznych neurologických ochoreniach. V súčasnosti majú dvere otvorené do tých zahraničných laboratórií, kde som pôsobila, resp. kde pôsobím a tak môžu získať odborné, praktické znalosti a rýchlejšie napredovať vo zvolenej špecializácii.

tím doc. Čížkovej

 *********************************************

Doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc. sa podieľala na zavedení a je spolugarantkou nového PhD. študijného programu na UVLa F v Košiciach – Neurovedy. V spolupráci s Univerzitou Lille vo Francúzsku a NiÚ SAV sa jej tohto roku na pôde UVLa F v Košiciach podarilo uskutočniť historicky prvú medzinárodnú obhajobu v tomto vednom odbore. V roku 2015 jej bola udelená čestná plaketa Slovenskej akadémie vied Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách. V roku 2006 získala 1. cenu za najlepšiu publikáciu v Ocenení slovenskej histochemickej a cytochemickej spoločnosti. V roku 2001 bola ocenená Slovenskou neurochemickou spoločnosťou za najlepšiu publikáciu z oblasti neurochirurgie. Docentka Čížková pôsobila niekoľko rokov na významných Univerzitách a vo vedeckých laboratóriách v Holandsku (Rudolf Magnus Institute), USA (UCSD) a Francúzsku (Lille1). Prispela k zavedeniu modelových systémov CNS, na ktorých testovala liečebné postupy s využitím farmakoterapie, bunkovej terapie, či biomateriálov. Počas pôsobenia na NbÚ SAV spolupracovala so Združenou tkanivovou bankou LF UPJŠ v Košiciach, kedy publikovali výsledky z prvých predklinických štúdií na Slovensku. Práve táto práca patrí k jej najcitovanejším (vyše150 citácií). V súčasnosti na UVLa F v Košiciach testuje terapeutické účinky bunkovej terapie pri neurodegeneratívnych ochoreniach.

 

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: archív doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky