Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Grant UK môže pomôcť pri liečbe kritickej končatinovej ischémie

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok:  Science (Zdroj: Pixabay.com)

Statíny (lieky znižujúce hladinu cholesterolu a lipidov) a možnosť ich uplatnenia v regeneratívnej medicíne. Tak znie názov podporeného výskumného projektu v rámci Grantov UK, ktorý v uplynulom roku realizovala Mgr. Adriana Samáková, interná doktorandka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pod vedením školiteľa prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc., z Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Granty UK sú každoročne udeľované na podporu vedeckých, pedagogických i umeleckých projektov vedeckých pracovníkov, mladých pedagógov a interných doktorandov UK – vo veku do 30 rokov.

Predmetom výskumu bola kritická končatinová ischémia (t. j. závažné ochorenie spôsobujúce nedostatočné prekrvenie končatiny, ktoré môže viesť až k amputácii ), keďže tradičné liečebné metódy tohto ochorenia v pokročilom štádiu často zlyhávajú alebo nie sú realizovateľné. „Jednou z nových experimentálnych metód u pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami je liečba pomocou transplantácie kmeňových buniek. Hoci sa takáto forma liečby ukazuje ako bezpečná a efektívna, súčasťou transplantácie buniek kostnej drene je aj zníženie ich množstva a funkcie po podaní do poškodeného ischemického tkaniva,“ približuje svoj výskum doktorandka UK v Bratislave.
Adriana Samáková
Spomenutý problém by však mohla eliminovať farmakoterapia predchádzajúca samotnej operácii. Mgr. Samáková sa preto vo svojom projekte rozhodla zamerať na potenciálny pozitívny alebo negatívny dopad užívania statínov pacientmi, ktorí podstupujú zákrok transplantácie buniek kostnej drene.

Okrem toho projekt študoval vplyv statínovej terapie na množstvo buniek podporujúcich tvorbu nových cievnych štruktúr (EPC buniek). Nedostatok týchto buniek je spolu s aterosklerózou hlavnou príčinou vzniku tohto ochorenia.

Výskumnú vzorku tvorilo spolu 22 pacientov starších ako 18 rokov s pokročilým štádiom chronickej kritickej končatinovej ischémie. Títo pacienti podstúpili v čase od októbra 2014 do mája 2017 liečbu v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave pod vedením primára doc. MUDr. Juraja Maďariča, PhD., MPH. V klinickej časti výskumu autorka spolupracovala aj s PharmDr. Andreou Gažovou, PhD., z Lekárskej fakulty UK v Bratislave.

„Náš výskum dokázal, že množstvo sledovaných regeneratívnych buniek je v transplantovanej kostnej dreni rovnaké u pacientov s ischemickým ochorením užívajúcich alebo neužívajúcich statíny. Dokonca sme po zavedení novej metodiky zaznamenali nárast množstva EPC buniek v skupine pacientov užívajúcich statíny oproti skupine, ktorá statínovú terapiu neužívala. Pre potvrdenie týchto zistení plánujeme opakovať tieto analýzy a rozšíriť pozorované skupiny pacientov. V najbližšom období tiež plánujeme pokračovať vo výskume transplantovaných kmeňových buniek a profilovať expresiu mikroRNA, ktorá sa môže stať základom nových diagnostických postupov,“ dodáva mladá výskumníčka.

——————————————————————————

Kritická končatinová ischémia predstavuje ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacienta. Je spojené s vysokým rizikom amputácie končatín, ako aj s vysokou úmrtnosťou. Hľadaním nových liečebných metód sa zaoberá výskum doktorandky Univerzity Komenského v Bratislave (UK) Mgr. Adriany Samákovej z Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave.

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Földváryová, hovorkyňa UK v Bratislave

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky