Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo všetko môže spôsobiť nezdravá diéta s vysokým obsahom fruktózy?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: fruktóza; Pixabay.com /skeeze/

Počuli ste už niekedy o pojme metabolický syndróm? Predstavuje skupinu viacerých rizikových faktorov, ktoré sa u pacienta vyskytujú súčasne. Medzi takéto rizikové faktory patrí vysoký tlak krvi, obezita, vysoké hladiny triacylglycerolov, „zlého“ LDL-cholesterolu a nízke hladiny „dobrého“ HDL-cholesterolu v krvi, ako aj vysoká hladina glukózy v krvi nalačno.

„Pôsobenie týchto faktorov má za následok vyššie riziko srdcovo-cievnych a mozgovo-cievnych ochorení. Uvedené ochorenia sú príčinou mnohých závažných zdravotných komplikácií a predčasných úmrtí. Tomu všetkému je možné zabrániť zdravým životným štýlom, ktorý znamená zdravé stravovanie s dostatočným príjmom zeleniny, vitamínov, vlákniny a so zníženým príjmom cukru a živočíšnych tukov, dôležitý je dostatok pohybu, podľa možnosti redukcia stresu a nefajčenie,“ uvádza RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc., Centrum experimentálnej medicíny SAV, o. z. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, vedúca projektu Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Projekt je riešený v období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022.

V prípade, že z rôznych dôvodov nie je možná alebo účinná samotná úprava životného štýlu, je potrebná farmakologická liečba, dopĺňa odborníčka. Cieľom projektu je študovať vplyv diéty s vysokým obsahom fruktózy na organizmus potkanov a predpokladané negatívne dôsledky takejto nezdravej stravy ovplyvniť farmakologicky.

„Mnohé odborné články poukazujú na možnú súvislosť medzi nárastom výskytu civilizačných ochorení, ako je cukrovka 2. typu, srdcovo-cievne ochorenia, nealkoholové stukovatenie pečene so zvýšeným používaním fruktózy, najmä kukuričného fruktózového sirupu, ktorý sa používa ako dochucovadlo na zvýraznenie chuti v priemyselne spracovaných potravinách.“

V prvej časti projektu sa vedci zameriavajú na vplyv potravy s 20 %-ným obsahom fruktózy na zdravé zvieratá a zvieratá, ktoré majú geneticky podmienený niektorý z rizikových faktorov metabolického syndrómu: potkany s vysokým tlakom krvi, potkany s vysokou hladinou triacylglycerolov a obézne potkany. Zhodnotia, ktorý z uvedených rizikových faktorov v kombinácii so zvýšeným príjmom fruktózy vyvolá najvýraznejšie poškodenie organizmu.

„Takýto model použijeme na testovanie účinku látok. V tomto projekte pri liečení použijeme na našom pracovisku vyvinutú perspektívnu látku SMe1EC2, pozitívne pôsobiacu na viacerých úrovniach organizmu, ako napr. srdce, cievy, glykémia, atď., takže by mohla nahradiť viacero liekov, ktoré sa musia aplikovať na liečbu jednotlivých zložiek metabolického syndrómu. Zvieratám sa bude podávať buď samostatne alebo v kombinácii s omega-3 mastnými kyselinami.“

Súčasný projekt nadväzuje na predchádzajúci VEGA projekt riešený v rokoch 2015 – 2018, v ktorom vedci skúmali vplyv diéty s vysokým obsahom tuku a diéty s vysokým obsahom tuku a fruktózy.

„Takáto nezdravá potrava vyvolala funkčné poruchy činnosti srdca, ciev a mozgu, príznaky steatózy pečene, zhoršenie lipidového profilu a zvýšenie hladín zápalových markerov v krvnom sére, poruchu glukózovej tolerancie a zníženie endotelovej NO-syntázy v srdci. Uvedené markery budeme sledovať aj pri skúmaní vplyvu fruktózovej diéty,“ uviedla RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc.

Momentálne sa riešitelia projektu nachádzajú v prvom roku riešenia projektu. V chronickom experimente, ktorý končí v júni t. r., majú za cieľ zistiť vplyv fruktózy v potrave na zdravých jedincoch a tzv. spontánne hypertenzných potkanoch, ktorí ako už názov naznačuje, majú vysoký krvný tlak. Polovica zvierat z každej skupiny bude dostávať fruktózovú diétu a druhá polovica bude mať štandardnú kŕmnu zmes pre hlodavce.

Vedci majú dlhoročnú dobrú spoluprácu s Lekárskou fakultou UK v Bratislave, v rámci ktorej získavajú výsledky z histologických, morfometrických a imunohistochemických stanovení z tkanív experimentálnych zvierat. Takéto výsledky do veľkej miery obohacujú nimi zistené údaje a sú prínosom aj pri príprave článkov do odborných časopisov.

Riešitelia projektu sú iba v 1. roku riešenia nového 4-ročného projektu a majú teda ešte všetky úlohy a ciele pred sebou. „Veríme, že systematickou prípravou a realizáciou pokusov a vyhodnotením výsledkov dosiahneme nami vytýčené ciele.“ Novosyntetizovaná perspektívna látka SMe1EC2 nebola doteraz testovaná v kombinácii s inou látkou. Hlavným očakávaným výsledkom projektu je predpokladané potencovanie jej účinku v kombinácii s omega-3 mastnými kyselinami  a dosiahnutie redukcie prejavov metabolického syndrómu na rôznych úrovniach. 

„Prínosom projektu je podanie nových dôkazov o negatívnom vplyve nezdravej diéty s vysokým obsahom fruktózy ako dochucovadla v potravinách, upozornenie na podceňovaný význam zdravého životného štýlu a v konečnom dôsledku poskytnutie nádeje, že ak sa z rôznych napr. genetických príčin neosvedčila nefarmakologická cesta, sú možnosti zlepšenia zdravotného stavu pacientov s metabolickým syndrómom pomocou účinnej farmakologickej liečby,“ dodáva RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc.

 

Odborný garant textu: RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc., Centrum experimentálnej medicíny SAV, o. z. Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /skeeze/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky