Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Expozícia karcinogénnym kovom v baníckych profesiách

VEDA NA DOSAH

ICP-MS zariadenia, na ktorom tím Ing. Veroniky Ferenčíkovej  vykonáva analýzu

Škodlivé účinky arzénu boli potvrdené už dávnejšie, pôsobí negatívne prakticky na každú skupinu obyvateľstva. Je to nebezpečný karcinogén, ktorý spôsobuje rakovinu močového mechúra, pľúc a kože a môže navodiť aj poškodenie obličiek či rakovinu pečene. Štúdie tiež zistili, že arzén stojí za vznikom srdcových chorôb, cukrovky či poškodením nervového systému; napáda srdce a cievy, spôsobuje vážne kožné problémy. Môže tiež stáť za vrodenými chybami či reprodukčnými problémami.

Projekt Expozícia karcinogénnym kovom v baníckych profesiách, ktorého riešiteľkou je Ing. Veronika Ferenčíková z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sa zaoberá stanovením a rozborom karcinogénneho prvku – arzénu v podmienkach baníctva. „Dôvod, prečo som sa na túto tému zamerala, je, že úmrtnosť baníkov na karcinómy pľúc je známa už od 17. storočia. Jednou z príčin je inhalačná expozícia prachu s obsahom karcinogénnych prvkov (hlavne arzén). Karcinogénne účinky sú spôsobené priamym poškodením štruktúry DNA, inhibíciou DNA reparačných procesov alebo poruchou génovej expresie. U pracovníkov baní rastie riziko vzniku karcinómu s dĺžkou expozície a s obsahom karcinogénnych látok v pracovnom prostredí.“

Do organizmu sa podľa odborníčky tieto škodlivé látky dostávajú z ovzdušia hlavne inhalačne, čiastočne i perorálne. Ďalej tvrdí, že okrem baníkov sú ohrozenou skupinou i obyvatelia z hornonitrianskeho regiónu, kde sa karcinogény prostredníctvom dažďových zrážok transportujú na veľké vzdialenosti a dostávajú sa do vody, pôdy i ovzdušia. „Kvantitatívne stanovenie vybraného karcinogénneho kovu môže prispieť k rozšíreniu poznatkov o trende expozície v minulosti a dnes, či už v životnom alebo pracovnom prostredí. Na základe informácií o výskyte karcinogénnych prvkov pri ťažbe surovín v baniach je vhodné monitorovať pracovníkov baní, ale i obyvateľov hornonitrianskeho regiónu, na čo sa veľmi zabúda.“

Na projekt Expozícia karcinogénnym kovom v baníckych profesiách bol udelený grant v rámci grantovej schémy UK.

Cieľom práce Ing. Veroniky Ferenčíkovej je teda hlavne u pacientov (s baníckou profesiou) z radov kliniky kvantitatívne stanoviť pomocou Indukčne viazanej argónovej plazmy s hmotnostnou spektrometriou (ICP-MS: Inductively coupled plasma with mass spectrometry) expozíciu vybraným karcinogénnym prvkom a porovnať výsledky s kontrolnou skupinou dobrovoľníkov bez expozície. „Práca je v štádiu zhromažďovania vhodných adeptov na analýzu, s ktorými sa samozrejme spisuje dotazník, aby sme ich vedeli zaradiť do jednotlivej skupiny a následne je im odoberaný biologický materiál (heparínová krv a moč).“

*********************************************

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje Granty UK už 22 rokov. Zo 419 podaných projektov doktorandov podporila univerzita 253. Vedecké, pedagogické a umelecké projekty doktorandov do 30 rokov si rozdelilo sumu 243 340,00 eur. Každý projekt získal v priemere sumu 960,00 eur. Najviac podaných i podporených projektov pochádza tradične z Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá predložila 144 žiadostí o grant, z nich uspelo 88. Jesseniova lekárska fakulta UK predložila 61 projektov, z ktorých finančnú podporu získalo 37. Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK bolo podporených 40 z 59 podaných projektov.

 

Odborný garant textu a fotografie poskytla: Ing. Veronika Ferenčíková, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky