Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD. – nominovaný na Krištáľové krídlo

Marta Bartošovičová

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

Doc. MUDr. Michal Mego, PhD. popredný slovenský onkológ, klinik a vedec, vedúci Jednotky translačného výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu v Bratislave, bol nominovaný na Krištáľové krídlo za rok 2016 v kategórii Medicína a veda.

V roku 2016 publikoval 17 vedeckých prác, v ktorých rozvíja nové významné poznatky o cirkulujúcich nádorových bunkách, ktoré sú súčasťou procesu metastázovania a majú význam ako indikátory prognózy a odpovede na liečbu u onkologických pacientov. Prvý popísal nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek odolných voči chemoterapii. Poznatky získané výskumom priamo využíva aj v klinickej práci.

Michal Mego (1977) pochádza zo Štúrova. V rokoch 1995 – 2001 študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave a zároveň pracoval ako študentská vedecká sila v Ústave experimentálnej onkológie (ÚEO) SAV . V r. 2001 – 2007 bol lekárom Internej kliniky Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Po absolvovaní doktorandského štúdia v ÚEO SAV a na LF UK na tému: „Možnosti uplatnenia probiotík v onkológii“ (2006), pôsobil v r. 2007 – 2011 ako odborný asistent na II. onkologickej klinike LF UK a v NOÚ. Od roku 2010 je vedúcim Jednotky translačného výskumu II. onkologickej kliniky LF UK a od roku 2011 docentom onkológie. 

Zúčastnil sa viacerých zahraničných stáží. V rokoch 2004 až 2007 absolvoval postgraduálne štúdium klinického výskumu na Viedenskej škole klinického výskumu a Lekárskej viedenskej univerzite a v roku 2007 štúdium ukončil získaním Diplomu klinického výskumu. V roku 2007 absolvoval odbornú stáž na Jednotke translačného výskumu (ESMO TRU visit) vo Vall d’Hebron v Barcelone v Španielsku. V rokoch 2008 – 2009 absolvoval študijný pobyt na University of Texas, MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA, kde v roku 2014 pôsobil ako hosťujúci profesor.

Za svoju prácu získal mnohé ocenenia: Cenu ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2011, Cenu Americkej spoločnosti pre výskum rakoviny v roku 2009, Cenu Medzinárodnej ligy proti rakovine a Americkej onkologickej spoločnosti v roku 2008, Cenu Európskej Onkologickej Spoločnosti – ESMO Best Exam Award v roku 2006, Cenu primátora Bratislavy 2015.

 

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán docent, od roku 2010 ste vedúcim Jednotky translačného výskumu. Čo je hlavným obsahom vašej činnosti?

M. MEGO: „V súčasnosti v onkológii dochádza k neustálemu pribúdaniu poznatkov, ktorých aplikácia v klinickej praxi môže viesť k zlepšeniu liečebných výsledkov. Za účelom lepšieho prepojenia základného a klinického výskumu bolo v rámci II. Onkologickej kliniky LF UK a Národného onkologického ústavu zriadená Jednotka translančného výskumu. Ide o špecializované pracovisko, ktorého poslaním je translačný výskum, t. j. prenášanie poznatkov základného výskumu do klinickej praxe, ako aj spätné riešenie klinicky významných problémov v onkológií využitím experimentálnych prístupov in vitro a in vivo. Domnievame sa, že takéto prepojenie výskumu môže prispieť k lepšiemu pochopeniu onkologických ochorení a tým i lepším výsledkom v liečbe pacientov.“

M. B.: Ste riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých národných i medzinárodných projektov zameraných na onkologický výskum. Predpokladám, že najvýznamnejší z nich je projekt zameraný na štúdium cirkulujúcich nádorových buniek pri karcinóme prsníka, na ktorom ste spolupracovali s MD Anderson Cancer Center v Houstone. Odkedy pracujete na tomto výskume a s akými výsledkami?  

Onkológ doc. MUDr. Michal Mego, PhD.

M. MEGO: „Na výskume cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) pracujeme od roku 2008, pri ktorom spolupracujeme s viacerými pracoviskami doma aj v zahraničí. V rámci tohto výskumu sa nám podarilo prispieť viacerými originálnymi prácami k lepšiemu pochopeniu procesu metastázovania ako i vzťahu medzi mikroprostredím a CTC. Podarilo sa nám tiež vyvinúť nové metodiky na izoláciu CTC z krvi ako i identifikovať nový podtyp CTC.“

M. B.: Čo sú cirkulujúce nádorové bunky?

M. MEGO: „Cirkulujúce nádorové bunky (CTC) sú bunky epiteliálneho pôvodu, ktoré sú zapojené do metastatickej kaskády a nádorového šírenia. Predpokladá sa, že z jedného gramu nádorového tkaniva sa uvoľňuje približne 3 milióny nádorových buniek do obehu v priebehu 24 hodín. Cirkulácia predstavuje nepriaznivé prostredie pre CTC, predovšetkým vďaka pôsobeniu fyzikálnych síl, buniek imunitného systému ako i vďaka absencii kontaktu s inými bunkami. Predpokladá sa, že 99 percent CTC uhynie s biologickým polčasom 30 minút. Asi 1 percento buniek prežije pobyt v cirkulácii a 0,1 percenta z nich je schopných vytvoriť metastázy, čo naznačuje neefektivitu metastatickej kaskády.“

M. B.: Aký nový podtyp cirkulujúcich nádorových buniek sa vám podarilo identifikovať vo vašom výskume?

M. MEGO: „Počet cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) je nezávislým prognostickým faktorom u pacientov s karcinómom prsníka. Väčšina dostupných metodík slúžiacich na detekciu CTC identifikuje CTC na základe prítomnosti tzv. epiteliálnych markerov, ako sú cytokeratíny. Pribúdajúce poznatky naznačujú existenciu ďalšej populácie CTC, ktorá má v dôsledku procesu nazývaného epiteliálno-mezenchymálny prechod (EMT), zníženú prítomnosť epiteliálnych a zvýšenú prítomnosť tzv. mezenchymálnych antigénov. Predpokladá sa, že práve tieto bunky s EMT vlastnosťami sú schopné založiť metastázy a sú odolné voči chemo- a rádioterapii. Na základe výskumu realizovaného počas pobytu na MD Anderson Cancer Center, sme vyvinuli metodiku schopnú detekcie týchto buniek. Doterajšie výsledky naznačujú, že súčasné detekčné metódy môžu podceniť túto dôležitú subpopuláciu CTC, ktorá sa podieľa na šírení nádoru.“

M. B.: Aký význam má táto subpopulácia cirkulujúcich nádorových buniek (CTC)?

M. MEGO: Nové metódy detekcie CTC, ako je tá naša, ktorá je schopná zistiť CTC s EMT vlastnosťami, môžu pridať nové dôležité prognostické informácie a môžu byť užitočné pre monitorovanie účinnosti liečby. Zatiaľ však ide o experimentálny prístup, ktorého užitočnosť v praxi overia klinické štúdie. Identifikácia terapeutických cieľov na CTC s EMT vlastnosťami by mohla viesť k odstráneniu mikrometastatického ochorenia a tým aj k zlepšeniu výsledkov protinádorovej liečby.“

M. B.: Ďakujem za rozhovor.

 

Finálové nominácie v kategórii Medicína a veda: Matej Ruttkay, Michal Mego, Milan Profant. Mená laureátov 20. ročníka Krištáľového krídla sa dozvieme na galavečere 29. januára 2017 o 20.25 hod. v priamom prenose na Jednotke.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu doc. Michala Mega

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky