Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chrípka nie je banalita: Čo od nej možno očakávať v sezóne 2022/23

VEDA NA DOSAH

Nemožno vylúčiť, že chrípka a jej podobné ochorenia nastúpia skôr a v silnejšej podobe ako v predchádzajúcich dvoch sezónach.

Ilustračná fotografia. Chorá žena sa lieči na chrípku. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) pripravil v spolupráci so svojimi epidemiológmi, infektológmi a hygienikmi súhrn základných informácií o chrípke, očkovaní proti chrípkovým vírusom a prevencii respiračných ochorení, ktoré vám po častiach sprostredkujeme.

Hlavný hygienik Ján Mikas v úvode k tejto téme povedal, že chrípka nie je banalita. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že sezónna chrípka môže mať za následok až 650-tisíc úmrtí ročne. „Tento odhad pritom ráta iba s dôsledkami respiračných ochorení. Ak by zohľadnil aj úmrtia na iné ochorenia, ktoré môžu súvisieť s chrípkou – obzvlášť tie kardiovaskulárne z „prechodenej“ chrípky – odhadovaný počet obetí by bol ešte vyšší,“ upozornil.

Fakty

  • Chrípka sa prejavuje horúčkou (nad 38 stupňov Celzia),
  • bolesťou hrdla,
  • suchým dráždivým kašľom,
  • upchatým nosom,
  • bolesťami hlavy, svalov, kĺbov,
  • stratou chuti do jedla,
  • silnou únavou a vyčerpanosťou.
  • Príznaky nastupujú náhle a sú intenzívne, pričom môžu pretrvávať až dva týždne.

Čo je to chrípková sezóna a ako dlho trvá?

Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka a pretrváva do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka (pre túto sezónu to vychádza na začiatok októbra až úvod mája). Ide o obdobie, ktoré je v našej zemepisnej šírke charakteristické zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a jej podobných ochorení. Počas chrípkovej sezóny môže dochádzať k vzniku chrípkových epidémií.

Kedy hovoríme o chrípkovej epidémii?

Aktivita chrípky sa obvykle začína zvyšovať v priebehu decembra, k celoštátnej chrípkovej epidémii zvykne za bežných okolností dochádzať zväčša na prelome januára a februára. O epidémii v zásade hovoríme vtedy, keď dôjde k nahromadeniu ochorení v epidemiologickej súvislosti v pomerne krátkom čase, na ohraničenom mieste a vyvolaných tým istým pôvodcom nákazy. Podľa geografického šírenia rozoznávame lokálne, okresné, krajské či celoštátne epidémie.

Kedy sa vyhlasujú „chrípkové prázdniny”?

Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20 percent z celkového počtu detí alebo žiakov, riaditeľ školy alebo školského zariadenia oznámi túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ). Riaditeľ školy môže prerušiť výchovno-vzdelávací proces na základe odporúčania miestneho príslušného RÚVZ.

Neoslabil chrípku covid?

Počas predchádzajúcej chrípkovej sezóny 2021/2022 bola zaznamenaná vyššia úroveň chrípkovej aktivity v porovnaní so sezónou 2020/2021, stále však nižšia ako pred pandémiou ochorenia COVID-19. Zatiaľ čo v sezóne 2020/2021 sa vplyv protiepidemických opatrení výrazne odzrkadľoval aj na krivkách chorobností (chorobnosť dosahovala nízke hodnoty), o rok neskôr už sezónna krivka chorobnosti začínala pripomínať svoj typický charakter (vyhodnotenie predchádzajúcej sezóny 2021 – 2022 nájdete na webovom sídle ÚVZ SR).

Aj vzhľadom na minimum plošne zavedených protiepidemických opatrení nemožno v aktuálnej sezóne vylúčiť skorší nástup zvýšeného výskytu chrípky a chrípke podobných ochorení, ako aj silnejšiu aktivitu chrípky než v predchádzajúcich dvoch sezónach.

Symbol koronavírusu v kvapke vody. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Pri nižšom výskyte chrípky v uplynulej sezóne sa totiž predpokladá, že populácia do značnej miery nemá ochranné hladiny protilátok, ktoré by obvykle vznikli po kontakte s chrípkovým vírusom.

Vírusy chrípky sa medzi jednotlivými chrípkovými sezónami spravidla líšia. Je však medzi nimi určitá podobnosť a človek, ktorý ju prekoná, má vo väčšine prípadov určitú pamäťovú imunitu chrániacu jeho organizmus. Vzhľadom na relatívne nízky výskyt chrípky v uplynulej sezóne môžeme predpokladať, že populácia bude k chrípkovým vírusom vnímavejšia a zvýšený výskyt chrípky môže vyústiť do chrípkových epidémií.

Aké typy a subtypy chrípkových vírusov existujú?

V súčasnosti poznáme štyri typy vírusu chrípky – A,B,C,D. Epidémie počas chrípkovej sezóny spravidla zapríčiňujú dva ľudské chrípkové vírusy, A a B. Typ C obvykle u ľudí vyvoláva ochorenie s miernymi príznakmi a nezvykne spôsobovať epidémie.

Typ chrípkového vírusu A sa delí aj na subtypy (H1N1, H2N2 a ďalšie) podľa kombinácie dvoch povrchových častí (antigénov):

  • hemaglutinínu (H, zodpovedný za uchytenie a prienik vírusu do bunky) a
  • neuraminidázy (N, zodpovedná za uvoľnenie zrelej vírusovej častice z bunky).

Dosiaľ sa identifikovalo 18 typov hemaglutinínu chrípky A (H1 až H18) a 11 typov neuraminidázy (N1 až N11), pričom v prírode bolo v rámci subtypov zaznamenaných až 130 rôznych kombinácií. Chrípka typu A má pandemický potenciál práve pre svoju značnú premenlivosť.

Chrípkové vírusy okrem človeka majú tiež zvieratá – napríklad vírus chrípky A mali vtáky, prasatá a kone, typ B tulene a vírus chrípky D len ošípané a dobytok.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Odpovede na najčastejšie otázky o chrípkovej sezóne vypracovali:
PhDr. Mgr. Adriana Mečochová – vedúca sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR;
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici;
Mgr. Edita Staroňová, PhD. – vedúca Národného referenčného centra pre chrípku ÚVZ SR;
MUDr. Jana Kerlik, PhD. – epidemiologička, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici;
PhDr. Júlia Adamčíková – vedúca odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR;
Mgr. Eva Chmelanová – vedúca odboru pripravenosti na biologické hrozby a pandémie ÚVZ SR;
MUDr. Ingrid Senajová, MPH – vedúca oddelenia epidemiológie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ so sídlom v Svidníku;
doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA – zástupkyňa hlavného hygienika SR so zameraním na hygienu detí a mládeže;
MUDr. Ivan Bakoss – vedúci odboru imunizácie ÚVZ SR;
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH – hlavný hygienik SR.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky