Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako potlačiť šírenie nádorových buniek?

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: rakovina; Pixabay.com /padrinan/

Počuli ste už niečo o tvorbe invazívnych štruktúr, ktoré sa odborne nazývajú invadopódie? Ide o membránové výbežky buniek, pomocou ktorých prenikajú z tumoru mimobunkovým priestorom (kolagén, elastín, fibronektín, atď.) a dostávajú sa do krvného riečiska, pričom vytvárajú metastázy.

„Taktiež proces tzv. extravazácie, čiže prestupovania cirkulujúcich nádorových buniek z krvného obehu cez cievnu stenu do sekundárneho orgánu, je sprevádzaný tvorbou týchto invadopódií. Keďže prítomnosť proteínu CA IX je takmer výlučne viazaná na nádory a bola dokázaná aj v cirkulujúcich nádorových bunkách, potlačenie tejto funkcie by mohlo mať významne inhibičný účinok na šírenie nádorových buniek,“ uvádza Eliška Švastová, zodpovedná riešiteľka projektu Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.

Okrem toho sa v tomto projekte vedci zaoberajú aj vplyvom zápalu na tvorbu proteínu CA IX, keďže zápal často predchádza, resp. sprevádza primárne nádorové ložisko a prispieva k jeho agresívnym vlastnostiam.

Hlavným cieľom je zistiť, či tento nádorový proteín, CA IX, ktorý je prítomný vo väčšine agresívnych nádorov, podporuje tvorbu invadopódií.

„V minulosti sme ako prví na svete dokázali funkciu proteínu CA IX, ktorou je acidifikácia nádorového mikroprostredia a neutralizácia vnútrobunkového pH. Pomocou tejto funkcie CA IX pomáha nádorovým bunkám prežiť ťažké hypoxické podmienky a poskytuje im selekčnú výhodu. Zároveň svojou enzymatickou aktivitou tento proteín prispieva k vzniku kyslého nádorového mikroprostredia, ktoré je hybnou silou migrácie nádorových buniek a ich metastázovania. V minulosti sme taktiež dokázali, že inhibícia enzymatickej aktivity CA IX a teda aj potlačenie acidifikácie spomaľuje bunkovú migráciu.“ Cieľom tohto projektu je následne aj objasniť, ktoré proteínové domény CA IX sú pre túto funkciu dôležité. „To je nevyhnutné poznať pri navrhovaní anti-metastatickej terapie, kedy je potrebné zacieliť konkrétnu doménu, nakoľko jednotlivé časti proteínov môžu zohrávať úplne odlišné funkcie.“

Druhou hlavnou oblasťou, ktorou sa v tomto projekte zaoberajú je „vplyv zápalových cytokínov na syntézu proteínu CA IX a naopak, či agresívne nádorové mikroprostredie, formované aj prítomnosťou CA IX, ovplyvňuje produkciu zápalových cytokínov. A teda, či cez potlačenie CA IX v kombinácii s protizápalovými látkami, by sme boli schopní redukovať nepriaznivé efekty zápalu na metastatické šírenie nádorových buniek.“

Projekt k 1. júlu 2019 oficiálne skončil, ale jeho súčasťou je monitorovacie obdobie, počas ktorého ešte majú jeho riešitelia čas publikovať významné výsledky získané počas riešenia projektu. „Hlavné ciele sú teda splnené, aj keď zostáva ešte zanalyzovať mnohé dáta z tzv. multiarrays, kde platí, že kratšie trvá dáta získať ako ich analyzovať a interpretovať,“ dodáva Eliška Svastová.

Tento projekt bol realizovaný v spolupráci s niekdajším Ústavom experimentálnej onkológie, s ktorým teraz tvoria spoločnú vedeckú inštitúciu – Biomedicínske centrum SAV.

„Práca na tomto projekte mi pomohla byť úspešnou uchádzačkou projektov SAIA v rámci Rakúsko-Slovenskej spolupráce, kde som spolupracovala s Dr. Paolou Martinelli z Inštitútu výskumu rakoviny z Lekárskej fakulty Viedeň (Medical Universty of Wien). A téma nádorov pankreasu, ktorú som tam riešila, mi potom priniesla ďalšiu spoluprácu s prof. Robertom Gilliesom z Oddelenia nádorovej fyziológie z Moffit Cancer Center na Floride a s molekulárnou epidemiologičkou Dr. Jennifer Permuth z rovnakej inštitúcie.“

Hlavným prínosom projektu je zistenie, že inhibícia funkcie CA IX pomocou špecifických protilátok potláča schopnosť nádoru diseminovať do krvného obehu a taktiež zabraňuje nádorovým bunkám, ktoré už do krvného riečiska unikli, zakladať metastázy v sekundárnych orgánoch. „Využívanie protilátok voči nádorovo-asociovaným markerom predstavuje jednu z najefektívnejších a najbezpečnejších protinádorových terapií. Keďže CA IX je takmer výlučne prítomná v nádoroch, ale nie v zdravých tkanivách, jej zacielenie pomocou protilátok by bolo vysoko špecifické s minimálnymi adverznými účinkami na pacienta. CA IX je teda sľubným terčom anti-metastatickej terapie,“ poznamenáva ešte v závere zodpovedná riešiteľka projektu.

 

Odborná garantka textu: Eliška Švastová, SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /padrinan/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky