Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Absolvent Lekárskej fakulty UPJŠ získal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska za experimentálny výskum ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva

VEDA NA DOSAH

Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii lekárske vedy a farmácia za akademický rok 2013/2014 sa stal bývalý študent Lekárskej fakulty UPJŠ MUDr. Milan Maretta, ktorý získal ocenenie za mimoriadne výsledky v študijnej a vedecko-výskumnej oblasti počas štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Celoslovenskú anketu vyhlásila nezisková organizácia Junior Chamber International – Slovakia a komisia posudzujúca návrhy ocenila jeho výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti v oblasti ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva v experimente, ku ktorým sa dopracoval aktívnym zapájaním sa do vedecko-výskumnej činnosti na Ústave histológie a embryológie už od 2. ročníka štúdia medicíny na UPJŠ LF v Košiciach. Získané ocenenie vníma MUDr. Milan Maretta ako uznanie jeho doterajšej práce, ktorej venoval značný čas.

Bol to veľmi zmysluplne využitý čas, kedy som získal množstvo informácii z oblastí, ktoré určite rozšírili môj rozhľad a aj pohľad na ľudské ochorenia. Som rád, že som dostal príležitosť ako študent sa takto realizovať, rád by som touto cestou poďakoval kolegom z Ústavu histológie a embryológie Lekárskej fakulty UPJŠ za možnosti a prostredie, ktoré mi poskytli pre moju sebarealizáciu, a tiež za ich podporu vo výskume a umožnenie jeho realizácie v čo najväčšej možnej miere,hovorí MUDr. Milan Maretta. Aj keď sa výskum ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva v experimente na Ústave histológie a embryológie realizuje už dlhší čas, jeho tím sa ho snažil posunúť dopredu využitím nových výskumných metód.

V súčasnosti pracuje MUDr. Milan Maretta na Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP na pozícii sekundárneho lekára, kde je jeho hlavnou činnosťou liečebná a diagnosticko-preventívna činnosť. Vedenie fakulty mu však ponúklo priestor realizovať sa aj naďalej na Lekárskej fakulte UPJŠ ako vedeckovýskumný a pedagogický pracovník. Oceneného absolventa prijal v týchto dňoch dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý mu za prítomnosti prodekanov zablahoželal k získanému oceneniu a zároveň ponúkol možnosť vybrať si ďalšie uplatnenie na ktoromkoľvek z pracovísk LF. Ponuku vedenia fakulty teraz mladý lekár starostlivo zvažuje.

Je nám veľkou cťou a napĺňa nás to hrdosťou na Lekársku fakultu UPJŠ, že už dva roky po sebe získal titul ‚Študentská osobnosť roka‘ v kategórii lekárske vedy a farmácia študent práve z našej lekárskej fakulty. Vo svojom predvolebnom vystúpení som uviedol, že za jednu zo svojich veľmi dôležitých úloh považujem to, aby sme, obrazne povedané, získali tie najlepšie študentské mozgy pre ďalšie pôsobenie práve na našej fakulte. Vedenie sa zhodlo na tom, že je takýmto študentom treba ponúknuť prácu v odbore podľa vlastného výberu, čo napomôže zabezpečiť úspešnú budúcnosť Lekárskej fakulty UPJŠ, zdôrazňuje prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

MUDr. Milan Maretta vo svojich experimentoch ako študent skúmal s kolegami zmeny v stene tenkého čreva po zastavení krvného prietoku, teda pri ischémii a jeho následnom obnovení (reperfúzii). Bolo to predovšetkým na histologickej úrovni so zameraním hlavne  na zápalové a apoptotické zmeny, pričom sme využili rôzne metódy na redukciu poškodenia tenkého čreva ako je predoperačná aplikácia glutamínu a ischemická predpríprava. Naše výsledky naznačili ich schopnosť v určitej miere redukovať ischemicko-reperfúzne poškodenie tenkého čreva,“ vysvetľuje. Aj keď výsledky výskumu nie sú bezprostredne aplikovateľnédo klinickej praxe, v spojení s ďalšími klinickými výskumami môžu v budúcnosti napomôcť liečbe ochorení.

Okrem výskumu ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva sa Milan Maretta v poslednom roku štúdia začal zaoberať aj štúdiom histopatologických zmien vznikajúcich v stene hrudníkovej aorty saneuryzmou, so zameraním na zmeny proteínov v cievnej stene, ktoré môžu mať vplyv na rozvoj aneuryzmy. Ešte počas denného štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ prezentoval výsledky práce svojho tímu publikáciami v zahraničných vedeckých karentovaných časopisoch ako prvý autor či spoluautor a jeho prezentácie boli ocenené na viacerých zahraničných vedeckých odborných konferenciách, ktorých sa ako študent zúčastnil. Niekoľkokrát sa tiež umiestnil na prvom mieste aj na fakultnej konferencii ŠVOČ.

V súčasnosti pracuje ako sekundárny lekár a zaujíma sa o oblasť akútnej neurológie so zameraním na akútne cievne mozgové príhody, vzhľadom na ich vysoký výskyt, mortalitu a negatívne spoločenské následky. Vrámci voľného času však aj naďalej parciálne spolupracuje s Ústavom histológie a embryológie na riešení grantových projektov zameraných na zistenie vplyvu prírodných antioxidantov na vznik a rozvoj poškodenia tenkého čreva pri jeho ischemicko-reperfúznom poškodení. MUDr. Milan Maretta by chcel taktiež prispieť k pokračovaniu a kompletizovaniu výskumu a výsledkov v oblasti zisťovania príčin vzniku a rozvoja aneuryzmy hrudníkovej aorty v spolupráci s Klinikou srdcovej chirurgie UPJŠL LF a VUSCH, a.s. a Ústavom klinickej a lekárskej biochémie UPJŠ LF.

 

Autor: RNDr. Jaroslava Oravcová

Zdroj: Tlačová správa Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky