Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Parné a spaľovacie turbíny pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla

VEDA NA DOSAH

doc. Ing. František Urban, CSc. je prodekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Ústavu tepelnej energetiky. Vyštudoval Slovenskú strojnícku univerzitu v Bratislave so zameraním na problematiku strojárstva a energetiky v roku 1976. Po skončení štúdia pokračoval vo vedeckej príprave, ktorú ukončil obhajobou záverečnej dizertačnej práce a získaním vedeckej kvalifikácie. Prakticky od skončenia štúdia je zamestnaný na Strojníckej fakulte STU v Bratislave ako vedecko-pedagogický pracovník. V súčasnosti je prodekanom fakulty zodpovedným za pedagogickú činnosť. Venuje sa problematike strojárstva v energetike. V roku 1995 získal titul docent. Pracuje ako vedecko-pedagogický pracovník v Ústave tepelnej energetiky SF STU. Tento ústav je jedným z najstarších ústavov STU, zabezpečuje vzdelávanie a vedecký výskum v širokej oblasti tepelných energetických strojov a zariadení. Zaraďujú sa tam stroje, zariadenia a procesy získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a spotreby rôznych foriem tepelnej energie na základe použitia a využitia fosílnych palív, jadrových a obnoviteľných druhov energií. Ďalšiu oblasť predstavuje termodynamická a tepelnoenergetická problematika vykurovacích, vetracích, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení.

Elektrina a teplo patria k našim základným potrebám. Viacnásobnými energetickými premenami primárnych energetických zdrojov sa v elektrárňach, teplárňach, výhrevniach a kotolniach vyrobí práve toľko elektriny a tepla, koľko sa spotrebuje. Spoločnosť požaduje, aby výroba elektriny a tepla bola bezpečná, spoľahlivá, ekologická a čo najlacnejšia. Tieto protichodné požiadavky možno splniť kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Kombinovaná výroba elektriny a tepla (KVET) je súčasne prebiehajúca výroba tepla a elektrickej a/alebo mechanickej energie v jednom procese. Vo vedeckej cukrárni sme hľadali odpovede na nasledujúce
otázky:
• Aká je spotreba elektriny a tepla na Slovensku? Ako sa táto spotreba mení počas roka?
• Ako sa podieľajú jadrové, tepelné, vodné elektrárne a teplárne na krytí spotreby elektriny na Slovensku? Koľko elektriny sa nakupuje?
• Porovnanie výroby elektriny v elektrárňach a tepla vo výhrevniach a kotolniach s kombinovanou výrobou elektriny a tepla v teplárňach.
• Uplatnenie parných a spaľovacích turbín pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla.
• Kombinovaná výroba elektriny a tepla zameraná na dosahovanie úspor primárnej energie, zvyšovanie bezpečnosti dodávky energie a trvalo udržateľného rozvoja Európy.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky