Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrh metodiky rozhodovania pri výbere vhodnej technológie riešenia porúch stavieb

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /mesto/

S problematikou výskytu porúch na kontaktných zatepľovacích systémov sa stretávame prakticky od doby, čo sa začali realizovať, či už u nás alebo v zahraničí. Po identifikácii porúch boli poznatky viacerými odborníkmi zovšeobecnené a kategorizované. Z príčin a následkov boli poznatky spätnou väzbou premietané do návrhu, prípravy a realizácie nových ETICS v podobe technologických predpisov a pravidiel. Následným zapracovaním poučení z porúch do návrhu došlo k zlepšeniu technických vlastností ETICS počas užívania.

Znamená to, že pri ďalšom návrhu sa už predišlo zisteným chybám a technologickým postupom pri realizácii nového ETICS. „Pri štúdiu riešenia problematiky porúch vznikajúcich na kontaktných zatepľovacích systémov som sa však nestretol s metodikou, ktorá by riešila technológiu sanácie vzniknutej poruchy. Pokiaľ bol aj niekde náznak a pokus o riešenie tej ktorej poruchy, samotné spracovanie bolo nekomplexné a nesystematické. V zásade chýbal jednotný postup pri výbere technológie, určitá všeobecná metodika v procese výberu technológie riešenia s možnosťou neskorších doplnení, rozšírení a variantných riešení opráv,“ uvádza Ing. Marek Petro, PhD. zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (Katedra technológie stavieb).

Vo svojej práci sa preto zaoberá rozhodovacím procesom, ktorý podstupuje každý vlastník zatepľovacieho systému v prípade, keď zatepľovací systém vykazuje systémové poruchy a degradáciu obvodového plášťa či vypršanie životnosti zabudovaných materiálov. Pri rozhodovaní či porušený kontaktný zatepľovací systém je ešte vhodné a ekonomicky únosné sanovať, treba podľa neho brať do úvahy viacero kritérií, z ktorých hlavným kritériom u vlastníka zostáva cena sanácie.

Navrhovaný stav riešenia problematiky porúch ETICS v životnom cykle diela

Základné kritéria rozhodovania, ktoré musí každý vlastník, realizátor, správca vziať do úvahy sú tie, ktoré súvisia s technickým stavom zateplenia, ako napríklad rozsah poruchy, vek ETICS, plnenie funkčných požiadaviek ETICS s poruchou. Potom sú to kritériá súvisiace s technológiou riešenia ako prácnosť opravy, sanácie, životnosť technológie opravy poruchy, tiež podmienky stavby a staveniska; v neposlednom rade kritériá súvisiace s očakávaniami od zásahu riešenia: náklady na technológiu riešenia a ekonomická efektívnosť riešenia.

„Pri rozhodovaní, ktorý sanačný proces využiť považujeme v praxi otázku finančných nákladov na technológiu riešenia za jedno z najdôležitejších kritérií. Nezanedbateľnú váhu prikladáme tiež otázke ekonomickej efektívnosti plánovaného zásahu s ohľadom na skutočný stav ETICS a životnosť zásahu,“ podotkol Ing. Marek Petro, PhD.

Na základe analýzy príčin porúch vznikajúcich na ETICS a syntéze získaných poznatkov, ktoré identifikuje odborná verejnosť, či už u nás alebo vo svete, je možné podľa odborníka konštatovať: „Nech už je identifikovaných porúch vznikajúcich, resp. prejavujúcich sa na ETICS hocikoľko, v zásade sa prejavujú podobným spôsobom. Tieto spôsoby prejavu môžeme rozdeliť alebo identifikovať ako trhliny, mikroorganizmy, mechanické poškodenie, poduškový efekt, zavlhnutie a zatekanie do systému, ale aj celkový kolaps systému.“

Postup pri rozhodovaní je nasledovný: Pokiaľ sa na ETICS vyskytuje mechanické poškodenie, ako prvý krok je nutné preveriť teplo-technické parametre ETICS a porovnať tieto zistené s normovými požiadavkami. Ak sú požiadavky splnené, pri výbere rozhoduje rozsah mechanického poškodenia na celkovej ploche ETICS. V prípade, že teplo-technické parametre nie sú splnené, prichádzajú dve variantné riešenia: KL5 a KL8. V prípade, že sú teplo-technické parametre splnené a zároveň tvorí mechanické poškodenie menej ako 35 % z celkovej plochy, prichádza do úvahy technológia KL7. V opačnom prípade prichádzajú do úvahy riešenia KL3, KL5 a KL8.

Postup rozhodovania v technológii riešenia – prejav mechanické poškodenie

Odborník vyslovil záver, že pozornosť venovaná opravám, sanáciám existujúcich konštrukcii zateplenia je v súčasnosti vysoko aktuálna. „V odborných kruhoch je problematika veľmi diskutovaná, najmä z pohľadu zabezpečenia požiadaviek noriem a legislatívy na znižovanie energetickej náročnosti. Doposiaľ sú však vedecké závery čiastkové a neorganizované. Dôležitý je predovšetkým systematický prístup k riešeniu opráv ETICS. Pri skutočnosti, že na zvýšenie komfortu bývania a zníženie nákladov na vykurovanie vlastníci bytov a domov vynaložili nemalé finančné prostriedky, je nevyhnutné venovať náležitú pozornosť aj sanačným opatreniam.“

 

Informácie a foto poskytol: Ing. Marek Petro, PhD. z Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

 

Viac informácií o stavbách od Ing. Mareka Petra, PhD. na našom portáli

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky