Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jozef Švajlenka: Mojou motiváciou je nestagnovať, progresívne napredovať a prehlbovať poznanie

Justína Mertušová

Vedec z oblasti technológií v stavebníctve získal Cenu za vedu a techniku 2022 v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov.

Jozef Švajlenka. Grafika: CVTI SR

Počas tohtoročného Týždňa vedy a techniky si Cenu za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov prevzal docent Jozef Švajlenka zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Ocenený bol za výskumné a inovačné aktivity zamerané na experimentálny vývoj nových materiálových riešení pre energeticky efektívne a udržateľné drevostavby.

V rozhovore pre portál Veda na dosah popri dojmoch z ocenenia rozpráva aj o moderných metódach výstavby a výhodách dreva ako stavebného materiálu.

Získali ste ocenenie za mimoriadne výsledky v oblasti vedy a techniky. Kto vás v tejto sfére najviac inšpiruje?

Inšpiratívnych osobností by bolo možné vymenovať viacero, no nebudem konkretizovať osoby, skôr vyzdvihnem prednosti, ktoré sú istým spôsobom nevyhnutné pre napredovanie v tejto oblasti výskumu. Okrem iných sú nimi najmä vytrvalosť, cieľavedomosť a takzvaný hlad po novom bádaní.

Čo pre vás ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov znamená?

Na jednej strane je pocta získať takéto ocenenie a na tej druhej istá satisfakcia za urobenú prácu v oblasti výskumu, ktorému sa venujem. Taktiež to hodnotím ako nový impulz k ďalšiemu napredovaniu v riešenej oblasti výskumu a k prehlbovaniu poznania v danej oblasti.

Drevo je najvšestrannejší a najpoužívanejší materiál.

Venujete sa energeticky efektívnym a udržateľným drevostavbám. V čom spočívajú jedinečné vlastnosti dreva? Prečo je jedným z najobľúbenejších stavebných materiálov?

Drevo je jedným zo základných prírodných obnoviteľných materiálov. Poznanie jeho základných vlastností je prvým predpokladom pre jeho správne využitie v jednotlivých odvetviach priemyslu a v živote človeka. Drevo je najvšestrannejší a najpoužívanejší materiál (v priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, každodennom živote). Pre svoj prírodný charakter, prirodzenú kresbu, priaznivé fyzikálne a mechanické vlastnosti je čoraz žiadanejším prvkom životného prostredia.

Efektívne využívanie drevnej hmoty v stavbách má aj udržateľný charakter, keďže drevo ako materiál v rámci životného cyklu vykazuje zápornú bilanciu oxidu uhličitého. Zároveň je potrebné uviesť, že drevo nedisponuje len výhodami, určite má aj nevýhody. Pri nesprávnom využití a nesprávnom vyriešení detailov týkajúcich sa stavby môže v konečnom dôsledku dochádzať k zníženiu jej životnosti.

Cesty znižovania environmentálneho zaťaženia v súvislosti s budovami sú veľmi rôznorodé. Vám sa podarilo vypracovať jedinečnú metodiku na vyjadrenie miery efektívnosti výstavby z pohľadu udržateľnosti. V čom spočíva?

Návrhu metodiky predchádzali aktivity zamerané na experimentálny výskum kritérií na posudzovanie efektívnosti vybraných metód výstavby na báze dreva vo vzťahu k plneniu deklarovaných parametrov stavieb z pohľadu ich potenciálnych, ale najmä existujúcich používateľov. Vyjadrenie miery efektívnosti výstavby je možné v tomto prípade interpretovať ako pomer syntetických a analytických ukazovateľov, ktoré vyjadrujú proporciu získaného úžitku a vynaložených nákladov v rámci množstva posudzovaných kritérií.

Interiér domu z dreva vo výstavbe. Zdroj: iStockphoto.com

Interiér domu z dreva vo výstavbe. Zdroj: iStockphoto.com

Venujete sa aj moderným metódam výstavby. Akými materiálmi a metódami možno zefektívniť spotrebu energie, znížiť zaťaženie životného prostredia a zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia?

Moderné metódy výstavby sú definované ako technológie, ktoré poskytujú efektívne postupy (navrhovanie aj realizácia stavby), výsledkom ktorých je väčší objem produktov (produkcie) s vyššou kvalitou a s kratším časom na ich zaobstaranie. Ich cieľom je zvýšenie efektívnosti výstavby prostredníctvom zlepšenia kvality, spokojnosti zákazníka, skrátenia času výstavby, udržateľnosti a vplyvu stavby aj výstavby na životné prostredie. V súlade s trendom udržateľnosti vo všetkých oblastiach priemyslu, ale aj každodenného života sa čoraz viac zamýšľame nad ekologickou stránkou produktov a ich materiálovou bázou. Preto preferujeme prírodné a ekologickejšie materiálové alternatívy, ktoré v konečnom dôsledku vplývajú aj na sociálnu a ekonomickú stránku udržateľnosti.

Vedecké bádanie je náročné. Čo vás ako mladého výskumníka najviac motivuje?

Hlavnou motiváciou je nestagnovať, progresívne napredovať a prehlbovať poznanie v danej oblasti v domácom, ale aj v medzinárodnom kontexte. Konfrontácia výskumných úloh v zahraničnom kontexte je dobrým zrkadlom a motivátorom pri ustavičnom zvyšovaní kvality výstupov.

(JM)

Vizitka

Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve SvF TU v Košiciach

Doc. Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, ING.PAED.IGIP | Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve SvF TU v Košiciach

Je docentom na Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V roku 2017 ukončil doktorandské štúdium a pôsobil ako postdoktorand v pozícii vedecko-výskumného pracovníka. V rokoch 2019 – 2022 zastával funkciu odborného asistenta a od roku 2022 je docentom na oddelení technológií a inovácií v stavebníctve.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky