Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu za vedu a techniku 2016 v kategórii Vedecko-technický tím roka získali aj pracovníci Stavebnej fakulty TUKE

VEDA NA DOSAH

Ocenený tím pod vedením prof. Ing. Stanislava Kmeťa, PhD.

Cena za vedu a techniku 2016 v kategórii Vedecko-technický tím roka patrí aj odboru Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Ocenený tím pracuje pod vedením prof. Ing. Stanislava Kmeťa, PhD. a je renomovaným odborníkom v oblasti: Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia).

Toto významné ocenenie bolo udelené za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov, schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia. Cenu si prevzali z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana na slávnostnom galavečere dňa 10. novembra 2016.

„Bolo to pre nás milé prekvapenie. Potešilo nás to a mali sme príjemný pocit hrdosti z toho, že bola ocenená naša dlhodobá práca a vedecké výsledky našich snažení,“ uviedol prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. Tento tím navrhla oceniť Slovenská rektorská konferencia a Rada vysokých škôl Slovenskej republiky. Udeľovanie ceny za vedu a techniku je vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Skutočne náročná práca

Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty TUKE sa vo svojej práci orientuje na aktuálne problémy teórie a navrhovania kovových, drevených, betónových, murovaných a materiálovo kombinovaných, najmä oceľobetónových a drevobetónových nosných prvkov, konštrukcií a veľkorozponových konštrukčných sústav. Tím prof. Ing. Stanislava Kmeťa, PhD., je zameraný na teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov, aplikovateľných v pozemnom i mostnom staviteľstve, schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia, ako sú vietor či seizmicita.

Ako sa uvádza pri odôvodnení zisku tohto významného ocenenia, členovia kolektívu pôsobiaci na Stavebnej fakulte TUKE sú synergicky zameraní na modelovanie, simuláciu, kontrolu a riadenie adaptívnych systémov na báze tensegrít, na vývoj a výskum spriahnutých prvkov aplikovateľných v inteligentných systémoch, ale aj na ich bezkontaktný monitoring pomocou novo vyvinutých senzorov na báze mikrodrôtov.

Rovnako sa zameriavajú na vývoj nových výpočtových metód a postupov v oblasti lomovej a kontaktnej mechaniky a mechanizmov poškodenia častí konštrukcií pri vzniku a šírení sa lomu na ich rozhraní, na tvorbu nových postupov pri modelovaní turbulentných účinkov vetra a seizmicity a na aerodynamické analýzy prvkov a sústav. Vedecko-výskumnú profiláciu vhodne dopĺňa orientácia na aktuálne problémy dopravného plánovania, cestného a železničného staviteľstva, geotechniky a mechaniky kontinua.

Tím prof. Ing. Stanislava Kmeťa, PhD.

Špičkové laboratórium

Čo by ale najviac z doterajšej práce svojho tímu vyzdvihol prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.? Hovorí, že najviac si cení založenie Centra excelentného výskumu nosných systémov a integrovanú snahu, ktorá viedla k vybudovaniu špičkového laboratória na európskej, ak nie aj svetovej úrovni. „Každá práca je náročná, keď sa robí s plnou zodpovednosťou. Vedecko-výskumná práca je postavená na tvorivosti, precíznosti a trpezlivosti. Má viacej dimenzií. Od každodennej vytrvalej činnosti spojenej s definovaním témy, tvorby a kalibrácie teoretických modelov, prípravy a realizácie experimentov, ich spracovania až po slastný pocit spojený s potvrdením hypotéz, verifikáciou výsledkov alebo vývojom nových systémov s požadovanými vlastnosťami,“ hovorí vedúci víťazného tímu.

Kvalita jeho spolupracovníkov v kolektíve je determinovaná kvalitou jednotlivcov a ich synergickým prepojením. „Kvalita je mierou dokonalosti. Záleží nám na tom, aby sa kvalita tímu zlepšovala, aby náš tím zložený z vynikajúcich pracovníkov a študentov, bol schopný pracovať s vysokou mierou dokonalosti, aby členovia medzi sebou komunikovali a vytvárali tvorivú pracovnú atmosféru.“

Pridaná hodnota pre mesto a región

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD. je presvedčený, že treba pokračovať v realizácii náročných vedeckých cieľova v publikovaní dosiahnutých výsledkov v tých najlepších svetových periodikách z našej vednej oblasti. „Našim cieľom je vytvoriť Univerzitný vedecký park Technicom, ktorý prinesie mestu a regiónu pridanú hodnotu, dokáže stabilizovať mladých ľudí v regióne, vytvorí im prostredie pre kreatívnu prácu a ponúkne im aj slušné finančné zabezpečenie. Ak by sa v Košiciach podarilo vytvoriť centrum Fraunhoferovho inštitútu, resp. jedno z jeho zahraničných pracovísk, tak by stúpla slovenská veda v medzinárodnom meradle a celkovom povedomí.“

Veda a vedci by mali podľa prof. Ing. Stanislava Kmeťa, PhD. viac prenikať medzi mladých ľudí a ich výsledky by sa mali dostať do širšieho povedomia našej verejnosti. „Aj keď sa médiá v tomto smere výrazne zdynamizovali, stále máme čo zlepšovať. Osobne sa mi veľmi páči a oceňujem aktivity typu Európska noc výskumníkov v slovenských mestách. Pravidelne sa ich zúčastňujem a teší ma rastúci záujem zo strany mladých ľudí,“ dodáva vedúci oceneného tímu zo Stavebnej fakulty TUKE.

 

Cena za vedu a techniku sa prvýkrát odovzdávala v roku 2014 a nahradila dovtedy odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

 

Zoznam všetkým ocenených v jednotlivých kategóriách nájdete na stránke podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku alebo v e-novinách Vedecký kaleidoskop

 

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Úvodné foto: z archívu prof. Stanislava Kmeťa

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky