Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slováci vyvinuli jedinečnú inováciu na monitoring studní a kvality vody

Andrea Fedorovičová

Unikátna technológia, použiteľná kdekoľvek na svete, bude už v blízkej dobe dostupná aj tunajším majiteľom studní.

Na novú inováciu sa môžu čoskoro tešiť aj majitelia slovenských studní. Zdroj: iStockphoto.com

Na novú inováciu sa môžu čoskoro tešiť aj majitelia slovenských studní. Zdroj: iStockphoto.com

Čistá voda znamená život a zdravie. K tejto životne dôležitej tekutine však nemá prístup každý a prognózy do budúcna sú viac než desivé. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bude až polovica populácie do roku 2025 trpieť nedostatkom vody. Aj preto každým rokom rastie záujem o vŕtané studne, a to nielen na Slovensku.

Voda zo studní nemusí byť pitná

Voda zo studní nemusí byť pitná. Upozornil na to napríklad prieskum v roku 2018, podľa ktorého bolo v danom čase v USA znečistených až 20 percent súkromných studní.

Slovenskú firmu GOSPACE LABS to motivovalo, aby pre americký trh navrhla riešenie. Je ním inovácia na monitoring studní a kvality vody MERATCH, ktorú vyvinuli v spolupráci so španielskou firmou poskytujúcou satelitné 5G pripojenie.

Poslúži ako systém včasného varovania v prípade nastávajúcich povodní alebo možnej kontaminácie vody.

Čoskoro aj na Slovensku

Vedenie spoločnosti GOSPACE LABS si uvedomuje, že extrémne suché počasie núti hľadať väčšiu istotu prístupu k vode v podobe vlastných vŕtaných studní aj čoraz viac Slovákov. Vodu využívajú predovšetkým na zavlažovanie záhrad, ale i na konzumáciu.

Tunajší majitelia studní sa preto môžu na inováciu tešiť už čoskoro tiež. „V GOSPACE LABS túto realitu vnímame, preto čoskoro začneme našu inováciu aktívne ponúkať aj lokálnym záujemcom,“ vyjadril sa generálny riaditeľ GOSPACE LABS Pavol Turčina.

Systém včasného varovania

Prístroj je schopný monitorovať prítomnosť kontaminantov vo vode meraním úrovne kyslosti pH a teploty, ako i prietoku vody a jej úrovne pri nasadení vo vybraných bodoch merania. Po pripojení k IoT (Internet of Things) sieti s nízkou latenciou, ako je satelitná konštelácia 5G od Sateliotu, odošle v prípade nezvyčajných situácií upozornenie. Unikátna technológia, ktorú už stihla oceniť aj americká The Water Council, teda poslúži i ako systém včasného varovania v prípade nastávajúcich povodní alebo možnej kontaminácie vody.

„GOSPACE LABS má vynikajúce výsledky v oblasti vodného hospodárstva a monitorovania v Európe. Konektivita Sateliotu poskytne zákazníkom inovácie MERATCH tie najlepšie služby. Pomôže im monitorovať ich studne, kdekoľvek sa budú nachádzať a upozorní ich na akékoľvek možné nebezpečenstvá,“ hovorí o spolupráci so Slovákmi CCO manažér Sateliotu Gianluca Redolfi.

Španielska spoločnosť je prvým satelitným operátorom, ktorý využíva štandardný protokol 3GPP, čo prináša konečnému používateľovi úžitok s cenovo dostupnými nákladmi na pripojenie, porovnateľnými s pozemnými.

„Majitelia a používatelia studní musia vždy vedieť, že voda je bezpečná a stopercentne pitná. S konšteláciou nanosatelitov môžeme zaručiť, že údaje získané zo senzorov technológie MERATCH sú aktuálne, presné a dostupné na celom svete. Keďže naše senzory sú už schopné pripojiť NTN spoločnosti Sateliot bez akýchkoľvek hardvérových úprav, riešenie MERATCH môže bezproblémovo fungovať s celulárnymi aj so satelitnými sieťami za veľmi prijateľnú cenu,“ hovorí o inovácii generálny riaditeľ GOSPACE LABS Pavol Turčina.

Ako monitorujeme vodu na Slovensku?

Na Slovensku sledujeme kvalitu rôznych typov vôd – pitnej, povrchovej, podzemnej, odpadovej – i množstvo vody pretečenej za určitý čas. Všetky uvedené pozorovania sú súčasťou pravidelného monitorovania vôd, ktoré zabezpečuje rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SRVýskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH).

Prípady, keď občania využívajú pitnú vodu z vlastných studní, ale aj otázky súvisiace s polievaním alebo s riešením odstraňovania znečistenia z potrubia, vody z bazénov a iných zdrojov má v kompetencii práve VÚVH.

Sledovanie kvality vody sa uskutočňuje spravidla na vybraných odberových miestach v závislosti od toho, za akým účelom sa dané miesto monitoruje. Príkladom môže byť sledovanie kvality vody Dunaja, ktoré sa uskutočňuje v mesačných intervaloch na odberových miestach slovenského úseku tejto rieky. Odberové miesta sú zvolené tak, aby sa mohla sledovať kvalita vody, ktorá priteká na územie SR a odteká z neho, aby sa zistil vplyv významných zdrojov znečistenia a posúdili sa trendy v kvalite vody najvýznamnejšieho európskeho toku. Podľa toho sú vybrané aj ukazovatele kvality vody.

Okrem toho sa VÚVH zaoberá tiež kvalitou podzemných vôd. Hodnotené sú pre jednotlivé útvary, pričom Slovensko má 106 útvarov podzemných vôd. Z toho je 16 útvarov podzemných vôd vymedzených v kvartérnych sedimentoch, 59 útvarov podzemných vôd v predkvartérnych horninách a na Slovensku máme 31 geotermálnych útvarov podzemných vôd.

Popri VÚVH sa na monitoringu slovenských vôd podieľajú aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (SVP, š. p.), a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

Programy monitorovania vôd sa vypracúvajú v súlade s Vodným plánom Slovenska najmenej raz za šesť rokov. Podrobnosti o zisťovaní výskytu, monitorovaní a hodnotení množstva, kvality a režimu povrchových vôd a podzemných vôd ustanovuje vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

Programy monitorovania vôd sa vypracúvajú samostatne pre každú oblasť povodia v členení osobitne pre povrchové vody, podzemné vody a chránené územia.

Tento text bol publikovaný pri príležitosti Svetového dňa monitorovania vôd, ktorý vyhlásila americká Nadácia pre čistú vodu 18. októbra 2002.

Zdroje: Satnews, Enviroportal, Vodaportal

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky