Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt, ktorý rieši trvalé a udržateľné zásobovanie EÚ nerastnými surovinami

VEDA NA DOSAH

projekt MIREU

Ako môžu európske regióny zabezpečiť trvalé a udržateľné zásobovanie EÚ nerastnými surovinami? Projekt Mining and Metallurgy Regions of EU – Horizon2020 MIREU sa zameriava na vytvorenie siete baníckych a metalurgických regiónov v celej Európe, ktorá pomôže regiónom vymieňať si poznatky a skúsenosti, keďže čelia výzve na vytvorenie a udržiavanie ťažobného priemyslu.

Jedným z partnerov projektu je Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií (FBERG)Technickej univerzity v Košiciach. Celkovo sa konzorcium MIREU skladá z 30 partnerov, z toho 17 regiónov z celej Európy.

„Keďže banské projekty sa vykonávajú na regionálnej a miestnej úrovni, regióny sú kľúčovými aktérmi pri zabezpečovaní pokračujúcej dodávky nerastných surovín do európskeho hospodárstva. Projekt MIREU spája banské a hutnícke regióny z celej Európy, aby spoločne pracovali na zlepšení podmienok pre udržateľný prístup a dodávku surovín v EÚ,“ uvádzajú riešitelia projektu.

Cieľom je identifikovať ekonomické, spoločenské, environmentálne a technické faktory, ktoré vedú alebo brzdia rozvoj banského a hutníckeho priemyslu v Európe. MIREU má takisto uľahčiť výmenu medzi všetkými zainteresovanými stranami v regiónoch a medzi nimi, ako sú regulačné orgány, politické a správne orgány, rozvojové agentúry, ťažobné podniky, mimovládne organizácie, ako aj verejnosť.

Usmernenia a odporúčania pre opatrenia, ktoré sa majú prijať na podporu udržateľného rozvoja ťažobného a hutníckeho priemyslu, budú vypracované v úzkej spolupráci s vybranými regiónmi z Európskej únie. Všetky výsledky zohľadnia regionálne geografické a ekonomické charakteristiky kultúrnej, spoločenskej a jazykovej rozmanitosti a ich historický vývoj.

Výsledky projektu majú byť zhromaždené na on-line portáli MIREU Knowledge Portal, ktorý bude voľne prístupný počas celého projektu. Aby sa zabezpečilo pokračovanie siete, po ukončení projektu má fungovať Európska rada baníctva a hutníctva.

 

Zdroj informácií a foto: https://mireu.eu/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky