Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt celoživotného vzdelávania v sektore ťažby, recyklácie a odpadového hospodárstva rieši FBERG TUKE

VEDA NA DOSAH

projekt DIM ESEE

O vzdelávanie v oblasti baníctva, hlbokej ťažby a inteligentného baníctva sa snaží projekt „Dubrovnik International ESEE Mining school” – Medzinárodná ESEE banská škola v Dubrovníku (skratka DIM ESEE). Financie naň poskytol Európsky inovačný a technologický inštitút (European Institute of Innovation and Technology, EIT), pričom projektové konzorcium pozostáva z ôsmych kľúčových inštitúcií vyššieho vzdelávania a výskumu z oblasti východnej a juhovýchodnej Európy (región ESEE); vedúcim partnerom je Fakulta baníctva, geológie a ropného inžinierstva (Záhrebská univerzita). Za slovenskú stranu projekt rieši Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach (FBERG TUKE). 

Hlavným cieľom je prenos poznatkov, ako aj posilnenie inovačných kapacít v sektore ťažby, recyklácie a odpadového hospodárstva. Ide o projekt celoživotného vzdelávania, ktorý sa má realizovať v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami vo všetkých krajinách projektu konzorcia. Počas štyroch rokov realizácie projektu (2017 – 2020) majú byť analyzované kľúčové témy komunikované v jednotlivých rokoch realizácie projektu.

Rok 2017 sa niesol v znamení témy manažmentu nulového odpadu (Zero waste management). Partneri projektu prerokovali niekoľko dôležitých otázok: Ako chrániť prírodné zdroje? Ako recyklovať a využívať ťažbu a priemyselný odpad ako cenné zdroje pre stavebný sektor? Ako znížiť vplyv týchto nových prístupov na životné prostredie? Zaoberali sa takou problematikou, ako je recyklácia vo všeobecnosti – vrátane aspektov právnych predpisov, metód recyklácie ťažby a priemyselného odpadu, vybraných osvedčených postupov týkajúcich sa oceľovej trosky; aplikácií v stavebníctve.

Ďalej to bolo rozsiahle skládkovanie priemyselného, banského a komunálneho odpadu v celom regióne a jeho využitie v stavebníctve; rekultivácia kontaminovaných území, znečistených minulými priemyselnými a ťažobnými činnosťami; preukázanie trvalo udržateľného ďalšieho čistenia vody z malých čistiarní odpadových vôd; ale aj posilnenie cirkulárneho hospodárstva prostredníctvom priemyselnej symbiózy a demonštrácie na vybraných prípadoch, ako na jednej strane využívanie nástrojov na získavanie a rozhodovanie údajov a demonštrovanie možných inovatívnych procesov a služieb, ktoré umožňujú opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie výrobkov a materiálov na druhej strane; vplyv na životné prostredie a prínos recyklácie odpadu – využívanie nástrojov hodnotenia životného cyklu.

Pre rok 2018 platila téma Deep intelligent mining (Hlboké inteligentné baníctvo), pričom účastníci mali príležitosť dozvedieť sa viac a diskutovať o témach, akými sú napríklad hlavné výzvy hlbokej ťažby, riadenie tlaku na stenu, environmentálne otázky, zdravie a bezpečnosť hlbokej ťažby, prístup a infraštruktúra v hlbokých baniach a prípadové štúdie v tomto odvetví.

V dňoch 14. do 19. októbra 2019 je naplánovaná škola DIM ESEE 2019, ktorá sa uskutoční v Dubrovníku (medziuniverzitné centrum). Témou budú malé banské lokality. No a ďalší rok, v termíne od 12. do 17. októbra 2020 sa bude konať školenie na tému recyklácia.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://dim-esee.eu/about/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

UVerejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky