Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie Vedec roka SR 2018 v kategórii Inovátor roka získal prof. Ján Piteľ

Marta Bartošovičová

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD.

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. je uznávaným odborníkom v oblasti procesnej automatizácie a riadenia strojov a procesov. V rámci svojej dlhoročnej vedeckovýskumnej činnosti riešil viacero projektov zameraných na výskum a vývoj manipulačných zariadení na báze pneumatických umelých svalov, riadenia výroby a dodávky tepla, riadenia spaľovacích procesov biomasy a pod. Výsledkom tejto vedeckovýskumnej činnosti je množstvo publikácií v zborníkoch z domácich a zahraničných konferencií a publikácií v domácich a zahraničných časopisoch vrátane karentovaných. Dôkazom kvality jeho publikačných výstupov je viac ako 200 SCI citácií a Hirschov index 12 v databáze SCOPUS a 6 v databáze Web of Science.

Významným aspektom profesionálnej činnosti prof. Jána Piteľa je jeho prínos k transferu poznatkov z vedeckovýskumnej činnosti do praxe. Už ako mladý pracovník výskumu v niekdajšom Výskumnom ústave kovopriemyslu a následne ako samostatný konštruktér v štátnom podniku a akciovej spoločnosti VUKOV Prešov bol spoluautorom zlepšovacích návrhov pre zvýšenie efektívnosti výrobného procesu robotov a manipulátorov. Aj po nástupe na Strojnícku fakultu Technickej univerzity v Košiciach pokračoval v aktívnej spolupráci s praxou, výsledkom ktorej bolo množstvo nových technických riešení v oblasti riadenia výroby a dodávky tepla úspešne aplikovaných v praxi nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Všetky články z Vedca roka SR 2018

V poslednom období je na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove zodpovedným riešiteľom projektov zameraných na konštrukciu a riadenie manipulačných zariadení na báze pneumatických umelých svalov s viacerými stupňami voľnosti a projektov zameraných na predikciu spotrieb energií využitím techník výpočtovej inteligencie dôležitej pre znižovanie energetickej náročnosti výroby a dodávky tepla. Výsledkom inovatívnej činnosti prof. Jána Piteľa je 18 udelených patentov, 30 autorských osvedčení na úžitkové vzory a 22 zverejnených prihlášok patentov, ktorých je spoluautorom. To všetko je dôkazom jeho schopnosti generovať nové myšlienky riešenia technických problémov a schopnosti získané poznatky nielen aplikovať, ale zhodnotiť aj ich novosť.

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. Inovátor roka 2018

Prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. – Inovátor roka 2018

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ocenenie Vedec roka SR v kategórii Inovátor roka ste získali za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi. Aký je predpoklad, že sa tieto inovácie uplatnia v praxi?

J. PITEĽ: Inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi, ktorých som spolupôvodcom, by som z hľadiska uplatnenia v praxi rozdelil do dvoch základných kategórií. Prvá kategória sú technické riešenia, ktoré sú už otestované v praxi, resp. sú v súčasnosti testované. Patria sem najmä inovatívne riešenia v oblasti riadenia a monitorovania procesov výroby a dodávky tepla. Tieto vznikli a boli úspešne aplikované v rámci výskumno-vývojovej spolupráce nášho fakultného pracoviska s praxou a tiež v rámci riešenia projektov aplikovaného výskumu, ako napríklad úspešne vyriešeného projektu zo štrukturálnych fondov Európskej únie pod názvom „Výskum a vývoj inteligentných systémov riadenia výroby a dodávky tepla na báze biomasy“ a v súčasnosti riešeného projektu APVV pod názvom „Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie“.

Druhá kategória sú technické riešenia, ktoré sú výsledkom vedeckovýskumnej činnosti v rámci základného výskumu. Patria sem niektoré inovatívne riešenia v oblasti konštrukcie a riadenia strojov, a to najmä manipulačných zariadení poháňaných pneumatickými umelými svalmi. Tieto riešenia by som považoval tak trochu za nadčasové z hľadiska uplatnenia v praxi, hoci viacero z nich sme úspešne otestovali, resp. testujeme na funkčných vzoroch v rámci riešenia projektov základného výskumu. Dosiahnuté výsledky publikujeme vo významných zahraničných časopisoch a zborníkoch z medzinárodných konferencií s pozitívnym ohlasom na publikované výstupy. To je jedným z predpokladov pre získanie projektov aplikovaného výskumu, ktoré môžu výrazne napomôcť uplatneniu týchto technických riešení v praxi.

Ocenenie Inovátor roka odovzdal prof. Jánovi Piteľovi generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňaf-Jan-Turna-CVTI SR

Ocenenie Inovátor roka odovzdal prof. Jánovi Piteľovi generálny riaditeľ CVTI SR prof. Ján Turňa

M. B.: Čo považujete za najdôležitejšie pri inovatívnej činnosti?

J. PITEĽ: Samozrejme, základom je tvorivé technické myslenie, ktoré je potrebné podporovať a rozvíjať u mladej generácie na všetkých stupňoch vzdelávania. Ja som mal to šťastie, že už na ZDŠ v Stakčíne v špecializovaných učebniach fyziky, chémie a taktiež v pracovných dielňach (napríklad aj u suseda v pivnici) som sa mohol oboznámiť so základnými princípmi techniky. Podobne to bolo aj na SPŠ elektrotechnickej  v Michalovciach a Vysokej škole technickej v Košiciach. Veľkou školou pre mňa bolo pôsobenie vo VUKOV-e Prešov, kde zo strany nadriadených a kolegov bola značná podpora novým technickým riešeniam a ich aplikácii v praxi. Našťastie tomu tak bolo, a aj je, počas môjho pôsobenia na Technickej univerzite v Košiciach, kde priaznivé univerzitné prostredie umožňuje a podporuje slobodné bádanie. Veľmi dôležité však je, aby táto vedeckovýskumná činnosť, resp. jej časť, smerovala aj k praktickému využitiu jej výsledkov v spolupráci s praxou tak, ako je to v súčasnosti napríklad na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove. K tomu je potrebná efektívna tímová spolupráca, bez ktorej je ťažko aplikovať aj mimoriadne zaujímavé myšlienky jednotlivca.

Ocenený prof. Ján Piteľ vystúpil s ďakovným príhovorom

Ocenený prof. Ján Piteľ vystúpil s ďakovným príhovorom

M. B.: Je v súčasnosti dostatočný záujem o štúdium na Fakulte výrobných technológií TUKE? Chceli by ste niečo odkázať budúcim študentom?

J. PITEĽ: Záujem o štúdium na Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove od jej vzniku v roku 1992 postupne narastal až po naplnenie maximálnych kapacitných možností. Potom však došlo k poklesu záujmu o štúdium v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku, ale aj zvýšenému počtu študentov odchádzajúcich študovať najmä do Českej republiky. Našťastie v poslednom období sa tento trend otočil aj vďaka nárastu študentov zo zahraničia (Ukrajina, India) a počet študentov na fakulte opäť rastie. Prispela k tomu aj výrazná modernizácia fakulty v rámci projektov financovaných z rôznych domácich aj zahraničných zdrojov. V súčasnosti fakulta patrí k špičkovým vedeckovýskumným pracoviskám na Slovensku vrátane širšieho regiónu strednej a východnej Európy v oblasti progresívnych výrobných technológií s priamym prenosom poznatkov z výskumu do výučby a praxe. To sa pozitívne prejavuje v záujme o absolventov fakulty zo strany praxe najmä v najatraktívnejších študijných programoch, ako napríklad Počítačová podpora výrobných technológií, Technológie automobilovej výroby a Manažment výroby.

Budúcim študentom by som rád odkázal, že majú možnosť študovať na fakulte kvalitou úplne porovnateľnej s univerzitnými pracoviskami podobného zamerania v strednej a východnej Európe. Pracoviská fakulty vo výskume a výučbe sledujú najnovšie trendy v oblasti nekonvenčných technológií (aditívne technológie, vodný prúd, laser, plazma), kustomizovanej výroby, reverzného inžinierstva, asistovanej montáže, virtuálnej reality, monitoringu technických systémov, obnoviteľných zdrojov energie a pod. Pre podporu konceptu Priemysel 4.0 Fakulta výrobných technológií TUKE pripravuje v súčasnosti nové študijné programy v oblasti digitálnych a inteligentných technológií v priemysle v súlade s prijatou stratégiou digitálnej transformácie SR do roku 2030.

Prof. Ján Piteľ na pracovisku

Prof. Ján Piteľ na pracovisku

M. B.: Aký máte názor na získavanie skúseností v zahraničí?

J. PITEĽ: Spolupráca so zahraničím môže výrazne napomôcť rozvoju vedy a techniky na Slovensku. Skúsenosti získané počas pobytov na významných zahraničných univerzitách a poznatky získané účasťou na významných medzinárodných konferenciách boli a sú výraznou podporou pri riešení výskumných úloh aj na Fakulte výrobných technológií TUKE. Osobné kontakty so zahraničím majú veľký význam pre možnosť potencionálnej a následne aj reálnej účasti na riešení medzinárodných projektov financovaných zo zahraničia. S rozvojom informačno-komunikačných technológií v posledných rokoch však rastie význam aj výmeny poznatkov a skúseností nielen prostredníctvom osobných kontaktov, ale aj cez zdieľané laboratóriá a pracoviská. Problémom sú odchody mladých ľudí (osobitne s potenciálom vedecky pracovať) do zahraničia, pretože väčšina z nich sa po získaní skúseností v zahraničí už nevráti späť na Slovensko a keď áno, tak najmä do Bratislavy. Prioritou by malo byť vytvorenie podmienok pre vedeckú výchovu a následné pôsobenie vo výskume na Slovensku nielen našich mladých ľudí, ale aj zo zahraničia. Na Fakulte výrobných technológií TUKE máme s tým už prvé pozitívne skúsenosti.

Prof. Ján Piteľ a záujem médií

Prof. Ján Piteľ a záujem médií

M. B.: Čo pre Vás znamená ocenenie Vedec roka SR v kategórii Inovátor roka?

J. PITEĽ: Jednoznačne to považujem za ocenenie kvality pracoviska, na ktorom v súčasnosti pôsobím, a to Technickej univerzity v Košiciach, Fakulty výrobných technológií so sídlom v Prešove, ale aj predchádzajúcich pracovísk, a to Strojníckej fakulty TUKE a VUKOV Prešov a spolupracujúcich firiem z praxe, ako napríklad PAUFEX Prešov, KOOR Bratislava. Toto ocenenie patrí tiež súčasným aj bývalým mojim kolegom, bez spolupráce s ktorými by inovatívne technické riešenia nevznikli a ani neboli aplikované. Osobne pre mňa je toto ocenenie výzvou pre ďalší rozvoj a posilnenie vedeckovýskumných aj vývojových aktivít v súvislosti s aplikáciou princípov štvrtej priemyselnej revolúcie v monitorovaní a riadení priemyselnej výroby a taktiež aj výroby a dodávky tepla. Koncept Priemysel 4.0 je nosným vedeckovýskumným zameraním Katedry priemyselného inžinierstva a informatiky na Ústave riadenia výroby Fakulty výrobných TUKE so sídlom v Prešove, čo je predpokladom vzniku nových inovatívnych technických riešení v tejto oblasti aj v budúcnosti.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. Aj v mene redakcie Vám gratulujeme k oceneniu.

 

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu prof. Ing. Jána Piteľa, PhD.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky