Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V boji proti AIDS pomocou nanočastíc

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /vírus/

Bojovať proti tak vážnej chorobe, akou je AIDS, sa vedci snažia pomocou najnovších technológií. S vývojom efektívnej očkovacej látky im momentálne pomáhajú nanočastice.

„Pripravujeme komplexy syntetických HIV peptidov (malých bielkovín odvodených zo štruktúry HIV) a ich nosičov, ktorými sú rôzne druhy nanočastíc. Tieto komplexy následne charakterizujeme a študujeme ich interakcie s modelovými biologickými membránami použitím rôznych biofyzikálnych metód. Našim spoločným cieľom je vyselektovať čo najefektívnejší HIV syntetický peptid a jeho nosič – v zmysle schopnosti ich vzájomnej väzby a transportu cez lipidovú dvojvrstvu dendritických buniek,“ vysvetľuje Mgr. Zuzana Garaiová, PhD. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (zodpovedný riešiteľ prebiehajúceho projektu SK-PL-2015-0021 realizovaného s finančnou podporou APVV).

Pravdou je, že od objavenia vírusu HIV a s ním spojeného ochorenia AIDS bolo realizovaných už mnoho aktivít zameraných na jeho elimináciu a zastavenie ďalšieho šírenia epidémie. Klasické prístupy vakcinácie však zlyhávajú. Ako veľmi pravdepodobné sa ukazuje, že vývoj efektívnej očkovacej látky by mohol byť zavŕšený aj pomocou nanotechnológií, ktoré by mohli podporiť biologickú aktivitu očkovacej látky.

Oddelenie biofyziky na Katedre jadrovej fyziky a informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK v Bratislave) v spolupráci s poľskou univerzitou v Lodži intenzívne pracuje na vývoji HIV vakcíny s konceptom použitia nanočastíc – konkrétne dendrimérov a zlatých nanočastíc.

V rámci predklinických štúdií mali vedci za cieľ identifikovať, syntetizovať a overiť biologickú aktivitu prípravku – potenciálnej vakcíny proti HIV a jej súčastí. Do medzinárodnej spolupráce je okrem slovenských a poľských vedcov zapojená aj španielska skupina z Univerzity Alcalá de Henares, ktorá pripravuje rôzne druhy nanočastíc, ako aj španielsky tím z Univerzitnej nemocnice Gregorio Marañón, študujúci internalizáciu komplexov do dendritických buniek.

HIV vakcína na báze nanočastícV spolupráci s poľskými kolegami sa vedcom UK v Bratislave podarilo potvrdiť schopnosť troch typov HIV – syntetických peptidov špecificky sa viazať s vybranými a preštudovanými typmi nanočastíc. K dispozícii majú experimentálne zariadenia, pomocou ktorých vedia pripraviť modely biologickej membrány a tieto analyzovať z hľadiska rôznych fyzikálnych parametrov. Biologická membrána je jednou z prvých bariér, ktorú musí HIV – syntetický peptid a nanočastica ako jeho nosič prekonať, aby mohla dopraviť terapeutickú substanciu do antigén – prezentujúcich buniek. Na modelových membránach sa našim vedcom podarilo preskúmať typ a silu interakcie študovaných systémov, ktorá bola v prípade samotných (nekomplexovaných) HIV peptidov nižšia v porovnaní s peptidmi v komplexe s nanočasticami. Tieto zistenia poukazujú na potenciál vybraných nanočastíc spolupôsobiť s lipidovou vrstvou a dopraviť tak HIV syntetické peptidy do vnútra buniek.

Vývoj akejkoľvek novej terapeutickej látky je náročným procesom. Účelom predklinického skúšania je preukázať a stanoviť biologické účinky vrátane výskytu a závažnosti nežiaducich účinkov. Až následne sa môže pristúpiť k podaniu testovanej látky človeku (fáza I až III klinického skúšania), aby sa minimalizovali zdravotné riziká spojené s jej aplikáciou.

„Vysoko oceňujem aktivitu našich vedeckých pracovníkov, ktorí sa rozhodli venovať jednému z najnebezpečnejších prenosných ochorení a hľadať spôsoby jeho eliminácie, medzi ktoré môže v budúcnosti patriť aj HIV vakcína,“ dodal rektor UK v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

 

Informácie a foto poskytla: PhDr. Andrea Földváryová , vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

popiska: Dr. Zuzana Garaiová z FMFI UK v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky