Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti stredných škôl si vyskúšali jeden deň vysokoškoláka

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /cintersimone/

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) si študenti stredných škôl vyskúšali jeden deň vysokoškoláka. V dňoch 22. a 23. mája 2018 zažili záujemcovia zaujímavé prednášky, cvičenia či laboratórne merania. S vysokoškolským prostredím a štúdiom sa oboznámili vďaka podujatiu Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka. Uvedená aktivita bola ponúkaná stredným školám v čase maturitných skúšok. Študenti nematuritných ročníkov stredných škôl si tak mohli individuálne zapísať z ponuky predmetov tie, ktoré ich najviac zaujímali. Zostavili si individuálny študijný program a na celý deň, resp. na dva sa stali vysokoškolákmi.

V rámci študijného programu Fyzika kondenzovaných látok sa oboznámili s témou Ako funguje nano-svet. Išlo o ukážku z predmetu: Nanomateriály a nanotechnológie. Predmet poskytol jasným a názorným spôsobom informácie o delení nanomateriálov z hľadiska rozmernosti (tenké vrstvy, tenké filmy a povrchy; carbonové nanotuby, anorganické nanotuby, nanodrôty, biopolyméry, nanočastice, fullerény, dendriméry, quantové body), z hľadiska spôsobov prípravy a z hľadiska ich aplikačného využitia. „Z aplikačného využitia sme sa sústredili na použitie nanomateriálov v biotechnológiách a nano-medicíne (nosiče liečiv, materiály pre MRI, nanomateriály pri liečbe rakoviny, v informačno-telekomunikačných technológiách a optoelektronike ako kvantové kryptografy a fotónové kryštály pre kvantové počítače). Študenti sa oboznámili s možnými rizikami používania nanomateriálov a nanotechnológií: škodlivý dopad na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.,“ uvádzajú organizátori podujatia. Prednášajúcim bola doc. RNDr. Adriana Zeleňáková, PhD.

Sondy do nanosveta – takú tému mali stredoškoláci v rámci ukážky z predmetu: Skenovacie sondové mikroskopie. Účastníci sa pomocou moderných prístrojov pokúšali zobrazovať a premiestňovať jednotlivé atómy. „Umožňuje nám to vytvárať a skúmať nanoštruktúry s nevšednými vlastnosťami. Môžeme tak meniť svet k lepšiemu atóm po atóme,“ dopĺňajú organizátori. Prednášajúcim bol Mgr. Tomáš Samuely, PhD.

*********************************************

Celkovo bolo pre študentov stredných škôl pripravených 45 prednášok, cvičení a seminárov v 66 časových termínoch, a to z odborov: matematika, fyzika, informatika, chémia, biológia, ekológia a geografia. Išlo o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú prednášatelia mierne upravili. Študenti svoje prihlasovanie zabezpečili elektronicky prostredníctvom internetového portálu

„Iste si pri úvahách o svojom budúcom štúdiu na vysokej škole kladiete mnoho otázok, rozhodujete sa o vhodnom zameraní a zamýšľate sa, či a ako dané štúdium zvládnete. Vysokoškolské prostredie vám ponúka mnoho nových možností, nový prístup k štúdiu, kvalitnejšie vybavenie laboratórií, ale aj vyššiu náročnosť,“ prihovárali sa organizátori stredoškolákom s cieľom vzbudiť ich záujem o účasť na podujatí Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, pričom sa konal už tretí ročník.

„Našou snahou je predstaviť zaujímavé témy z oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky, prezentovať kvalitné vysokoškolské prostredie pre štúdium v blízkosti domova a usmerniť žiakov pre výber voliteľných hodín na strednej škole práve s orientáciou na prírodné vedy, matematiku a informatiku,“ uviedol dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Na tohoročné podujatie Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka sa prihlásilo 364 žiakov z 32 stredných škôl.

 

Informácie poskytol: doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /cintersimone/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky