Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ľudmila Balogová získala ocenenie Osobnosť vedy a techniky 2017

Marta Bartošovičová

Ing. Ľudmila Balogová, z VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol  galavečer v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 9. novembra 2017, v rámci ktorého ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. Ing. Ľudmila Balogová, z VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o., získala ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky.

Ing. Ľudmila Balogová je absolventkou Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove. Po nástupe do pracovného pomeru vo VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. v Žiline v roku 2002 začala pracovať v textilnom odbore ako výskumná pracovníčka. Iniciatívnym a inovatívnym prístupom k plneniu pracovných úloh sa rýchlo prepracovala medzi vedúce osobnosti výskumu v ústave.

Pôvodne pracovala na výskumných projektoch orientovaných do oblasti vývoja nových sortimentov technických textílií (napr. geotextílie, filtračné textílie, textílie so zníženou horľavosťou a pod.), z ktorých časť sa realizovala v priemyselnej výrobe. Následne pracovala na projektoch spojených s výskumom multifunkčných textílií na ochranu a bezpečnosť človeka s aplikáciou nanotechnológií pri ich zošľachťovaní. V pozícii vedúcej tímu výskumu a vývoja koordinovala a koordinuje výskumné projekty podporené APVV, resp. z eurofondov.

V posledných rokoch, v spolupráci so Žilinskou univerzitou, sa venuje výskumu inteligentných textílií a odevov, ktoré sú chránené úžitkovým vzorom a prihláškou patentu. Podieľala sa na riešení 12 vedecko-technických projektov, z toho trikrát ako zodpovedný riešiteľ projektu a päťkrát ako zodpovedný riešiteľ čiastkovej úlohy.

Ing. Balogová má bohatú publikačnú činnosť, ktorú prezentuje na konferenciách na medzinárodnej úrovni (12 publikácií) aj národnej úrovni (10 publikácií), resp. v odborných časopisoch, citovaných vo Web of Science a databáze Scopus. Je autorkou a spoluautorkou dvoch patentov a štyroch úžitkových vzorov. Pripravila technické podklady na výrobu 26 prototypov výrobkov a 10 inovovaných technológií v textilnej a odevnej výrobe.

V súvislosti s udelením ocenenia sme Ing. Ľudmilu Balogovú požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pani inžinierka, v rámci Týždňa vedy a techniky ste si prevzali z rúk pani ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej prestížne ocenenie Osobnosť vedy a techniky. Ako vnímate toto ocenenie a čo pre Vás znamená?

Ľ. BALOGOVÁ: Ocenenie Osobnosť vedy a techniky bolo pre mňa v prvom rade veľkým prekvapením. Bolo pre mňa veľkou cťou získať toto ocenenie, nakoľko si myslím, že nominovaných na toto ocenenie určite nebolo málo a keby sme išli do hĺbky práce tých, ktorí boli nominovaní, každý jeden z nich by si toto ocenenie zaslúžil. Preto si toto cenenie veľmi vážim a vnímam ho ako uznanie za prácu ktorú robím, ktorá ma napĺňa, má svoj význam a zmysel pre spoločnosť. Je pre mňa záväzkom, inšpiráciou a povzbudením do budúcnosti.

Ing. Ľudmila Balogová počas príhovoru po prebratí ocenenia

M. B.: Cena za vedu a techniku Vám bola udelená za progresívne výskumné výsledky v oblasti inteligentných textílií, technických textílií, textílií na ochranu a bezpečnosť človeka a ich realizáciu v priemyselnej praxi. Môžete nás aspoň stručne oboznámiť s vašim výskumom?

Ľ. BALOGOVÁ: V prvom rade chcem poznamenať, že výskum nie je postavený na práci jednotlivca, ale vždy ide o výsledky tvorivého kolektívu ľudí. Počas mojej výskumnej praxe som sa orientovala najmä na textílie, ktoré by mali človeku pomôcť, uľahčiť mu prácu, prípadne ho ochrániť. Na začiatku mojej výskumnej praxe to boli najmä textílie a odevy so zníženou horľavosťou, resp. ochranou proti UV žiareniu. Dnes to už samozrejme nie je nič nové, ale v čase pred 10 – 15 rokmi bola ochrana pred škodlivými účinkami UV žiarenia pomerne dosť aktuálnou témou. Neskôr to boli aj technické textílie, ako napr. netkané textílie so superabsorpčnými vlastnosťami na ochranu pred povodňami, resp. netkané textílie na separáciu biologického odpadu. Z množstva výsledkov by som rada spomenula aj multifunkčnú textíliu s maskovacími vlastnosťami, hydrofóbnou úpravou a antibakteriálnymi vlastnosťami, ktorú sme vyvinuli v spolupráci s Ministerstvom obrany SR za účelom ochrany vojaka na bojisku.

V posledných rokoch som sa zamerala na výskum v oblasti inteligentných textílií a odevov, na ktorom pracujem spolu s riešiteľmi so Žilinskej univerzity v Žiline. Jedná sa o multidisciplinárny výskum v oblasti textilných materiálov, komunikačných technológií a biomedicíny. Osobne si veľmi vážim, že môžem pracovať v takom tvorivom kolektíve ľudí, s ktorými posúvame hranice nepoznaného.

M. B.: Na ktoré dosiahnuté výsledky ste najviac hrdá a aká je, resp. bude ich realizácia v praxi?    

Ľ. BALOGOVÁ: Za najväčší pracovný úspech vo svojom živote považujem výskum v oblasti inteligentných textílií a odevov. Ako som už spomínala, s kolegami zo Žilinskej univerzity v Žiline sa nám podarilo vyvinúť prototyp inteligentného odevu určeného na monitorovanie zdravotného stavu človeka. Jedná sa o inteligentné tričko so zabudovanými textilnými elektródami, decentralizovanou elektronikou a vlastnou mobilnou aplikáciou, ktoré je určené na snímanie, prenos, zaznamenanie a vyhodnotenie bioelektrického signálu, vyvíjaného srdcovou aktivitou človeka nasnímaného vo forme elektrokardiogramu (EKG) v reálnom čase. Na medzinárodnej výstave „Trenčín mesto módy 2017 – Legenda sa vracia“ spomedzi 180 prihlásených výrobkov, získal prototyp inteligentného odevu ocenenie „Zlatá Fatima“ v kategórii „Nové technológie“. Jedná sa o prototyp trička, ktorý je v súčasnosti vo fáze testovania, preto si na jeho realizáciu v praxi ešte chvíľočku musíme počkať.

M. B.: Máte už predstavu o ďalšom smerovaní Vášho výskumu?    

Ľ. BALOGOVÁ: Aj keď hranice a možnosti výskumu sú nekonečné, chcela by som sa aj naďalej venovať výskumu v oblasti inteligentných odevov pre cieľovú skupinu ľudí s kardiovaskulárnym ochorením. Na Slovensku patria kardiovaskulárne ochorenia medzi najčastejšie vyskytujúce sa neinfekčné ochorenia a príčiny smrti a až deväť z desiatich Slovákov má minimálne jeden rizikový faktor pre vznik kardiovaskulárneho ochorenia. Táto štatistika je alarmujúca a preto už aj dnes pracujeme na inovácii vlastných výsledkov výskumu v oblasti inteligentných odevov druhej generácie.

M. B: Ako najradšej relaxujete?

Ľ. BALOGOVÁ: Najväčším relaxom je pre mňa dobrá kniha a prechádzky v prírode. No najväčším zdrojom energie je pre mňa aj pocit bezpečia v kruhu rodiny a teplo domova.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor a aj v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu Ing. Ľudmily Balogovej

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky