Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Využitie leteckého 3D laserového skenovania na Žilinskej univerzite

VEDA NA DOSAH

ukážka z prednášky

Využitie leteckého 3D laserového skenovania na Žilinskej univerzite – to je príspevok Andreja Nováka z Katedry leteckej dopravy, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý odznel počas tohoročných Extrapolácií. 

Katedra leteckej dopravy vychováva profesionálnych pilotov a leteckých inžinierov. Faktom je, že letecká doprava narastá; do roku 2040 sa má zdvojnásobiť počet prepravených cestujúcich zo 4 miliárd na 7,8 miliárd. Tím začal svoje aktivity vyvíjať vďaka štrukturálnemu projektu Brokerského centra pre transfer inovácií v leteckej doprave – získali tak potrebnú infraštruktúru, technológie, vybavenosť, ale aj lietajúce laboratórium. Medzi prvé činnosti katedry patrila letecká fotogrametria – letecké snímkovanie a 3D laserové skenovanie. Spolupracujú okrem iného s Archeologickým ústavom SAV Nitra, ale aj geodetmi, STU, NDS či Národným lesníckym centrom.

Aký je priebeh práce realizačného tímu na Katedre leteckej dopravy? Najskôr prichádza špecifikácia zákazky od partnera, pripravujú konkrétnu misu, tú si nechávajú odobriť na Ministerstve obrany SR – kompetentní  majú právo ich misiu odmietnuť. Po schválení vykonávajú danú misiu. Môže ísť o celoplošné snímkovanie alebo snímkovanie menších objektov; či len 3D laser skenovanie alebo aj vizuálne výstupy, teda letecké meracie snímky. Dokumenty sa posielajú ďalej poštou, aby sa prvotné materiály posúdili a boli ďalej spracované.

Aktivít má katedra veľmi veľa, napr. aj mapovanie líniových stavieb či mapovanie budov a stavieb, modelovanie budov, tie sa môžu neskôr implementovať priamo do digitálnych terénov. Aby bol terén hodnoverný, získané dáta realizačný tím spracuje a neskôr implementuje do simulátorov, na ktorých vykonávajú výcvik budúci piloti.

Čo sa týka budúcnosti, k jednej z posledných aktivít patrí to, že majú schválené letecké práce aj na bezpilotné prostriedky, v rámci toho výcvik budúcich pilotov bezpilotných prostriedkov.

Aj táto téma bola súčasťou podujatia Extrapolácie, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Tým tohoročným bola Žilina. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií, pričom cieľom je podpora rozvoja IT vo vzdelávaní, výskume a podnikaní na Slovensku.

V termíne od 15. 9. až do 31. 10. 2018 sa konalo množstvo výstav, motivačných prednášok, prezentácií a exkurzií organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT s cieľom motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v tejto oblasti.

Hlavnými cieľmi podujatia Extrapolácie 2018 je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti, motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT, pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017) a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka školstva, vedy, výskumu a školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Garantmi a partnermi sú okrem Žilinskej univerzity v Žiline aj Ústav informatiky SAV, združenie Z@ICT, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá ako Košice, Bratislava a Banská Bystrica, v ktorých sa uskutočnili mnohé motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

Viac informácii o podujatí

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.youtube.com/watch?v=qQFrTQ_D9aU

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnil: LČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky