Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Budova Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku v areáli SAV na Patrónke

Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku (ďalej len Stála výstava) sa nachádza v areáli SAV na Patrónke a patrí Výpočtovému stredisku SAV. Jej cieľom je prezentácia predmetov a dokumentov dokladujúcich práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií na Slovensku v kontexte vývoja vo svete so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti.

Vzhľadom na lokalitu, kde Stála výstava vznikla je väčšina exponátov z výskumu na Ústave technickej kybernetiky SAV (UTK SAV). Stála výstava je realizovaná na základe Čl. XXII Štatútu SAV, Akademické symboly, bod 4., ktorý znie: Akadémia dokumentuje svoju históriu a históriu vedy a zhromažďuje diela a predmety, ktoré s ňou súvisia“. Je výsledkom akvizičnej, popularizačnej a prezentačnej činnosti Minimúzea výpočtovej techniky ako organizačného útvaru Výpočtového strediska SAV (VS SAV) od roku 2001. Prehliadky expozícií sa organizujú najmä pre exkurzie žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj pre prvé ročníky univerzít, kde sa prednáša história výpočtovej techniky a samozrejme aj pre skupiny odbornej verejnosti. V dobe Extrapolácií 2016 bude výstava otvorená pre verejnosť každý utorok a štvrtok od 14.00 do 18.00 hod.

Akousi kostrou expozícií je časový rad počítačov, tak ako postupne na ÚTK SAV vznikali: 1958 Analógový počítač SAV, 1973 RPP-16, 1975 SMEP, 1977 UART, 1985 robot OJ10, 1987 SIMD, 1989 RISC (32-bitový procesor na jednom čipe). Významný rad tvoria osobné počítače slovenskej proveniencie: PMI80 a PMD 85 (TESLA Piešťany), DIDAKTIK (Didaktik Skalica), PP01, PP06 (ZVT Banská Bystrica) a ďalšie, najmä periférie počítačov SMEP (VÚVT Žilina, ZVT Banská Bystrica). Chýbajúcim exponátom je kompletný počítač zo systému SMEP. K týmto slovenským výrobkom sa radia počítače, ktoré boli zakúpené v zahraničí, ale boli významnou mierou použité na podporu nášho výskumu. Boli to počítače 1962 ZRA-1 (Nemecko), 1967 GIER (Dánsko), 1972 MEDA (Československo), 1975 PACER 600 (USA), 1976 PDP-11/40 (USA), 1985 PRAVEC (Bulharsko), 1987 Acorn RISC machine (Veľká Británia). Títo viditeľní reprezentanti znamenali aj množstvo realizovanej matematickej a programátorskej práce a invencie, bez ktorej, by nakúpené stroje neboli užitočné. Stála výstava sa v súčasnosti zameriava hlavne na túto, ťažko prezentovateľnú činnosť v oblasti výpočtovej techniky zbieraním podkladov, dokumentov a svedectiev žijúcich autorov o tomto veľmi vzácnom období slovenskej informatiky. Na tento účel využíva najmä dokumenty uchované v Ústrednom archíve SAV.

Expozícia počítača RPP-16 zostavená k 40. výročiu záverečnej oponentúry počítača (1973)Prehliadku Stálej výstavy začíname prvým slovenským počítačom, Analógovým počítačom SAV autora Ivana Plandera z roku 1985. Prvé dokumenty o jeho konštrukcii v origináli sú datované rokom 1956. Na tomto počítači sa riešila napr. výskumná úloha Pružné uloženie inkubátora v zdravotníckom vozidle v roku 1963. Prehliadka pokračuje expozíciou počítača RPP-16, kde je vystavená funkčná vzorka č. 1 z roku 1972, zapožičaná zo zbierok SNM, doplnená dokumentáciou z Ústredného archívu SAV. Zaujímavosťou tejto expozície je páskový vodič vyvinutý v rámci projektu RPP-16 vo Výskumnom ústave káblov a izolantov v Bratislave. Takýto vodič mali len v USA a na Slovensku. Exkurzia nadväzuje na diernu pásku, ktorá sa používala pri RPP-16 ako nosič dát a pokračuje expozíciou Komunikácie od diernych štítkov, cez diernu pásku, magnetické pásky, disky, diskety po CD ROM. Ďalej sú vystavené modemy, s prvými slovenskými modemami 200 b/s a 1200 b/s z Výskumného ústavu telekomunikácií v Banskej Bystrici, cez laserový a rádiový spoj až po súčasnú optiku. Na chodbe sa potom nachádza veľká mapa siete SANET, ktorá je vybudovaná na optických vláknach a v súčasnosti má kapacitu prenosu 2 x 100 Gb/s.

V tejto časti exkurzie zvykneme robiť návštevníkom prestávku a zavedieme ich „do kina“, prednáškovej miestnosti s väčším televízorom, kde im premietneme filmy so starými počítačmi. Buď je to jeden diel (30 min.) zo seriálu SAV Osem dní v jednej pracovni z roku 1974, alebo kratší dokument o počítači RPP-16 (12 min.) z roku 1980 Počítače z Oravy. V tejto miestnosti je vystavená aj prvá slovenská umelecká počítačová grafika akad. sochára Jozefa Jankoviča a programátora Imricha Bertóka z roku 1974 a obrazy vysokoškolských učiteľov informatiky.

Pokiaľ nie sú návštevníci unavení pokračuje exkurzia štyrmi miestnosťami vývoja počítačov.

V prvej sú tzv. začiatky počítania – sčot (počítadlo), logaritmické pravítko, Holertithov tabelátor, účtovací stroj Mercedes, kalkulačky a ďalej počítače MEDA, ZRA-1 a GIER. Druhá miestnosť predstavuje slovenskú históriu vývoja funkčných ekvivalentov počítačov firmy DEC USA do počítačov SMEP v rámci programu štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) Systém malých elektronických počítačov. Sú tu vystavené počítače PDP 8, PDP 11/40 (zapožičané zo súkromnej zbierky), VAX a niektoré zariadenia SMEP, ako displej SM7202, tlačiareň Consul, procesor TP8 zo zariadenia SPU 800 pre zber dát. Keďže Stála výstava nevlastní ani len stojan niektorého počítača SMEP sú tieto vyobrazené na fotografiách na stene.

Expozícia počítača PDP-11/40,výrobca Digital Equipment Corp. USA (1975)

 

Predposledná miestnosť je venovaná sálovým počítačom s dvomi väčšími exponátmi. Sú to operátorský panel počítača EC 1033 a riadková rýchlotlačiareň ROBOTRON. Sálové počítače CDC3300, SIEMENS 4004 a ďalšie sú len na obrázkoch na stene. V tejto časti sú prezentované aj tzv. diskové zväzky s kapacitou 29 MB a 100 MB. Zaujímavosťou tejto miestnosti je slovenský paralelný počítač SIMD (Single Instruction Multiple Data) s 256 procesormi, pôvodne vyvíjaný na ÚTK SAV preExpozícia integrovaných obvodov ÚTK SAV, veľký plagát na stene je počítač RISC (1989) systém vzdušnej obrany štátov RVHP. Prienik so súčasnosťou tvorí „bývalý“ superpočítač ORIGIN 2000 (SGI) z roku 1999, ktorý mal 8 procesorov. O porovnaní s dnešným Aurelom (IBM) vo VS SAV (4096 procesorov) ani netreba hovoriť. Posledná miestnosť je venovaná osobným počítačom slovenským a zahraničným do roku 1990 a integrovaným obvodom z ÚTK SAV a TESLA Piešťany. Zaujímavosťou je integrovaný obvod UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) z ÚTK SAV, ktorý dokázali v rámci RVHP vyrobiť len inžinieri na Slovensku. Posledným exponátom je 32-bitový procesor RISC (Reduced Instruction Set Computer) ako jeden integrovaný obvod, navrhnutý na ÚTK SAV a vyrobený v TESLA Piešťany v októbri 1989. Existoval len na základnej silikónovej doštičke z výroby, ale boli sme medzi prvými firmami na svete. Pre známe udalosti roku 1989 sa ďalší vývoj zastavil. Exkurzie končia želaním mladým ľuďom, aby sa snažili a učili a aby raz aj oni zažili radosť z navrhovania alebo programovania špičkovej informačnej techniky.

Stála výstava plní aj ostatné funkcie z množiny povinností muzejných inštitúcií ako sú: akvizícia, dokumentaristika, muzejná pedagogika, výskum histórie, propagácia. Stála výstava má zatiaľ len jedného pracovníka na polovičný úväzok. Podrobnejšie informácie o výstave.

 

Ak vás zaujíma história slovenskej výpočtovej techniky, ak chcete vedieť čo v budúcnosti od IT očakávať, navštívte podujatie Extrapolácie 2016, ktoré bude prebiehať v Bratislave a v Košiciach od 25. 9. do 31. 10. 2016. Viac informácií, ako aj program jednotlivých podujatí nájdete na stránke podujatia www.extrapolacie2016.sk.

 

Autor: Ing. Štefan Kohút, autor a vedúci Stálej výstavy, Výpočtové stredisko SAV

Foto: autor

Uverejnila: ZVČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky