Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rádiové a fotonické komunikačné systémy pre podporu budúcich IT riešení

VEDA NA DOSAH

Milan Dado, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Rádiové a fotonické komunikačné systémy pre podporu budúcich IT riešení sú témou, ktorú poslucháčom počas tohoročného podujatia Extrapolácie priblížili Milan Dado, Vladimír Wieser, Ján Litvik, Jozef Dubovan, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

„Paralelne s vývojom počítačovej sily musia narastať aj požiadavky na komunikačné prostredia,“ uviedol Milan Dado a pokračoval, že keď hovoríme o požiadavkách na širokopásmovosť, pozeráme sa na to z dvoch hlavných hľadísk – optické siete a mobilné komunikačné systémy. „Vývoj ide úžasne dopredu. Dnes sa hovorí o 5G, ale už sa potichu šušká o ďalších generáciách.“

Milan Dado ďalej priblížil tému 5G. „Stáva sa nepochopenou technológiou, má veľa zástancov, no aj skeptikov. Smerovanie 5G je úplne jasné. Dá sa očakávať že nasledujúce jeden až dva roky nastane prelomová situácia v tejto oblasti. Dôležité je to, že je to o úplne iných šírkach pásma, ako to bolo napr. pri 4G alebo 3G. Prvé frekvenčné pásmo má zhruba 3,4 až 3,8 giga Herz. Vysoké pásma sa budú používať, sú otvorené v Európe, budú sa licencovať. To je pásmo medzi 24 až 27 giga Herz.“

Podľa odborníka to bude poskytovať nové možnosti pre komunikáciu. „Dnes má mobil väčší počítačový výkon; doba sa výrazne mení. Pri budúcom 5G je dôležité, že pásma sa budú poskytovať zhruba od 300 mega Herz až niekde do 300 giga Herz, čo je veľmi vysoko. Oblasti aplikácie v týchto pásmach budú o komunikácii stroj – stroj, resp. device to device.“ Železnice sa podľa neho napr. chystajú na 5G. „Železnice majú neštruktúrovanú sieť, každá generácia sa tam nachádza, aj staré. Som toho názoru, že 5G zmení svet do budúcnosti. No otvárajú sa aj také otázky, ako to, či bude pôsobiť na zdravie ľudí. 5G je pre železnice úžasná výzva.“  

Milan Dado hovoril aj o optických prenosových systémoch. „Lasery sa zužujú, stávajú sa čím ďalej tým viac koherentné. Prenos sa uskutočňuje takým spôsobom, že sa využívajú jednotlivé módové štruktúry, ktoré sa vo vlákne dajú nasimulovať. Alebo dokonca sa využíva vývoj po špirále. Toto je fenomén tejto doby, lepšia spektrálna využiteľnosť kanálov, čiže sa tlačia obrovské prenosové systémy.“

Aj táto téma bola súčasťou podujatia Extrapolácie, ktoré sa každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Tým tohoročným bola Žilina. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií, pričom cieľom je podpora rozvoja IT vo vzdelávaní, výskume a podnikaní na Slovensku.

V termíne od 15. 9. až do 31. 10. 2018 sa tak konalo množstvo výstav, motivačných prednášok, prezentácií a exkurzií organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT s cieľom motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v tejto oblasti.

Hlavnými cieľmi podujatia Extrapolácie 2018 je prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti, motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT, pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“ (Košice 2015, Bratislava 2016, Banská Bystrica 2017) a rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

Záštitu nad podujatím prevzali ministerka školstva, vedy, výskumu a školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

Garantmi a partnermi sú okrem Žilinskej univerzity v Žiline aj Ústav informatiky SAV, združenie Z@ICT, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá ako Košice, Bratislava a Banská Bystrica, v ktorých sa uskutočnili mnohé motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

Viac informácii o podujatí

Odborný garant textu: Milan Dado, Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.youtube.com/watch?v=GMT0OtHwofI&t=698s

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky