Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nazrime spoločne do tajov kyberkriminality

VEDA NA DOSAH

úvodné foto

Oboznámiť sa s rôznymi aspektami počítačovej kriminality mohli účastníci podujatia Letná škola kyberkriminality, ktorá sa tento rok konala historicky prvý krát, v polovici septembra 2016. Študenti informatiky a práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mohli nazrieť do tejto problematiky z pohľadu bezpečnostného analytika, forénzneho analytika, znalca alebo vyšetrovateľa.

Dostali sa aj k riešeniu praktických prípadov, pričom pracovali v zmiešaných tímoch pozostávajúcich zo študenta práva a študenta informatiky. Úlohy boli nastavené tak, že ich bolo nevyhnutné pochopiť a riešiť z oboch pohľadov.Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach tak ponúkla svojim študentom zaujímavé možnosti rozšírenia obzorov a poznatkov aj mimo štandardného vyučovacieho procesu. 

Veľký záujem

Účastníci Letnej školy kyberkriminality sa dozvedeli dôležité informácie o počítačovej kriminalite a zároveň získali praktické skúsenosti. Študent práva tak po jej absolvovaní dostal lepší prehľad o tom, čo je počítačový útok, čo je malware a forénzna analýza. Na druhej strane študent informatiky nadobudol základné poznatky o právnej úprave počítačovej kriminality, jednotlivých trestných činov spadajúcich do tejto kategórie trestnej činnosti, ďalej mu boli sprostredkované jednotlivé náležitosti procesu vyšetrovania a znaleckej činnosti vo sfére počítačovej kriminality.

„Záujem budúcich právnikov a informatikov prevyšujúci kapacitné možnosti organizátorov utvrdil v ich úmysle sprostredkovať študentom diametrálne rozdielnych odborov problematiku počítačovej kriminality z odlišných pohľadov. Organizátori zároveň veria, že tento ročník bol prvým, no nie posledným,“ uviedla prodekanka pre zahraničné vzťahy a informačné technológie JUDr. Regina Hučková, PhD. Miestom letnej školy bolo príjemné prostredie univerzitného učebno-výcvikového zariadenia v Danišovciach. Okrem školiteľov sa jej zúčastnilo aj sedem študentov z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach a 12 študentov z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Vyvážený program

ako to na Letnej škole kyberkriminality prebiehaloProgram podujatia bol skoncipovaný vyvážene, pričom pozostával z odborných prednášok odborníkov z praxe, ako aj z praktických cvičení, v rámci ktorých spolupracovali informatici s právnikmi a pridelené úlohy riešili z oboch uhlov pohľadu. Právnici sa v priebehu letnej školy bližšie oboznámili s obsahom pojmov, ktoré im dovtedy síce neboli celkom neznáme, avšak mali len matnú predstavu o ich presnom obsahu.

Po skončení podujatia študenti práva nadobudli jasnejšie predstavy o inštitútoch, s ktorými sa informatici každodenne stretávajú, ako už spomenutý malware, ale aj iné typy vírusov, IP adresa, phishing, atď. Na druhej strane študenti informatiky boli počas podujatia oboznámení s právnymi aspektami problematiky kybernetickej bezpečnosti a kybernetickej kriminality.

Elektronizácia v podnikaní

Letnú školu kyberkriminality usporiadala Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach a s významnou podporou externých partnerov (Nadácia ESET, Disig, a. s., CSIRT.SK). Podujatie bolo organizované riešiteľmi projektu APVV-14-0598 Elektronizácia v podnikaní s akcentom na právne a technické aspekty. Tento vedecký projekt podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja spája v sebe právne, technické a ekonomické aspekty a jeho riešitelia prenášajú poznatky z výskumu aj do vzdelávacieho procesu. Zodpovednou riešiteľkou projektu je doc. JUDr. Milena Barinková, CSc., ale podieľajú sa na ňom i viacerí pracovníci z Právnickej fakulty i z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: http://lsk.science.upjs.sk/

Foto: zdroj

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky