Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Extrapolácie 2018: Informácie o informatike

VEDA NA DOSAH

Extrapolácie 2018

V slovenských mestách sa každoročne organizuje podujatie Extrapolácie, pričom jedno z miest sa stáva hlavným mestom tohto podujatia. Hlavným mestom informatiky na Slovensku je tento rok mesto Žilina a je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií. Pri tejto príležitosti vám prinášame rozhovor s Karolom Matiaškom, prorektorom Žilinskej univerzity v Žiline.

S. CIGÁŇOVÁ: Ako by ste charakterizovali podujatie Extrapolácie?

K. MATIAŠKO: Extrapolácie sú významným podujatím v oblasti IKT, ktoré sa od roku 2015 každoročne organizuje v slovenských mestách tak, že jedno z nich sa stane hlavným mestom. Hlavné mesto informatiky na Slovensku je dominantné v prezentácii svojej vlastnej úrovne, svojich možností a schopností, ale aj svojich problémov. Organizuje prezentácie čo najširšieho počtu IT organizácií vo svojom meste a regióne. Podujatia sa však zúčastňujú aj ostatné slovenské mestá, kde sú väzby na vzdelávanie, výskum a vývoj v oblasti informatiky. Ich zapojenie dokazuje celoslovenskú úroveň Extrapolácií.

S. C.: Čo je ich hlavným cieľom, sú aj prípadne ďalšie ciele?

K. MATIAŠKO: Hlavným cieľom extrapolácií je: prezentovať históriu slovenskej výpočtovej techniky, predstaviť súčasný stav výskumu, štúdia a produkcie v informatike a IT a hovoriť o víziách v blízkej budúcnosti; motivovať mladých ľudí k štúdiu a práci v oblasti IT; pokračovať vo vytvorenej tradícii odborných a vedecko-popularizačných podujatí na tému „Informatika – naša minulosť aj budúcnosť“; rozvíjať diskusie o informatike vo všetkých jej dimenziách a vplyvoch na spoločnosť.

S. C.: Akej téme je prioritne venovaný aktuálny ročník? A prečo?

K. MATIAŠKO: Žilinská univerzita v tomto roku oslavuje 65.výročie jej vzniku a súčasne je to 50. výročie začiatku výskumu a vývoja počítačov v Žiline.

60. roky boli rokmi kybernetiky a nástupu počítačov a naša univerzita bola jednou z prvých na Slovensku, kde bol počítač inštalovaný. Vedenie univerzity pochopilo, že budúcnosť vedy, výskumu a vzdelávania bude patriť novým technológiám. Ale pochopili, že aj riadenie podporných procesov bude potrebovať silnú infraštruktúru, ktorej jadro bude v počítačoch a s nimi súvisiacich technológiách. Reakciou na tento trend je zriadenie Výpočtového centra. Centrum bolo vybavené analógovými počítačmi MEDA a číslicovým počítačom ODRA 1013 a bolo samostatnou súčasťou Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie. I keď zo začiatku sa uvažovalo najmä s použitím na vedecko-technické výpočty, ale nové periférne a pamäťové zariadenia – magnetické pásky, magnetické bubny a disky, tlačiarne, dierne štítky, … – umožnili využívať počítače aj na spracovanie hromadných údajov. Vo výpočtovom centre bol v už v druhej polovici 60-tych rokov vytvorený programový systém pre „evidenciu priebehu štúdia poslucháčov“. Rozvojom používania počítača vznikla potreba inovácií a reorganizácie centra. V roku 1970 sa začal používať počítač ZPA600 a zároveň sa začala výučba programovania.

Odtiaľ bol len krok k tomu, aby v roku 1970 vznikla Katedra kybernetiky a Katedra matematických metód, zárodky vzniku študijných odborov z oblasti IKT. Rozvoj znalostí v oblasti riadenia, kybernetiky, automatizácie, komunikácií, informatiky – ich pestovanie na pracoviskách školy viedlo v roku 1990 k vzniku Fakulty riadenia a informatiky, ktorá bezpochyby patrí k nosným fakultám našej univerzity.

Rozvoj IKT v dnešnej dobe ovplyvňuje všetky vzdelávacie, vedecko-výskumné a podporné procesy na univerzite.

Ak sa pozrieme na najdôležitejšie procesy na univerzite, ktorým sú vzdelávanie a veda s výskumom, tak môžeme konštatovať, že univerzita vychováva na viacerých fakultách špičkových absolventov, ktorých vzdelanie je z oblasti IKT. Využívanie IKT technológií je súčasťou vzdelávacieho procesu v každom študijnom programe na našej univerzite.

Navyše po roku 1989 vzniklo najmä z pracovísk bývalého Výskumného ústavu výpočtovej techniky celý rad firiem, ktoré vyvíjali mnoho riešení na báze IKT a dodnes spolu s univerzitou vytvárajú prostredie, ktoré zabezpečuje rozvoj IKT technológií a ich nasadzovania do organizácií, priemyslu a pod.

S. C.: Aká je cieľová skupina, koho chcete týmto podujatím osloviť?

K. MATIAŠKO: Cieľovou skupinou je niekoľko kategórií, ktoré chceme osloviť a motivovať. Sú to najmä vedecko-výskumné pracoviská a firmy, ktoré sa venujú oblastiam súvisiacim s IKT; vysokoškolskí študenti, ktorým chceme prehĺbiť ich znalosti z IKT a zaujať ich pre prácu v moderných firmách a vedecko-výskumných organizáciách, kde IKT sú široko nasadzované a aplikované; stredoškolskí študenti a žiaci, ktorých chceme inšpirovať k štúdiu študijných programov, kde znalosti IKT im dávajú rozsiahle možnosti ich uplatnenia na trhu práce a upozorniť ich na kvalitu slovenského technicky orientovaného vysokého školstva a s ním súvisiacich možností vlastného rozvoja; verejnosť, ktorej chceme demonštrovať na prezentovaných výsledkoch výskumu a vývoja, že slovenské vysoké školy vychovávajú špičkových absolventov s výbornými znalosťami pre prax.

S. C.: Ktoré sú podľa vás naj… témy, ktoré by mohli zaujať najmä mladých ľudí?

K. MATIAŠKO: Tém, ktoré sú inšpiratívne pre mladých ľudí je viacero. Chceme im ukázať, aj hravou formou, že techniky a obzvlášť informatiky sa netreba báť. IKT sú dnes všade okolo nás, sú integrované pomaly do každého výrobku a preto je dôležité im prezentovať výsledky, ktoré sú dosiahnuté na univerzitách a veľmi často sa práve mnohí študenti podieľajú na výskume a riešeniach. Tým im chceme sprístupniť priestory univerzity a jej laboratóriá, aby videli aké vzrušujúce a zábavné je študovať témy, ktoré dnes hýbu svetom.

S. C.: Aký záujem o toto podujatie očakávate?

K. MATIAŠKO: Keďže sme pripravili program na pomerne dlhé obdobia septembra a októbra tohto roku, očakávame, že každá s kategórií záujemcov, o ktorej som hovoril predtým si nájde zaujímavé témy. Očakávame stovky záujemcov, ktorí sa rozptýlia po jednotlivých podujatiach.

S. C.: Bude mať pokračovanie aj budúci rok?

K. MATIAŠKO: Predpokladám, že táto nie dávno vzniknutá tradícia bude pokračovať, nakoľko naša spoločnosť potrebuje mať vysoko kvalifikovaných ľudí, ktorých treba inšpirovať pre štúdium a budúce zamestnanie u nás.

 

Rozhovor poskytol: Karolom Matiaškom prorektorom Žilinskej univerzity v Žiline.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Extrapolácie 2018

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky