Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zvýšenie investícií do výskumu v oblasti umelej inteligencie v Európskej únii

Marta Bartošovičová

Ilustračný obrázok: umelá inteligencia

Umelá inteligencia sa nevyskytuje len vo vedecko-fantastickej literatúre, ale je už súčasťou nášho každodenného života. Inteligentné systémy nám uľahčujú život a pomáhajú aj riešiť niektoré z najvážnejších svetových problémov, napríklad liečiť chronické choroby, bojovať proti zmene klímy alebo predvídať kybernetické hrozby. Umelá inteligencia je najvýznamnejšou strategickou technológiou 21. storočia. 

Európska komisia (EK) predstavila 25. apríla 2018 súbor opatrení na lepšie využitie umelej inteligencie v prospech európskych občanov a posilnenie konkurencieschopnosti Európy v tejto oblasti. Komisia navrhuje trojstupňový prístup zameraný na zvýšenie verejných a súkromných investícií v oblasti umelej inteligencie, prípravu na sociálno-ekonomické zmeny a zabezpečenie primeraného etického a právneho rámca. 

Európa má v oblasti umelej inteligencie špičkových výskumných pracovníkov, laboratóriá aj startupy. Má tiež silnú pozíciu v robotike a jej odvetvia dopravy, zdravotnej starostlivosti a výroby patria medzi svetovú špičku. Aby boli tieto odvetvia naďalej konkurencieschopné, mali by sa v nich využívať technológie umelej inteligencie. Vzhľadom na silnú medzinárodnú konkurenciu je potrebné v Európskej únii uskutočniť koordinované kroky a udržať si tak vedúce postavenie v oblasti vývoja umelej inteligencie.

Podpredseda EK pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Umelá inteligencia mení náš svet práve tak ako kedysi parný stroj a elektrina. Prináša nové výzvy, s ktorými by sa Európa mala vyrovnať spoločne v záujme úspešného fungovania umelej inteligencie a zabezpečenia jej prínosov pre všetkých.“ Ďalej zdôraznil: „Dnes podporíme výskumných pracovníkov, aby mohli vyvinúť novú generáciu technológií a aplikácií umelej inteligencie, a zároveň aj podniky, aby tieto technológie a aplikácie dokázali prijať a začleniť do svojich procesov.“

Zvýšenie investícií do výskumu a inovácií v oblasti umelej inteligencie

Verejný aj súkromný sektor Euróskej únie by mal zvýšiť investície do výskumu a inovácií v oblasti umelej inteligencie, a to najmenej na 20 miliárd EUR do konca roka 2020. Komisia na podporu tohto úsilia zvýši v rokoch 2018 – 2020 svoje investície v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na 1,5 miliardy EUR. Tieto investície by mali priniesť ďalších 2,5 miliardy EUR z existujúcich verejno-súkromných partnerstiev týkajúcich sa napr. big data a robotiky. Podporí sa vývoj aplikácií umelej inteligencie v kľúčových odvetviach, prepoja a posilnia sa centrá výskumu umelej inteligencie v celej Európe a podnieti sa testovanie a experimentovanie. Komisia bude podporovať aj vývoj platformy „umelej inteligencie na požiadanie“. 

Zmobilizujú sa tiež prostriedky z Európskeho fondu pre strategické investície, vďaka ktorým získajú podniky a startupy ďalšiu podporu pri investovaní do umelej inteligencie. Cieľom je v rámci tohto fondu celkovo mobilizovať viac ako 500 miliónov EUR, ktoré sa do roku 2020 preinvestujú v celej škále kľúčových odvetví.

Príprava na sociálno-ekonomické zmeny

Vďaka prieniku umelej inteligencie vzniknú mnohé pracovné miesta, avšak iné zaniknú a väčšina z nich sa zmení. Komisia preto nabáda členské štáty, aby modernizovali svoje systémy vzdelávania a odbornej prípravy a podporovali zmeny postavenia na trhu práce stavajúc na Európskom pilieri sociálnych práv.

Komisia bude podporovať partnerstvá medzi podnikmi a vzdelávacími inštitúciami, aby prilákala viac talentov v oblasti umelej inteligencie a udržala ich v Európe. Okrem toho s finančnou podporou z Európskeho sociálneho fondu vytvorí osobitné programy odbornej prípravy a bude podporovať digitálne zručnosti, znalosti v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), podnikanie aj tvorivosť. Väčšia podpora odborného vzdelávania zameraného na získavanie pokročilých digitálnych zručností vrátane špecifických znalostí v oblasti umelej inteligencie bude zahrnutá aj v návrhoch nasledujúceho viacročného finančného rámca EÚ (2021 – 2027).

Zabezpečenie vhodného etického a právneho rámca

Do konca roka 2018 Komisia predstaví etické usmernenia k vývoju umelej inteligencie, ktoré budú vychádzať z Charty základných práv EÚ. Zohľadnia sa v nich zásady ako ochrana údajov a transparentnosť a budú sa opierať o prácu Európskej skupiny pre etiku vo vede a v nových technológiách. Pri ich vypracovávaní bude spolupracovať so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami združenými v Európskej aliancii pre umelú inteligenciu. 

S prihliadnutím na technologický vývoj Komisia do polovice roku 2019 vydá usmernenie k výkladu smernice o zodpovednosti za chybné výrobky, aby spotrebitelia aj výrobcovia mali jasnú predstavu o svojich právach a povinnostiach vo vzťahu k chybným výrobkom.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie, Brusel, 25. apríla 2018

Viac informácií: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_sk.htm

Ilustračný obrázok: Pixabay.com (sujins)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky