Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zdeno Biel získal ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Marta Bartošovičová

Ing. Zdeno Biel, PhD., z EVPÚ, a. s., Nová Dubnica

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol galavečer, na ktorom ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová odovzdala Ceny za vedu a techniku 2017. Ing. Zdeno Biel, PhD., z EVPÚ, a. s., Nová Dubnica, získal ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Galavečer sa konal v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave dňa 9. novembra 2017.

Ing. Zdeno Biel, PhD., aktívne pôsobí v oblasti výkonovej elektroniky a elektrických pohonov. Jeho výsledky dosiahnuté pri riešení výskumno-vývojových projektov, boli v plnom rozsahu implementované do návrhu a realizácie priemyselných zariadení.

Pri návrhu a realizácii nových výrobkov využíva najvyspelejšie, ale pre dané zariadenie optimálne technológie vrátane výberu vhodných výkonových prvkov a návrhu nových moderných algoritmov riadenia striedavých pohonov. Implementáciou týchto algoritmov do mikropočítačových riadiacich štruktúr dochádza k zvyšovaniu technických parametrov meničov a zlepšeniu parametrov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou, spoľahlivosťou pri súčasnom znížení nákladov počas celého ich životného cyklu.

Venuje sa problematike statických výkonových meničov a elektrických pohonov, pričom predmetom jeho výskumných a vývojových aktivít sú obvodové štruktúry, návrh riadiacich algoritmov, simulácia systémov s cieľom aplikovania navrhnutých systémov a riadiacich štruktúr do zariadení. Podieľa sa hlavne na vývoji v oblasti výkonových meničov pre koľajové vozidlá, kde sa snaží aplikovať najnovšie poznatky a inovatívne riešenia vedúce k dosahovaniu lepších technických parametrov. Dosiahnuté výsledky umožnili aj podanie patentovej prihlášky.

V súvislosti s udelením významného ocenenia nám Ing. Zdeno Biel, PhD., poskytol rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Pán inžinier, v rámci Týždňa vedy a techniky ste získali ocenenie Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. S akými pocitmi ste si prevzali toto ocenenie a čo pre Vás znamená?

Z. BIEL: Je to pre mňa veľká pocta získať takéto významné ocenenie. Veľmi si ho vážim. Znamená pre mňa nielen uznanie za doterajšiu prácu, ale najmä povzbudenie do ďalšej práce na nových projektoch.

Ing. Zdeno Biel, PhD. počas príhovoru po prebratí ocenenia

M. B.: Cena za vedu a techniku Vám bola udelená za prínos vo výskume a v uplatňovaní originálnych riadiacich algoritmov statických výkonových meničov a elektrických pohonov. Môžete nás aspoň stručne oboznámiť s výskumno-vývojovými projektami, do ktorých ste boli zapojení?

Z. BIEL: Jedná sa o projekty zaoberajúce sa výskumom a vývojom v oblasti výkonových meničov pre železničné aplikácie. Jednak sú to meniče zabezpečujúce riadenie pohonu rušňov, ale tiež meniče pre zabezpečenie napájania spotrebičov železničných vozňov.

M. B.: Na čom pracujete v súčasnosti?

Z. BIEL: Podieľam sa na projekte, ktorý je zameraný na vývoj riadiacej štruktúry umožňujúcej aktívne zálohovanie meničov jednotlivých vozňov súpravy. Týmto je možné dosiahnuť zvýšenie disponibility takto vytvorenej napájacej siete.

M. B.: Máte predstavu, kam bude smerovať ďalší vývoj technológií, ktorými sa zaoberáte?  

Z. BIEL: V oblasti výkonovej elektroniky je trend v znižovaní rozmerov a hmotnosti meničov. Taktiež sú snahy dosiahnuť čo najvyššiu účinnosť, s čím súvisí zníženie spotreby a tým aj prevádzkových nákladov. Toto je možné zabezpečiť napríklad využívaním noviniek v oblasti polovodičových prvkov, ktorými sú moduly na báze karbidu kremíka.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

Z. BIEL: Rád chodím do prírody, na huby alebo len tak na prechádzky.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor a aj v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Michálik, NCP VaT pri CVTI SR a z archívu Ing. Zdena Biela, PhD.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky