Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt ERAdiate Žilinskej univerzity je úspešným príbehom európskeho výskumu

Marta Bartošovičová

Žilinská univerzita v Žiline

S rastúcim počtom vozidiel na cestách a čoraz naliehavejšími problémami so znečistením ovzdušia je doprava v mestách v mnohých oblastiach Európy stále zložitejšou otázkou. Dlhé, časovo náročné dopravné zápchy, núdzové vozidlá, ktoré nedokážu rýchlo napredovať, a zvyšujúce sa úrovne škodlivých emisií uhlíka sú problémy, ktoré by mohli vznikajúce inteligentné dopravné systémy riešiť.

Európska komisia nedávno zverejnila úspešné príbehy európskeho výskumu a medzi nimi aj medzinárodný projekt ERAdiate zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa špecializuje na dopravu a komunikáciu.

Medzinárodný projekt ERAdiate

Projekt v roku 2013 pripravil tím zo Žilinskej univerzity pod vedením pracovníkov Fakulty elektrotechniky a informačných technológií prof. Milana Dada a prof. Ladislava Janouška, ktorí ho po úspešnom hodnotení v Európskej komisii aj koordinovali v spolupráci s ďalšími kolegami z univerzity.

„V roku 2012, pri výzve ERA-Chair, sme sa rozhodli uchopiť šancu ešte viac posilniť dimenziu Žilinskej univerzity v oblasti inteligentnej dopravy a podať projekt ERAChair – ERAdiate. Úspešný projekt bolo možné podať len vďaka obrovskému entuziazmu prof. Ladislava Janouška a ďalších našich kolegov zo Žilinskej univerzity“, povedal prof. Milan Dado, významný dlhoročný zamestnanec a vedúci oddelenia komunikačných technológií z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.

Projekt ERAdiate „Enhancing Research and InnovAtion dimensions of the University of Zilina in intelligent transport systems – Posilnenie výskumu a inovácií na Žilinskej univerzite v Žiline v oblasti inteligentných dopravných systémov” získal financovanie zo 7. rámcového programu Európskej komisie (EK) v schéme ERA-Chair a bol orientovaný na spoluprácu medzi špičkovými výskumnými pracovníkmi. Vyústil do inovatívnych riešení v oblastiach inteligentnej mestskej dopravy, podpory vozidiel reagujúcich na núdzové situácie a aplikácií pre plynulejšiu osobnú dopravu v mestách, ale aj v ďalších oblastiach podpory dopravných riešení informačnými a komunikačnými technológiami a udržateľnej mobility.

Vďaka projektu dokázala Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) pritiahnuť na svoju akademickú pôdu špičkových výskumných pracovníkov v oblasti dopravy a informačno-komunikačných technológií nielen z Európy ako napríklad Talianska, Francúzska, ale aj z Iránu či Kanady, čím univerzita dokázala výrazne zlepšiť svoj výskumný potenciál.

ERA-Chair („kreslo“ európskeho výskumného priestoru) schéma je v rámcových programoch pre výskum a inovácie Európskej komisie súčasťou opatrení určených na rozširovanie účasti krajín s nižšou úrovňou HDP na európskom výskume a šírenie excelentnosti v týchto krajinách.

Schéma je navrhnutá tak, aby pritiahla špičkových akademických a výskumných pracovníkov na univerzity so silným potenciálom pre excelentnosť výskumu pod dohľadom vynikajúceho výskumného pracovníka a manažéra známeho ako „ERA-Chair holder“ (držiteľ ERA-Chair)“, ktorým bol v prvej časti projektu Dr. Karl Ernst Ambrosch z Rakúska.

Od roku 2017 prevzala vedenie projektu vo funkcii držiteľa ERA-Chair prof. Tatiana Kováčiková, predtým pôsobiaca na viacerých pozíciách v zahraničí, ako napr. v organizácii Eurescom v nemeckom Heidelbergu, ktorý sa sústreďuje na výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií. Okrem toho pôsobila aj ako výskumníčka v Európskom telekomunikačnom štandardizačnom inštitúte (ETSI) či v Bruseli v riadiacom úrade vedeckého programu COST pre spoluprácu výskumníkov nielen v Európe, ako zástupkyňa riaditeľa pre vedu a vedúca vedeckej administrácie. Pod jej vedením v spolupráci s koordinátormi sa podarilo projekt ERAdiate ukončiť s uznaním Európskej komisie.

Počas projektu tím ERAdiate podnietil prípravu mnohých ďalších projektov, vrátane vybudovania strategického partnerstva medzi viacerými mestami, čo pripravilo pôdu pre ďalšiu spoluprácu na výskumných a inovačných projektoch. Tím získal ďalšie finančné prostriedky na cielené projekty inteligentnej dopravy v oblasti cezhraničnej spolupráce a rámcového programu EK H2020.

Projekt bol ukončený v júli 2019 a následne sa tím projektu ERAdiate transformoval na nové oddelenie európskych výskumných a inovačných projektov na Žilinskej univerzite. Medzinárodný vedecký tím pokračuje na výskume autonómnych vozidiel, súčasných a budúcich trendoch a perspektívach trvalo udržateľnej, inteligentnej a inkluzívnej mobility a inteligentných riešeniach pre dediny a mestá práve na UNIZA.

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Fakulta riadenia a informatiky a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva 7500 študentov spolu v 183 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz vyše 80 000 absolventov, z toho 2 200 zahraničných. Na univerzite pôsobí takmer 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatpäťročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.

Zdroj: Tlačová správa Žilinskej univerzity v Žiline

Foto: www.uniza.sk/index.php

Ďalšie zdroje: slord.sk/sk/aktuality/europska-komisia-zaradila-projekt-eradiate-zilinskej-univerzity-v-ziline-medzi-uspesne-pribehy-europskeho-vyskumu

ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/news/article_19_10_03_en.html?infocentre&item=Countries&artid=50865&caller=Success

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky