Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Excelentnosť v elektrónových technológiách

VEDA NA DOSAH

Hlavný koordinátor projektu prof. Štefan Matejčík

Pozdvihnúť úroveň Laboratória fyziky elektrónov a plazmy (Electron and Plasma Physics Laboratory – EPPL) na úroveň európskych centier excelentnosti s medzinárodným dopadom prostredníctvom zvyšovania kvality vlastných vedcov a výskumníkov je cieľom projektu ELEvaTE (Achievement of Excellence in Electron Processes for Future Technologies/ExceLentnosť v Elektrónových TEchnológiách). Prebieha pod vedením prof. Štefana Matejčíka z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá je hlavným koordinátorom tohto prvého projektu Horizon 2020.

Priniesol intenzívnu výmenu vedeckých a manažérskych pracovníkov medzi UK a medzinárodnými partnermi – Leopold-Franzens-Universität Insbruck (UIBK) z Rakúska a Open University (OU) z Veľkej Británie. Umožnil partnerským pracoviskám z Inštitútu iónovej fyziky na UIBK a skupiny molekulárnej fyziky na OU lepšie pochopiť pozíciu EPPL a rozdiely v oblastiach infraštruktúry, ľudských zdrojov a grantových príležitostí a pomôcť navrhnúť riešenia. Postupné zapájanie odborníkov z projektového manažmentu, transferu technológií a propagácie viedlo k uceleným odporúčaniam čerpajúcich zo skúseností partnerov a príkladov dobrej praxe, zároveň vyústilo do prípravy niekoľkých nových projektov v rámci H2020.   

Začiatkom novembra 2018 bola zorganizovaná záverečná konferencia, zameraná na excelentnosť. Diskusie a prezentácie prebiehali za medzinárodnej účasti pozvaných hostí a partnerov projektu z UIBK z Rakúska a OU z Veľkej Británie.  

Projekt ELEvaTE bol schválený v rámcovom programe H2020 v roku 2015. Išlo o prvý slovenský projekt v rámci nástroja na budovanie excelentnosti – Twinning. Pre výskumnú skupinu prof. Štefana Matejčíka a Centrum projektovej podpory na UK projekt priniesol 36 mesiacov aktivít rôzneho typu ako napr.: tréningové pobyty u partnerov, účasť na medzinárodných konferenciách, workshopoch, ako i organizovanie niekoľkých vedeckých podujatí. V rámci projektu dochádzalo k intenzívnej výmene vedeckých a manažérskych pracovníkov medzi partnerskými univerzitami.

Záverečná konferencia bola vyvrcholením projektu, ktorý spájal začínajúcich a skúsených vedcov a výskumníkov s odborníkmi na komunikáciu, transfer technológií a projektových manažérov medzinárodných grantových programov. Zároveň bolo hlavnou úlohou konferencie inšpirovať kolegov z ďalších univerzít a iniciovať diskusiu medzi účastníkmi. Prof. Štefan Matejčík v úvode upozornil na potrebu budovania podporných štruktúr pre prípravu projektov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Po slávnostnom otvorení rektorom UK, prof. Karolom Mičietom, ktorý vyzdvihol dôležitosť účasti UK na Horizon 2020 projektoch, sa ujal slova rektor UIBK, prof. Tilmann Märk. Prezradil svoje tipy na úspech, ako sa zaradiť z regionálnej univerzity medzi top 1 – 2 % univerzít svetového významu. Ako hlavné faktory úspešnej excelentnej univerzity uviedol nielen legislatívne zmeny, ale aj zmeny organizačné, ktoré podporujú vznik vlastných inter- a multidisciplinárnych výskumných oblastí a platforiem, posilnenie kompetencií a vybaveností projektových centier, rozvoj transferu vedomostí a medzinárodných spoluprác. Záujem spolupracovať bližšie s UK potvrdil aj deň pred konferenciou podpisom zmluvy o predĺžení a rozšírení spolupráce medzi obidvoma univerzitami, ktorá bude podporovať výmenu vedcov a výskumníkov, ako aj ďalší rozvoj administratívnych pracovníkov. Nadštandardným prínosom spolupráce je ponuka postu hosťujúceho profesora pre pracovníka UK, v trvaní dvoch mesiacov na Univerzite v Innsbrucku.

Prezentácia rektora UIBK prof.Tilmanna Märka

Prof. Nigel Mason, ako zástupca OU, vyzdvihol excelentnosť vedeckých pracovísk ako proces riadený komunitou odborníkov, preto spoluprácu a zdieľanie skúseností cez projekt ELEvaTE považuje za prínos nielen pre UK, ale aj ich samotných. Projekt ELEvaTE prináša návrhy zlepšenia nielen pre jedno pracovisko, ale má širší dopad aj na svoje okolie. Prof. Nigel Mason so súhlasom zúčastnených podotkol, že infraštruktúra nie je iba o laboratóriách, ale najmä o ľuďoch. Podporná štruktúra v rámci univerzít je kľúčom k úspechu. Budovanie sietí a vysielania svojich ľudí do zahraničia, na ďalšie inštitúcie, zlepšovanie skúsenosti na všetkých úrovniach sú podstatným krokom k zvýšeniu excelentnosti.

Svoj pohľad na excelentnosť poskytol aj prorektor pre vzdelávanie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, prof. Štefan Stanko, ktorý prijal pozvanie do diskusie ako zástupca aplikovaných vied. Každá výskumná oblasť si vyžaduje iný prístup pri hodnotení excelentnosti, preto sú kooperácia a interdisciplinarita kľúčom k úspechu pre budúcnosť slovenských univerzít v medzinárodnom priestore.   

Hlavným výsledkom projektu je zviditeľnenie Laboratória fyziky elektrónov a plazmy vo svete a zvýšenie jeho konkurencieschopnosti v rámci Európy, ako i skvalitnenie podporných činností.        

 

Informácie a foto poskytli: Viera Bordoy a Mgr. Lenka Miller, Oddelenie vzťahov s verejnosťou, Rektorát Univerzity Komenského

Autor fotografií: Vladimír Kuric

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky