Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy získal Ing. Igor Chovan

Marta Bartošovičová

Ing. Igor Chovan

Cena za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy bola Ing. Igorovi Chovanovi, zo Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, udelená za dlhoročnú popularizáciu priemyselného výskumu a vývoja a presadzovanie nástrojov inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky.

Ing. Igor Chovan viac ako tridsať rokov z pozície výskumného pracovníka, riadiaceho pracovníka decíznej sféry pre oblasť vedy a techniky až po súčasné obdobie konzultanta Zväzu priemyselných výskumných a vývojových organizácií, aktívne obhajuje a popularizuje postavenie a výsledky priemyselného výskumu a vývoja, a to ako v samotnej odbornej komunite, tak i pre širokú užívateľskú a laickú verejnosť. V rokoch 2006 – 2009 koordinoval projekt APVV LPP-0262-06 „Návrh systému prípravy, zhromažďovania a propagácie informácií o výsledkoch VaV v hospodárskej tlači“ zameraný na popularizáciu výsledkov výskumu a vývoja v aplikačnej praxi. Bolo vydaných 17 príloh „Výskum – Vývoj – Inovácie“ v pravidelných intervaloch v Hospodárskych novinách, prezentujúcich realizované výsledky výskumu a vývoja v hospodárskej sfére. Tým sa vytvorila prvá informačná báza pre manažérov i širšiu odbornú a laickú verejnosť o využiteľnosti výsledkov výskumu a vývoja financovaného z verejných zdrojov na Slovensku.

V rokoch 2016 – 2017 sa Ing. Chovan podieľal na príprave a vydaní publikácie „25 rokov podpory vedy, výskumu a inovácií na Slovensku“. Publikácia pre odbornú a laickú verejnosť analyzuje systém vedy a techniky na Slovensku za posledných 25 rokov. Významný je jeho príspevok na popularizácii uplatňovania nových nástrojov podpory inovačného rozvoja v podnikateľskom sektore a službách. Na základe poznatkov zo zahraničia sa aktívne pričinil o zriadenie Inovačného fondu v rezorte Ministerstva hospodárstva, ako prvého fondu na podporu vedy a výskumu formou návratného financovania. Priebežnou popularizáciou poslania fondu medzi podnikateľskou komunitou sa podarilo podporiť viac ako 40 inovačných projektov za dvadsať rokov jeho existencie.

Ing. Igor Chovan si prevzal Cenu za vedu a techniku 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ing. Igor Chovan si prevzal Cenu za vedu a techniku 2018 z rúk ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR

Pri príležitosti udelenia významného ocenenia sme Ing. Igora Chovana požiadali o rozhovor.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: V rámci Týždňa vedy a techniky ste získali Cenu za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy. Čo pre Vás znamená toto ocenenie?

I. CHOVAN: Ocenenie v oblasti popularizácie vedy a techniky, beriem ako uznanie širokého spektra vedeckých, vysokoškolských a výskumných pracovísk pri ich aktivitách prezentovať svoje zámery a činnosť pre užívateľskú verejnosť. Bez ich prispenia by nebolo možné realizovať naše popularizačné zámery zvýšiť informovanosť aplikačnej sféry o dosiahnutých výsledkoch výskumu a vývoja, ako východiska pre ďalší inovačný rozvoj, ako podnikateľského sektora, tak i sektora služieb.

M. B.: Zmenil sa prístup k popularizácii vedy a techniky v súčasnosti v porovnaní s obdobím, keď ste sa jej začali venovať?  

I. CHOVAN: Popularizácia vedy a techniky je realizovaná širokým spektrom aktivít. Okrem tradičných mediálnych foriem popularizácie sa v súčasnosti výrazne presadzujú rôzne formy popularizácie na báze internetových platforiem. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa postupne vytvárali systémové nástroje pre organizačné, vecné a zdrojové zabezpečenie popularizácie vedy a techniky. Spomeniem napríklad viacročné sympózium NOVTECH v Žiline, prestížnu prezentáciu Inovatívny čin roka na strojárskom veľtrhu v Nitre, podporu popularizačným aktivitám v rámci programov APVV, implementáciu Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie a pod. Ukazuje sa, že všetky zložky v systéme riadenia vedy a techniky na Slovensku si uvedomili význam popularizácie vedy a techniky a táto sa stala nedeliteľnou súčasťou Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky.

Ing. Igor Chovan

Ing. Igor Chovan

M. B.: Čo by, podľa Vás, prospelo popularizácii vedy a techniky na Slovensku?

I. CHOVAN: Za prospešné by som považoval opätovné organizovanie národnej konferencie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Mala by vytvoriť priestor pre otvorenú diskusiu všetkých sektorov vedy a techniky k súčasným problémom v oblasti vedy, výskumu a vývoja vrátane oblasti ich popularizácie.

M. B.: Podieľali ste sa na príprave a vydaní publikácie „25 rokov podpory vedy, výskumu a inovácií na Slovensku“. Môžete nám priblížiť aspoň niektoré míľniky v tejto oblasti za uplynulé obdobie?

Obálka publikácie 25 rokov inovácií na SlovenskuI. CHOVAN: V období rokov 1991 – 2016 Slovenská republika intenzívne riešila organizačné a zdrojové zabezpečenia podpory vedy, výskumu a inovácií. Za veľmi významné považujeme legislatívne zakotvenie kompetencií v oblasti vedy, výskumu a inovácií (MŠVVaŠ SR, MH SR) a vytvorenie výkonných agentúr pre implementáciu programov výskumu a vývoja (Výskumná agentúra, SIEA – Technologická agentúra, APVV). Závažnou skutočnosťou bola privatizácia štátnych podnikov priemyselného výskumu a vývoja. Privatizáciou sa znížil ich celkový výskumný potenciál o cca 70 percent. Racionalizovaná základňa pracovísk priemyselného výskumu a vývoja fázu transformácie prežila a v súčasnosti predstavuje personálne druhý najsilnejší sektor vedy a techniky na Slovensku.

Za pozitívny míľnik v tomto období možno považovať schválenie a implementáciu štátnych programov výskumu a vývoja, koordinovaných Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. Vstupom Slovenskej republiky do štruktúr Európskej únie sa Slovensko zapojilo aj do využívania zdrojov Európskej komisie na podporu výskumu a vývoja. Významné bolo a je najmä čerpanie zdrojov štrukturálnych fondov EU na podporu výskumu a infraštruktúry vedy a techniky na Slovensku.

M. B.: Ako najradšej relaxujete?

I. CHOVAN: V prípade, že mi to zdravie dovoľuje je to najmä relax spojený s prácou v záhrade. Z hľadiska duševného zdravia sú to aktivity spojené s čerpaním poznatkov z literatúry faktu.

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor. Aj v mene redakcie Vám blahoželáme k oceneniu.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR a z archívu Ing. Igora Chovana

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky