Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ako zvládnuť prechod od doby papierovej do doby digitálnej

VEDA NA DOSAH

činnosť elektrorozvodných zariadení

Európska komisia v novembri 2018 uverejnila strategickú dlhodobú víziu prosperujúceho, moderného, konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050. Jedným z kľúčových predpokladov pre splnenie vytýčených cieľov je transformácia priemyslu a jeho prechod na moderné technológie. Priemyselné technológie nasadzované v posledných dekádach vykazujú vysokú stabilitu a spoľahlivosť a sú charakteristické nízkym stupňom údržby. Existujúci prístup k riadeniu údržby technických zariadení v SR je založený na legislatívne striktne definovaných časových lehotách, ktoré musí každý prevádzkovateľ zariadenia dodržiavať. Poznamenáva to Ing. Vladimír Krištof, PhD., tvorca startupu Smart@Maintenance.

„Tento konzervatívny prístup je správny a oprávnený pri starších technológiách. Pri moderných technológiách je však možné využívať iné pravidlá a postupy pre riadenie údržby tak, ako je to už zavedené v iných krajinách EÚ,“ uvádza.

Projekt si dáva za cieľ vytvoriť komplexný produkt pre analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení pozostávajúci z troch modulov, a síce analýza legislatívnych/technických/ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení, ďalej návrh a architektúra nového systému údržby a tiež implementácia nového systému údržby u zákazníka.

Trendy Priemyslu 4.0

Súčasné trendy Priemyslu 4.0 (ako sú digitalizácia, automatizácia a umelá inteligencia) podľa Ing. Vladimíra Krištofa, PhD. masívne prestupujú aj takým konzervatívnym odvetvím, ako je údržba elektrorozvodných zariadení. Zjednodušenie prechodu z  papierovej do digitálnej doby by mal umožniť aj startup Smart@Maintenance.

„Motiváciou je priniesť produkt, ktorý by vyplnil priestor na trhu a ktorý by zároveň umožnil realizáciu tvorivého potenciálu členov startupu, ako aj záujem podnikať v oblasti moderných technológií. Startup si dáva za cieľ vytvoriť komplexný produkt pre analýzu a návrh systému údržby elektrorozvodných zariadení,“ vysvetľuje jeho tvorca.

Startup Smart@Maintenance patrí medzi projekty, ktoré sa v rámci 9. kola súťaže inovatívnych nápadov – startupov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” dostali do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Komplexné služby

Cieľom projektu je poskytnúť zákazníkom komplexné služby, ktoré je možné rozdeliť do troch modulov:

Modul 1: Analýza legislatívnych/technických/ekonomických požiadaviek na systém údržby elektrorozvodných zariadení,
Modul 2: Návrh a architektúra nového systému údržby,
Modul 3: Implementácia nového systému údržby u zákazníka.

Projekt je zacielený na také cieľové skupiny ako priemyselní zákazníci, medzi nimi prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav, priemyselné podniky, ale aj malí a strední podnikatelia, vlastniaci elektrorozvodné zariadenia či firmy a živnostníci, ktorí majú v predmete podnikania revíznu činnosť elektrorozvodných zariadení, ale aj oprávnené právnické osoby podľa Vyhl. 508/2009 Z. z.

fungovanie systému

Inšpiratívne prostredie a podpora

Momentálne realizačný tím tvorí produkt vo vlastnej réžii, samozrejme s podporou UVP TECHNICOM. Od pobytu v Startup centre TUKE očakávajú predovšetkým inšpiratívne prostredie a technologickú, ale aj personálnu podporu.

„Prostredie UVP TECHNICKOM umožňuje rozsiahly networking a tvorí výbornú bázu pre rozbeh projektov.“ Po získaní potrebných certifikácii by riešitelia projektu radi rozšírili spoluprácu aj o veľkú renomovanú IT spoločnosť.

Ing. Vladimír Krištof, PhD. ešte priblížil, že projekt Smart@Maintenance má priniesť inovatívnosť v procese úplnej digitalizácie systému údržby so zaujímavým potenciálom ekonomických úspor pre zákazníkov.

„Očakávaným výsledkom je komplexný produkt v oblasti údržby elektrorozvodných zariadení, pomocou ktorého by koncoví zákazníci dokázali zvládnuť prechod od doby papierovej do doby digitálnej,“ uzavrel.

*********************************************

O postupujúcich startupoch v rámci súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!” rozhodla koncom júna 2019 odborná komisia pod vedením predsedu komisie prorektora TUKE – prof. Ing. Antona Čižmára, CSc. Celkovo sa uchádzalo o túto miestenku 17 inovatívnych nápadov/projektov.

Startup centrum TUKE bolo otvorené v roku 2014. Odvtedy sa na Technickej univerzite rozbehli aktivity v oblasti podpory startupov. Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Startup centrum TUKE ponúka startupom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Ide predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

 

Informácie a ilustrácie poskytol: Ing. Vladimír Krištof, PhD., Gridman s. r. o., Košice

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky