Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena za vedu a techniku 2014

Marta Bartošovičová

Jedným z najvýznamnejších podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti vedy a techniky. Tohoročné Ceny za vedu a techniku nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 13. 11. 2014 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Cieľom podujatia je oceniť prácu vedeckovýskumných pracovníkov za dosiahnuté úspechy a ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií.

Ceny za vedu a techniku oceneným odovzdal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini, ktorý pri tejto príležitosti, okrem iného, povedal: „Podujatia Týždňa vedy a techniky umožnili verejnosti bližšie spoznať čaro ukryté v tejto oblasti vedy. Možnosť oceniť slovenských vedcov za ich prácu a dosiahnuté úspechy vnímam ako vítanú príležitosť predstaviť verejnosti vedcov a výskumníkov, na ktorých môže byť Slovensko hrdé“.

Udelené ocenenia za vedu a techniku sú vyjadrením morálneho uznania za prácu vedcov a výskumníkov a za ich mimoriadne výsledky, ktoré sú prínosom nielen pre rozvoj hospodárstva, ale aj pre rozvoj spoločnosti.

Cena za vedu a techniku bola udelená v nasledujúcich kategóriách:

Osobnosť vedy a techniky

Ing. Ivan Janotka, CSc., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Bratislava

Odborník v oblasti: aplikovaná stavebná chémia                                                   

Ocenenie sa udeľuje za výskum a vývoj nových druhov cementov, návrh receptúr betónu, technológií betónu a transport betónu, odolnosť proti agresívnym médiám, diagnostika poškodeného betónu.

LAUDATIO: Ing. Ivan Janotka, CSc. sa venuje 30 rokov aplikovanej stavebnej chémii, najmä vývoju inovatívnych cementových spojív, nových výrobkov a technologických postupov pre stavebnú prax, problematike chemickej odolnosti betónu a materiálovej diagnostike environmentálne poškodeného konštrukčného betónu. Jeho súčasnú vedeckú činnosť zahŕňa 49 karentovaných článkov (50. je prijatý do tlače) evidovaných vo Web of Science (WOS) a 344 citácií registrovaných v Citation Report WOS s h-indexom 12. Pre stavebnú prax vyriešil viac ako 100 aplikačných výstupov. Ing. Ivan Janotka, CSc. je vedecký pracovník, ktorého charakterizujú nielen dosiahnuté vysoké vedecké kritériá porovnateľné s vyspelým zahraničím, ale aj spôsobilosť uplatnenia výsledkov svojej výskumnej činnosti v stavebnej praxi.

Vedecko-technický tím roka

Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov, Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

Odborníci v oblasti: jadrové a fyzikálne inžinierstvo                                                    

Ocenenie sa udeľuje za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jadrových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov. Najnovšie projekty zahŕňajú aj aplikácie spektroskopických metód (PAS, DB, MS, BNM) v oblasti výskumu zmien v mikroštruktúre materiálov nových generácií jadrových reaktorov IV. generácie (Allegro), ako aj fúznych reaktorov.     

LAUDATIO: Tím sa venuje sledovaniu mikroštrukturálnych zmien vedúcich k radiačnej degradácii konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov. Zavedenie metód, ako sú Mössbauerova Spektroskopia (MS) a Pozitrónová Annihilačná Spektroskopia (PAS) do programov overovacích vzoriek na slovenských jadrových elektrárňach je možné považovať za jeden z významných prínosov tímu pre komplexné posúdenie radiačného poškodenia tlakových nádob reaktorov. Tieto metódy boli úspešne aplikované aj na štúdium vplyvu radiačného poškodenia ocelí so zníženou aktiváciou (tzv. RAFM ocelí), reprezentovanými binárnymi Fe-Cr zliatinami, využiteľných pre fúzne reaktory, ako aj pri štúdiu ODS ocelí (disperznými oxidmi spevnených ocelí) vhodných pre aplikácie v reaktoroch Generácie IV.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

doc. Ing. Michal Puškár, PhD., Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Katedra konštruovania, dopravy a logistiky

Odborník v oblasti: problematika spaľovacích motorov

Ocenenie sa udeľuje za prínos v oblasti výskumu nových metód a inovačných konštrukčných riešení pre zvýšenie účinnosti a redukciu emisií spaľovacích motorov.

LAUDATIO: Doc. Ing. Michal Puškár, PhD., pôsobí vo funkcii docenta na Strojníckej fakulte Technickej univerzity  v Košiciach na Katedre konštruovania, dopravy a logistiky. Jeho odborné zameranie zahŕňa problematiku spaľovacích motorov, ktorá je v súčasnosti veľmi aktuálna najmä s ohľadom na automobilový priemysel na Slovensku. Je zodpovedným riešiteľom projektu VEGA 1/0197/14, ktorý sa v komisii č. 7 umiestnil v hodnotení na 3. mieste. Je hlavným autorom siedmich úžitkových vzorov, ktoré sú zapísané a platné. Medzi jeho najvýznamnejšie výstupy patrí aj 13 článkov uverejnených v zahraničných karentovaných časopisoch (CC), v siedmich z nich figuruje ako hlavný autor.

TVT 2014 slávnostné odovzdanie cien za vedu a techniku

Popularizátor vedy

Mgr. Andrea Putalová, Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava

Odborník v oblasti: popularizácia vedy a techniky

0cenenie sa udeľuje za neúnavnú popularizáciu vedy a techniky na Slovensku prostredníctvom aktivít Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.           

LAUDATIO: Mgr. Andrea Putalová pôsobí od roku 2007 vo vedení Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Hlavnou  náplňou činnosti NCP VaT je popularizovať vedu a techniku, objasňovať ciele a výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú scénu, zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru, podporovať účasť verejnosti na dianí vo vede a technike, prostredníctvom intenzívneho dialógu, ako aj posilňovať účinnosť nástrojov masovej komunikácie (tlačených aj elektronických) v oblasti popularizácie vedy. V rámci svojej činnosti Mgr. Putalová zabezpečuje koordináciu a odborné vedenie všetkých aktivít NCP VaT. Zároveň sa spolupodieľa na realizácii národných a medzinárodných projektov, ktoré implementuje CVTI SR. Je Koordinátorkou odborných aktivít – Aktivita 3.1 národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK a odbornou garantkou národného projektu PopVaT – popularizácia vedy a techniky na Slovensku.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – Prírodné vedy

prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Odborník v oblasti: pravdepodobnosť a matematická štatistika                                              

Ocenenie sa udeľuje za významný prínos v rozvoji slovenskej matematiky a za účasť na založení matematickej štatistiky na Slovensku. Významne sa podieľal na zavedení novej metodológie a geometrickej interpretácie nelineárnych štatistických modelov.

LAUDATIO: Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. je významný slovenský matematik a jeden zo zakladateľov matematickej štatistiky na Slovensku. Jeho najvýznamnejšie výsledky sú v oblasti optimalizácie a navrhovania experimentov. Významne sa podieľal na zavedení novej metodológie a geometrickej interpretácie nelineárnych štatistických modelov. Jeho doterajšie dielo pozostáva z deviatich odborných kníh a učebníc, a z veľkého množstva publikovaných vedeckých článkov v oblasti matematickej štatistiky. Začal prvú etapu výskumu kvantovej pravdepodobnosti v Slovenskej akadémii vied (SAV). Zastával významné akademické funkcie v Matematickom ústave SAV, ako aj na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) a významne prispel k výchove študentov na všetkých vzdelávacích stupňoch UK v Bratislave.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – Technické vedy

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., Inštitút celoživotného vzdelávania, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Odborník v oblasti: automobily a spaľovacie motory

Ocenenie sa udeľuje za celoživotné zásluhy pri výchove mladých pracovníkov vedy a výskumu pre automobilový priemysel a neoceniteľnú prácu pri propagácii a zviditeľňovaní úspechov automobilového priemyslu na Slovensku a v Európe.

LAUDATIO: Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. je významný odborník v oblasti automobilov a spaľovacích motorov, ktorej sa venuje celý svoj život. Okrem vedeckej práce, práce v projektoch najviac v problematike riešenia nestacionárneho prúdenia v potrubných systémoch spaľovacích motorov (pre TATRA, ŠKODA, LIAZ a počas pobytu na ETH Zürich pre spoločnosť HILTI), je autorom a spoluautorom 4 patentov a úžitkových vzorov. Okrem toho má významné výsledky i vo výchove nových odborníkov v strojárstve. Doteraz viedol 23 doktorandov, viac ako 120 diplomových a viac ako 45 bakalárskych prác.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – Lekárske vedy

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., Imunologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Odborník v oblasti: imunológia, imunogenetika a autoimunita

Ocenenie sa udeľuje za rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako samostatného vedného odboru na Slovensku.                                                   

LAUDATIO: 70. roky minulého storočia priniesli spoločenskú potrebu zavedenia transplantácií obličiek a kostnej drene na Slovensku. Táto problematika si vyžaduje nielen stránku technickú (podmienky na realizáciu), prípravu kvalifikovaných odborníkov, ale aj stránku biologickú – zabezpečiť zhodu medzi darcom a príjemcom. Práve prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., spolu s jeho spolupracovníkom MUDr. Štefanom Nyulassym zaviedli metodiky na určovanie transplantačných znakov (HLA) do praxe. Druhou vedecko-výskumnou aktivitou prof. Buca bolo hľadanie spojitosti medzi HLA-systémom a autoimunitnými chorobami. Tu publikoval pôvodné práce, ktoré sú uverejnené v karentovaných a iných medzinárodne uznávaných časopisoch  a doteraz prinášajú ohlas v podobe citácií. Vedecká aktivita prof. Milana Buca sa prelínala a prelína s pedagogickou činnosťou, čo sa prejavilo tým, že je autorom viac ako 10 monografií a učebníc, čo všetko prispelo k tomu, že imunológia sa stala samostatným odborom, ktorý ako taký vníma už aj laická verejnosť.

Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky – Pôdohospodárske vedy

doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Odborník v oblasti: pôdoznalectvo, mapovanie a klasifikácia pôd

Ocenenie sa udeľuje za celoživotné dielo v oblasti pôdoznalectva, mapovania pôd a klasifikácie pôd – aplikácia GIS metód, výskum antropogénnych (urbánnych) pôd a riešenie globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta.

LAUDATIO: Doc. RNDr. Jaroslava Sobocká, CSc., je v Slovenskej republike a v zahraničí uznávaným vedeckým pracovníkom v oblasti výskumu pôd, i klasifikácie a mapovania. Významné je jej uplatnenie v zahraničí ako špecialista pre výskum antropogénnych (urbánnych) vôd  a ako aktívny riešiteľ globálnych problémov vo väzbe na pôdne zdroje sveta. Nemenej významné sú aj jej výsledky v rámci uplatnenia GIS metód a spracovania pôdnych databáz. V praxi sa uplatnili nielen jej návrhy a vymedzenia znevýhodnených oblastí na Slovensku, ale významným prínosom pre poľnohospodársku prax sú jej vedecké poznatky, hodnotenia poľnohospodárskych pôd Slovenska, publikované ako Príručka pre používanie máp pôdnoekologických jednotiek v roku 2009. Doc. Sobocká má viac ako 30-ročné odborné skúsenosti s realizáciou prieskumov, hodnotenia a spracovania údajov o poľnohospodársky využívanej krajine. Doc. Sobocká je v súčasnosti riaditeľkou Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, kde je zároveň koordinátorkou viacerých projektov.   

TVT 2014 slávnostné odovzdanie cien za vedu a techniku

V rámci podujatia boli odovzdané aj Ceny Slovenskej akadémie vied, Cena Slovenskej rektorskej konferencie a Cena Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností Propagátor vedy a techniky. Zástupca spoločnosti Slovenské elektrárne a.s., člen skupiny ENEL odovzdal Cenu Aurela Stodolu.

Podpredseda Slovenskej akadémie vied (SAV) pre ekonomiku prof. Pavol Šajgalík a podpredseda SAV Ing. Juraj Lapin, DrSc. odovzdali Cenu Slovenskej akadémie vied za budovanie infraštruktúry pre vedu, ktorú Predsedníctvo SAV udelilo konzorciu v zložení: Technologický inštitút SAV, Fyzikálny ústav SAV, Elektrotechnický ústav SAV, Ústav anorganickej chémie SAV, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV a Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave za vybudovanie unikátneho testovacieho laboratória „SmartGrid“, ktorého cieľom je vytvoriť optimálne možnosti na výskum procesov spojených so získavaním energie z obnoviteľných zdrojov, jej uskladňovaním a využívaním.

Prezident  Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Kropil, CSc., odovzdal Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2014. Cenu tento rok získala Mgr. art. Andrea Kopecká z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave za magisterskú diplomovú prácu so súhrnným názvom Terra Subcutanea“.

Prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností  prof. Dušan Petráš odovzdal cenu Propagátor vedy a techniky za rok 2014.

Cenu si prevzali:  
doc. Ing. Eva Slamková, PhD.                                                                                        
doc. Ing. Stanislav Žiaran, PhD.                                   
Ing. Ľubomír Mravec

Cena Aurela Stodolu bola udelená autorom víťazných prác, ktoré vybral Výbor Slovenských elektrární pre spoluprácu s univerzitami. Ceny odovzdal  Ing. Vladivoj Řezník, riaditeľ inžinieringu Slovenských elektrární, a. s., člen skupiny ENEL.

Víťazi jednotlivých kategórií:

Miroslav Dubovský, Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity, za dizertačnú prácu Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave

Gabriel Krescanko, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, za diplomovú prácu Modelovanie elektrizačnej sústavy v prostredí MODES 

Dušan Nižnanský, Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za bakalársku prácu Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne  

 

V kultúrnom programe vystúpili žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Banská Štiavnica pod taktovkou p. riaditeľky Ireny Chovanovej.

Spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová                                                                               
Foto: Ing. Alena Oravcová

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky