Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Zimný smog nepriaznivo vplýva na zdravie

VEDA NA DOSAH

Zhoršiť ho podľa odborníkov môže aj kúrenie nevhodným palivom.

Dym stúpajúci z komínov domov. Zdroj: iStockphoto.com

Znečisťujúce látky vznikajúce pri vykurovaní nepriaznivo pôsobia na zdravie obyvateľov. Zdroj: iStockphoto.com

Smogové situácie sú spôsobené zhoršením rozptylových podmienok v ovzduší pri nepriaznivom počasí. Najčastejšie ide o inverzné situácie, keď sa vrstva ovzdušia nad terénom, najčastejšie v dolinách, prakticky nepohybuje a všetky znečisťujúce látky vznikajúce v danej lokalite z výrobnej činnosti, vykurovania a výfukových plynov áut zostávajú v dýchacej zóne človeka. Dochádza tak k prekračovaniu maximálnych prípustných hodnôt znečisťujúcich látok.

V zime býva smog výraznejší najmä preto, lebo ide o vykurovaciu sezónu so zvýšeným prísunom emisií z vykurovania do ovzdušia. „Zimný smog obsahuje okrem oxidov dusíka a síry najmä prachové častice. Zo zdravotného hľadiska sú najvýznamnejšie jemné častice pod 10 µg (PM10), ktoré pri vdychovaní prenikajú do dolných dýchacích ciest. K najcitlivejším skupinám patria alergici – astmatici, osoby s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy, veľmi malé deti a tehotné ženy,“ uviedla vedúca Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) Milada Eštóková.

U ľudí môže zimný smog spôsobiť akútne účinky vo forme dráždenia očí, slizníc nosa a hrdla, vyvolať kašeľ a pocit tlaku na hrudi. U alergikov môže vystavenie sa smogu viesť aj k vyvolaniu astmatického záchvatu a u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy k zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.

„Dráždenie dýchacích ciest spôsobuje silnejšie prekrvenie slizníc horných dýchacích ciest, čím vzniká priestor na ich kolonizáciu baktériami a vírusmi, následné pomnožovanie a vznik infekčných ochorení dýchacích ciest, napríklad chrípky,“ upozornila hlavná odborníčka hlavného hygienika SR pre hygienu životného prostredia Kvetoslava Koppová.

Obec musí o smogovej situácii bezodkladne informovať

Upozornenia na smogovú situáciu pre PM10 vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). O vzniknutej smogovej situácii musí cez dostupné komunikačné prostriedky (miestny rozhlas, verejnú oznamovaciu tabuľu, internetovú stránku obce) bezodkladne informovať svojich obyvateľov aj obec. Cez smogový varovný systém sú zároveň informované aj príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, ktoré spolupracujú s dotknutými obcami a môžu poskytnúť podrobnejšie informácie o vplyvoch znečistenia ovzdušia na zdravie a o možnostiach ochrany.

Ako sa dá chrániť

Existuje viacero spôsobov, ako sa môžu obyvatelia chrániť pred nadmerným vdychovaním znečisteného ovzdušia. Medzi hlavné patrí:

• obmedzenie športovania a nadmerných aktivít vonku,
• obmedzenie vetrania v interiéroch,
• skrátenie celkového času pobytu vonku,
• vyvarovanie sa iných aktivít znečisťujúcich ovzdušie v dýchacej zóne (fajčenia, voľného spaľovania, lepenia, prášenia a podobne).

V každom prípade treba tieto obmedzenia dodržiavať a aktivity časovo obmedziť priamo úmerne tomu, aká vysoká je koncentrácia prachových častíc v mieste výskytu osôb a akí rizikoví sú jednotlivci, ktorí sa v danej lokalite pohybujú. Ak sa vám prejavia zdravotné problémy, treba vyhľadať lekára a postupovať podľa jeho pokynov.

Prispievajú aj domácnosti s vlastným vykurovaním

Počas vykurovacej sezóny sa pri snahe ušetriť finančné prostriedky vynaložené na vykurovanie stáva, že k znečisťovaniu ovzdušia prispievajú aj domácnosti s vlastným vykurovaním. Mnohí ľudia totiž na vykurovanie využívajú nevhodné palivá.

„Pri kúrení treba používať iba palivo na to určené, čiže nespaľovať žiadne odpady ako plasty, gumy, lakovaný nábytok, drevotriesky a podobne, pretože sa pri tom uvoľňujú nebezpečné chemické látky ako dioxíny, formaldehydy, fenoly, kyanidy a iné nebezpečné škodliviny, ktoré sú rizikom pre zdravie a životné prostredie,“ poradila Oľga Miklánková z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR.

V zimnom období znečistenie ovzdušia zvyšujú aj nepriaznivé rozptylové podmienky počas teplotných inverzií, najmä v obciach umiestnených v údoliach s obmedzeným rozptylom emisií z nízkych komínov rodinných domov. Spaľovanie nevhodného tuhého paliva tak významne prispieva k znečisteniu ovzdušia v dýchacej zóne ľudí. Znečisťujúce látky, ktoré pri takomto vykurovaní vznikajú, pôsobia nepriaznivo na zdravie všetkých obyvateľov.

Zdroj: TS ÚVZ SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky